Maak alle volken tot mijn discipelen

Maak alle volken tot mijn discipelen

Wat was Jezus’ bedoeling met het zendingsbevel dat Hij aan Zijn discipelen gaf voordat Hij naar de hemel voer?

4 min. ·

‘’En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’’ (Mattheüs 28:18-20)

Hier zien we de opdracht die de apostelen ontvingen van Jezus. Het draaide niet slechts om “aan de voet van het kruis” te komen, zoals waartoe we  worden uitgenodigd in diverse liederen en door vele zogenaamde evangelisten – om daar onze zware last van zonde te verliezen. Als mensen dit doen, worden ze gerekend tot christenen die wedergeboren zijn. Maar Jezus’ uitnodiging om Hem te volgen impliceerde veel meer; het had een diepere inhoud, die de apostelen aan anderen moesten leren toen ze hen uitnodigden om naar Jezus te komen. Zij zouden van hen discipelen maken.

Vervalsers van Gods Woord

Er zijn veel mensen die de bediening hebben om anderen te laten geloven in vergeving van zonde en hen aanmoedigen om God te zoeken wanneer zij in nood zijn, zodat ze hulp en zegeningen kunnen ontvangen. Zodra ze hen hebben geholpen tot dat punt, dan zijn ze tevreden. Hun verdere arbeid is dan om hen te versterken en te behouden in dat geloof, dat vaak een moeilijke taak kan zijn.

Jezus sprak op zo’n manier dat mensen werkelijk tot geloof in Hem kwamen. “Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:30-36) We weten wat er daarna gebeurde. Toen Hij van hen discipelen probeerde te maken, begonnen ze Hem te haten. Tegenwoordig is het niet anders. Velen van hen die zichzelf christenen noemen en geloven dat ze wedergeboren zijn, zouden “vijanden van de evangelist” worden als hij discipelen van hen probeerde te maken. Maar hij is toch niet geïnteresseerd in zo’n taak. Hij wil de reputatie hebben dat hij grote opwekkingen teweegbrengt, maar is niet bereid het risico te lopen dat de menigten vijanden worden en hun eigen weg zouden gaan.

Natuurlijk zijn deze zogenaamde evangelisten zelf geen discipelen, evenmin zijn ze wedergeboren. Paulus zei, zelfs in zijn tijd: “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.”  (2 Korintiërs 2:17)

Slechts weinigen

Jezus antwoordde iemand die Hem wilde volgen, maar eerst thuis afscheid wou nemen: “Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.” (Lucas 9:62) Wie heeft het geloof om zoiets te zeggen aan iemand die zich wil aansluiten? De geschriften leren ons dat slechts weinigen geschikt zijn voor het koninkrijk van God, maar er zijn velen die geschikt zijn om God te zoeken voor hulp in hun moeilijkheden. Toen Israël in nood kwam, bekeerde het hele volk zich, maar toen God hen eenmaal hielp, keerden zij terug naar hun oude wegen.

Er zijn tegenwoordig veel grote gemeenschappen die geen andere belangen hebben dan God te zoeken zodat ze niet verloren gaan, en zodat Hij hen kan helpen in hun aardse moeilijkheden. Deze mensen betalen een leger van predikers om hen te versterken in hun vertrouwen in God, die hen genadig is en hen zal helpen ondanks hun slechte leven, en hen hun zonden niet zal toerekenen om Jesus’ wil.

Maar wie kan mensen leren om al Zijn geboden te onderhouden? En wie is geschikt voor het discipelschap?

Dit artikel is vertaald vanuit het Noors, en is een compilatie van fragmenten uit het boek “Het evangelie van God” (Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen 1988/1992) en het artikel “Leren onderhouden”, gepubliceerd in het maandblad “Skjulte Skatter” (Verborgen Schatten) in mei 1949.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.