Kies je de smalle poort of de brede weg?

Kies je de smalle poort of de brede weg?

Heb je de prijs berekend?

6 min. ·

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Mattheus 7:13-14.

Deze verzen maken duidelijk dat de meerderheid gewoonlijk niet verder denkt dan een leven op aarde. In de bovenstaande verzen zijn er twee mogelijke uitkomsten, die elkaars tegenpolen zijn - leven en verderf - en toch, omdat een van de wegen op het eerste gezicht gemakkelijker lijkt dan de andere, kiest de meerderheid van de mensen de weg van de minste weerstand! Dit zou enigszins begrijpelijk zijn als het zou gaan over inspanning versus beloning in termen van iets meer alledaags, zoals onderwijs versus carrièredoelen. Maar Jezus had het over iets van het grootste belang - de manier waarop nu keuzes worden gemaakt, en hoe die van invloed zijn op de eeuwigheid.

In Romeinen 9:18 schrijft de apostel Paulus: “Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.” Gods genade en goedheid zorgt ervoor dat iemand tot bezinning komt en berouw krijgt. De enige reden dat dit mogelijk is omdat Jezus heeft betaald met het ultieme offer voor elke zondaar toen Hij stierf aan het kruis.

God manifesteerde dit door een almachtig vertoon van kracht toen Jezus zijn laatste adem uitblies. De zon werd verduisterd in combinatie met een krachtige aardbeving die rotsen deed splijten. Op ditzelfde moment scheurde het voorhangsel in de tempel plotseling van boven tot beneden. De betekenis hiervan was monumentaal – niet alleen kon de mensheid nu verzoend worden met God door de dood van Jezus aan het kruis, maar het scheuren van het voorhangsel was er een symbool van dat de nieuwe en levende weg was geopend voor mensen om de worden gered door zijn leven! (Romeinen 5:10; Hebreeën 10:20.) Dit is "de moeilijke weg naar het leven” waarop Jezus zijn discipelen uitnodigde Hem te volgen in Mattheus 7, en de enige weg om dit te doen is om door de enge poort binnen te gaan.

De prijs voor het binnengaan door de smalle poort

Dus, wat zijn de voorwaarden om binnen te gaan door de smalle poort? Jezus zelf schetste de voorwaarden om de voetstappen te volgen die Hij op de smalle weg achterliet: “Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.” Lukas 14:33. Simpel gezegd, het kost iemand letterlijk alles. En het epicentrum van dit “alles” is dat gigantische ego, wat bij de deur, of in dit geval bij de poort, moet worden achtergelaten en wel voorgoed. Jezus noemt dit "zelf zijn eigen leven haten" (Lukas 14:26)

Gehoorzamen aan deze “niet-onderhandelbare” voorwaarden voor discipelschap is de enige manier om de relatie met Jezus intact te houden. Dit betekent dat iedere vorm van wrok – hoe gerechtvaardigd ook – moet worden losgelaten. Wereldse ambities, of verwachtingen over "hoe mijn leven zou moeten verlopen", moeten ook worden geofferd. Dit geldt ook voor eisen over de manier waarop we willen worden behandeld door anderen. In feite, alles doen wat nodig is om een rein hart te houden en de brandende liefde voor Christus te bewaren – ook al betekent dat om niet te worden begrepen door vrienden of familie.

Op dit punt begint de brede weg steeds aantrekkelijker te lijken vergeleken bij de stevige (of: pijnlijke) voorwaarden om te kunnen binnengaan door de smalle poort. De gevolgen van het kiezen van de brede weg zijn echter talrijk.

De kosten van het niet binnengaan door de smalle poort

Een christen kan uiterlijk gezien bekeerd lijken, maar toch door de brede poort glippen zonder zich te realiseren dat deze opgepoetste buitenkant onvermijdelijk op ramkoers ligt met de machtige krachten van de zonde en haar gevolgen. Waarom? Omdat geen enkele hoeveelheid zelfbeheersing kan voorkomen dat de "oude mens met zijn begeerten" in de loop der tijd steeds verder verdorven raakt. (Efeziërs 4:22.) Zonder met Christus gekruisigd te zijn, kan de wortel van de zonde niet worden aangepakt en deze wetteloosheid leidt tot meer wetteloosheid. (Romeinen 6:19.)

Het volgen van de brede weg kan alleen eindigen in verwoesting – verwoesting van een leven dat, door alles op te geven om Jezus te volgen toen Hij voorbij kwam, in feite de fantastische mogelijkheid had voor een investering  in de eeuwigheid.

Ga binnen door de nauwe poort – je zult er geen spijt van krijgen

Anderzijds is de uitnodiging om door de enge poort binnen te gaan voor hen die een oprechte honger en dorst naar gerechtigheid hebben, die het zat zijn tekort te schieten, de kans van hun leven - een kans om voor eens en voor altijd te breken met de ketenen van de zonde en alle ellende die daarmee gepaard gaat. Natuurlijk betekent dit dat de genoemde wrok niet langer kan worden gekoesterd. Maar het lijden dat gepaard gaat met het kruisigen van het oude leven zal altijd tijdelijk zijn, terwijl de deugden van Christus die deze leegte opvullen eeuwig zijn. Wat heeft het vasthouden aan bitterheid en wrok iemand trouwens ooit aan blijvend geluk gebracht?

Dit gekruisigde leven met Christus houdt nooit op. Iedere dag is gevuld met een meedogenloze, innerlijke strijd om iedere vorm van zonde te verloochenen. De Bijbel noemt dit de goede strijd van het geloof. Een aspect dat voor een discipel met een zuiver geweten moeilijk te bevatten is, is dat zelferkenning gelijkstaat aan vooruitgang. Te erkennen dat diep vanbinnen het verlangen naar eer ten grondslag lag aan de meest nobele daad van de dag kan pijnlijk zijn, maar de zonde benoemen voor wat ze is, en deze daden van het lichaam doden door de Heilige Geest is de sleutel om vooruit te gaan op de smalle weg.

Er is iets buitengewoon aantrekkelijks aan mensen die elke last op de Heer hebben geworpen, die geen reputatie hebben om zichzelf te verdedigen en die dappere strijders voor God zijn geworden in de strijd tegen hun eigen inwonende zonde. Zij hebben Jezus lief met heel hun hart en het is niet moeilijk te zien dat de smalle weg hen oprecht gelukkig heeft gemaakt. Als je zo ver hebt gelezen, waarom zou je dan niet alles opgeven, door de enge poort binnengaan en je bij hen voegen op de weg die naar het leven leidt?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.