Kun je geloof hebben zonder gehoorzaam te zijn?

Kun je geloof hebben zonder gehoorzaam te zijn?

Hoe belangrijk is gehoorzaamheid als het om geloof gaat? Deze Bijbelstudie over gehoorzaamheid en geloof geeft op die vraag een krachtig antwoord.

4 min. ·

De weg van de gehoorzaamheid is de weg des levens, want Christus is een oorzaak van eeuwig heil geworden voor allen die Hem gehoorzamen. (Hebreeën 5:9) Dus geen verlossing, geen eeuwig leven, zonder gehoorzaamheid! De dood kwam door ongehoorzaamheid. Leven en onvergankelijkheid kwamen weer door gehoorzaamheid. De weg werd geopend door de gehoorzaamheid van Christus. Deze weg is er nu, en ligt voor ons open.

Geloof bewerkt gehoorzaamheid. Door onze gehoorzaamheid wandelen wij stap voor stap op de weg. Jezus geeft de Heilige Geest aan hen, die Hem gehoorzaam zijn. (Handelingen 5:32) Slechts door deze Geest ontvangen wij licht en kracht, om op de weg des levens te wandelen.

We komen beslist niet vooruit op de weg des levens door alleen maar te vertrouwen Christus' plaatsvervangende gehoorzaamheid. Met zijn gehoorzaamheid als grondslag, oorzaak en bron, moet absoluut persoonlijke gehoorzaamheid beoefend worden – zoals zo ondubbelzinnig geschreven staat in Hebreeën 5:9.

Apostelschap om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken

Waartoe had Paulus genade en het apostelschap ontvangen? Romeinen 1:5: “Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.” De mensen moeten tot gehoorzaamheid gebracht worden en niet slechts daartoe, dat zij geloven en zich erin verheugen dat Christus gehoorzaam was. Juist door persoonlijke gehoorzaamheid doen wij in geest en waarheid elke stap op de weg des levens. Op de dag dat je je tot God bekeert, zijn naam aanroept, tot geloof in Jezus komt, je zonden belijdt – ben je aan de weg der gehoorzaamheid begonnen, want dat is het eerste wat het evangelie ons beveelt te doen. Dan gaat het erom, zo verder te gaan als je begonnen bent en punt voor punt gehoorzaam te zijn.

Het woord van het evangelie is – ondanks dat het af en toe anders lijkt – overduidelijk, helder en eenvoudig! Als er iets niet duidelijk is, dan moeten we de reden daarvoor bij onszelf zoeken. Wie wil er nog een duidelijker opdracht, dan die te vinden is in de laatste verzen van het evangelie van Matteüs? “En leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.” Gehoorzaam zijn aan elk woord in het bijzonder!

Denk bijvoorbeeld aan de “bergrede”. Als je dat hebt gelezen, is er werk genoeg! Dan is er bepaald geen gevaar voor werkloosheid! Hier is behoefte aan geloof en aan liefde! Hier is behoefte aan gebed! Hier is behoefte aan geest en kracht! En alles waar we behoefte aan hebben om gehoorzaam te kunnen zijn is ons gegeven in en door Jezus Christus, het staat dag en nacht tot onze beschikking. Geloofd zij God!

Gehoorzaamheid leidt tot werken

En wie zou iets willen horen dat nog duidelijker en meer ondubbelzinnig is dan de gezegende woorden van Jakobus over gehoorzaamheid? Die zijn kristalhelder! “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? …  Indien het geloof niet met werken [gehoorzaamheid] gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. … De duivel gelooft ook. … Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt?… Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.” Jakobus 2:14-26.

Er is vast niemand die zich afvraagt wat hier bedoeld wordt? Het wordt niets, absoluut niets zonder gehoorzaamheid! Je kunt denken, zeggen of bedoelen wat je wilt – gehoorzaamheid is wat telt! Zonder dat is er geen verlossing. Indien de gehoorzaamheid niet toeneemt, is er geen verdere vooruitgang. Je komt geen stap verder op de weg des levens, tenzij door gehoorzaamheid.

God geeft genade, maar waartoe? Precies tot dat ene: tot gehoorzaamheid! Als we er anders over denken, dan bedriegen wij onszelf en eens zullen we dat diep betreuren. Wat je ook zegt of doet, in welk stadium je je ook bevindt, weet dat het enige wat ergens toe deugt is: gehoorzaamheid aan het geloof.

Alles wat we nodig hebben om gehoorzaam te zijn, is in Jezus te vinden en bij Hem te verkrijgen, zodat we geen verontschuldiging hebben. Laten we daarom alles op alles zetten om in elk ding gehoorzaam te zijn! (2 Korintiërs 10:5-6 en 2 Korintiërs 2:9)

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd in januari 1935 in het boek “Gods wegen ten hemel”, als een hoofdstuk getiteld “De weg van de gehoorzaamheid.” 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.