Ben jij ermee bezig om jouw roeping en uitverkiezing te bevestigen?

Ben jij ermee bezig om jouw roeping en uitverkiezing te bevestigen?

Petrus zegt dat we onze roeping en uitverkiezing moeten bevestigen. Ben jij hier bewust mee bezig?

3 min. ·

Een goed begin moet een vervolg krijgen. In 2 Petrus 1:10 vermaant de apostel Petrus ons om “onze roeping en uitverkiezing te bevestigen.” 

“Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: ‘Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.’ En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel erger aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.” Mattheus 12:43-45.

De man in deze gelijkenis kreeg genade om zijn huis in orde te maken nadat de onreine geest er had huisgehouden. Bedenk  wat heerlijk  het geweest moet zijn om de nieuwe sfeer in het huis te merken nadat de oude, onreine en duistere geest verdreven was en een nieuwe, reine lichte geest hier heerste.

Helaas bleef dit niet zo. Na een tijdje vergat hij het huis te beveiligen en liet het leegstaan, zodat het een makkelijke prooi werd voor de boze geesten in de hemelse gewesten. Hij was vergeten dat hij gereinigd was van zijn vroegere zonden.

Hoe bevestig je je roeping en uitverkiezing

“Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.” 2 Petrus 1:5-9.

Petrus wist uit eigen ervaring dat het niet genoeg was om alleen maar te genieten van de heerlijkheid die afstraalt van het lichaam van Christus. Er was een strijd te voeren, vijanden die overwonnen moesten worden, en een leven dat hij te pakken moest zien te krijgen. Zijn roeping en uitverkiezing waren niet verzekerd; daarom vermaant hij in het volgende vers om je te beijveren je roeping en uitverkiezing te bevestigen. Als we er niet actief mee bezig zijn onze roeping en uitverkiezing te bevestigen zijn onze toekomst en ons ‘huis’ in gevaar.

Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val.” 2 Petrus 1:10.

Er zijn tekenen die wijzen op verwaarlozing: Een huis is na verloop van tijd niet meer op te knappen en moet worden afgebroken. Petrus haalt een spreuk aan over mensen die de weg van gerechtigheid kenden maar zich hebben afgekeerd van het heilige gebod: “Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel”, en “een gewassen zeug rolt al snel weer door de modder.” 2 Petrus 2:21-22. Wat een verschrikkelijk einde na zo’n hoopvol begin! Laten we de trouwe voorbeelden die we hebben volgen:

“Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen, Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.” Hebreeën 3:5-6.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.