Wat voor een voorbeeld ben ik voor anderen?

Ben ik een goed rolmodel, zelfs wanneer ik word verzocht tot boosheid of onreinheid?

Geschreven door Frank Myrland
Wat voor een voorbeeld ben ik voor anderen?

Hoe zou je je gedragen als je wist dat al je acties door anderen om je heen werden bekeken en nagedaan?

Zie je jezelf als een rolmodel dat het waard is om na te volgen, niet alleen als alles prima gaat, maar ook als je wordt verzocht tot boosheid of onreine gedachten?

We zij niet alleen op de wereld. Alles wat we doen heeft invloed op de mensen om ons heen. Onze jongere broertjes en zusjes of vrienden vormen een beeld van ons en nemen ook gewoontes over als ze tijd doorbrengen met ons. Collega’s op het werk krijgen een beeld van hoe we ons leven leiden, door gesprekken en tijdens het samenwerken. Ongelovigen krijgen een idee wat het betekent om een christen te zijn door hoe wij ons gedragen.

Ons doel is niet om ons voor te doen als iets beters dan dat we zijn. Dat is hoogmoed, en dat is een leugen die op een dag aan het licht komt. Maar onze beslissingen kunnen waarde hebben voor anderen als we kiezen om een trouw leven te leiden. Dat kunnen we zien in 1 Timotheüs 4:16: “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.”

Onze grote verantwoordelijkheid

Een paar verzen eerder, in 1 Timotheüs 4:12, kunnen we lezen:  “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.” Het is een grote verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn voor de gelovigen. Denk er eens aan hoe erg het zou zijn als ik iemand de verkeerde kant op stuur, omdat ik heb besloten om toe te geven aan mijn zonde! Het maakt niet uit of ik bewust of onbewust iemand beïnvloed om toe te geven aan de zonde, er kan een verschrikkelijk resultaat uit voortkomen. Egoïstisch zijn leert anderen om ook egoïstisch te zijn.

Mattheus 18:6 heeft het erover hoe belangrijk dit is: “Waar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.” Dit betekent niet dat we de doodstraf willen voor iemand die een slechte invloed uitoefent op anderen, maar het betekent wel dat onze beslissingen soms eeuwige consequenties kunnen hebben. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen, en dat is een belangrijke verantwoordelijkheid waar je je bewust van moet zijn.

 

Een persoon die ervoor kiest om het goede te doen, spoort anderen aan om ook het goede te doen. Andersom geldt ook, een persoon die het kwade kiest, beïnvloedt anderen om ook het kwade te kiezen. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Galaten 6:7. Onze acties zijn zaadjes. Die groeien en ontwikkelen tot een oogst die we eens zullen ontvangen. Wat zal jouw oogst zijn? Ben jij diegene die anderen in verzoeking bracht om te denken: “Nou, hij deed het ook, dus dan kan ik het ook best doen?” Heb je anderen een excuus gegeven om te zondigen?

We moeten hiervoor waken, niet zó dat we  ons goed voordoen aan anderen , maar door een verborgen leven met Christus te leven zodat de enige smaak die anderen van ons krijgen een smaak van goedheid en reinheid is.

Ons verborgen leven

Maar wat als er verzoekingen komen als ik helemaal alleen ben? Als anderen in mijn gedachten konden kijken als ik alleen ben, zouden ze me dan als een goed voorbeeld zien? Is het mogelijk om invloed te hebben op anderen door de keuzes die we hebben gemaakt als niemand ons ziet? Absoluut! Deze momenten zijn net zo belangrijk.

We kunnen denken dat we een dubbelleven kunnen leiden zonder problemen, zodat het er voor anderen van buiten goed uitziet, maar dat we aan de zonde kunnen toegeven als we alleen zijn. Het is niet erg om verzocht te worden, het gaat om de keuze die ik maak in de verzoeking, ongeacht of mensen mij kunnen zien. Deze verborgen keuzes komen naar boven in de manier waarop we ons gedragen, en hoe we zorgzaamheid en dankbaarheid uiten.

“Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na.” Hebreeën 13:7. Welk resultaat kunnen we zien aan het einde van onze wandel? Het is duidelijk dat ons verborgen leven ons tegenhoudt als we aarzelen om iemand te helpen, omdat we een slecht geweten hebben, of wanneer we iemand niet in de ogen durven te kijken, altijd bang dat iemand er achter komt hoe we het eigenlijk echt hebben van binnen.

We oogsten wat we zaaien

Op een dag zullen we voor Gods aangezicht staan en zullen we rekenschap moeten afleggen voor onze daden. We kunnen niet zomaar de zonde toelaten in ons hart zonder negatieve consequenties te verwachten voor ons en voor anderen. “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” Spreuken 4:23.

De bijbel geeft ons instructies over hoe we een leven moeten leven dat welgevallig is voor God, een leven waarin we anderen kunnen helpen en aanmoedigen. Wat een heerlijk leven kunnen we hebben als we ervoor kiezen om een voorbeeld te zijn voor het goede!

Bijbelteksten uit de NBG-vertaling uit 1951.