Karaktereigenschappen van een christen

Karaktereigenschappen van een christen

Wat zijn de karaktereigenschappen van een christen? Is er een manier om verschil te maken tussen echte en “onechte” christenen?

7 min. ·

Wat zijn de karaktereigenschappen van een christen? Is er een manier om verschil te maken tussen echte en “onechte” christenen?

Voor je dit artikel leest, zou je eerst dit moeten lezen: Word een echte christen.

De relaties van een christen

De naam “christen” werd als eerste aan de discipelen gegeven. (Hand 11:26). Dus een christen is ook een discipel. De voorwaarden om een discipel te zijn, zijn duidelijk beschreven in Lukas 14:26-27.33. “Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn”. Onze verhouding tot onze ouders, echtgenoot kinderen, posities en onze toekomst in deze wereld, moet zijn op basis van wat Christus ons leert. We moeten onafhankelijk van hen zijn in onze geest, zodat onze relatie met hen ons niet verhindert om te doen wat goed en rein is in Gods ogen.

Een christen – een vrij man

Het is een groot misverstand om te denken dat  christen zijn hetzelfde is als een zogenoemd “vergeven zondaar”  wat inhoudt dat hij er nog steeds aan gebonden is om door te gaan  met zondigen. In onderstaande verzen krijgen we een beter begrip van wat de wil van God is voor ons, in verband met de zonde.

“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt." 1 Joh 2:1. “Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen.”1 Joh 2:13. “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren…” 2 Cor 2:14.

Een christen heeft een goed geweten, hij heeft zijn verleden in orde gemaakt, al zijn daden zijn in het licht. Alle zonden zijn hem vergeven; hij heeft zijn wortels in God en hij heeft zijn leven op de Rots gebouwd, dat is Christus. Hij is onwrikbaar.

Een christen – niet slechts een samenkomstbezoeker

Christen zijn betekent niet dat je een religieuze “samenkomstbezoeker” bent, iemand die naar christelijke bijeenkomsten gaat in plaats van naar de film, maar verder precies zo is als andere mensen. Helemaal niet! Een christen is iemand die zijn leven in volmaakte harmonie brengt met het woord van God en Zijn wil. Hij is rechtvaardig waar anderen onrechtvaardig zijn; hij is geduldig waar anderen ongeduldig zijn, ijverig waar anderen lui zijn, en nauwkeurig waar anderen slordig zijn. Hij spreekt de waarheid waar anderen vleien, huichelen  en liegen. Hij is mild, lankmoedig en rustig waar anderen heetgebakerd en impulsief zijn, enz. enz. 1 Petrus 1:15.

Een christen – onbaatzuchtig

Christen zijn betekent volkomen onbaatzuchtig zijn. Het betekent dat hij begint na te denken over andermans wensen, zoals God het werkt in zijn hart: wat is goed en handig voor hen en wat zal ze ten goede komen. Dan, zal hij, naar vermogen, helpen om dat te bereiken. Het christendom is synoniem voor dienen en geven – alles wat we hebben te geven, zowel geestelijk als in aardse goederen. Dat is de kern van de liefde. Rom 15:2.7

Een christen – vrij van de tijdgeest.

Een christen is iemand die niet beïnvloed wordt door de geest van de tijd. Veel mensen in de wereld leven in zonde. Zij volgen hun passies en verlangens en er zijn weinigen die denken dat dat slecht is. Er is een geest bij hen, en deze geest wordt “de tijdgeest” genoemd. Het is bijzonder moeilijk om deze geest te weerstaan. Wat algemeen bekend is als “mode” is representatief  voor deze geest.

Een goddeloos persoon kan vergeleken worden met een levenloze marionet.  Als je aan de touwtjes trekt, moet hij springen of dansen, of hij wil of niet.

Een christen –  rechtvaardig

Christen zijn betekent dat die persoon rechtvaardig is in al zijn daden. Als hij iets gestolen heeft, of iemand onrechtvaardig behandeld heeft, zal hij dat rechtzetten zodra hij christen is geworden. Als hij schulden heeft, zal hij er alles aan doen om dit terug te betalen. Er bestaat geen andere weg. In dit verband is het niet voldoende om je te beroepen op de verzoening. Als iemand niet rechtvaardig handelt, is hij geen christen en zal hij  het koninkrijk van God niet binnengaan. “Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is erkent dan ook dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.” 1 Joh 2:29

Een christen  krijgt steeds meer rust in zijn hart en in zijn gedachten, doordat hij steeds meer overwinning krijgt over zijn lusten en verlangens. Zijn leven wordt, gereinigd met hulp van zijn Verlosser, steeds meer onberispelijk en smetteloos. Niemand kan nog  met de vinger wijzen op  duidelijke zonde zoals uitbarstingen van boosheid, irritatie of enige onrechtvaardigheid.

Als een christen de kracht van de heilige Geest in zijn leven meer en meer waardeert, wordt hij vanzelfsprekend sterker en sterker door diezelfde Geest. Een christen kan beproevingen verdragen, ongemak, kwaad gerucht en goed gerucht. Dit doet hij als hij ervan overtuigd is dat hij een trouwe meester dient. Wat in het verleden onmogelijk te overwinnen was, is nu mogelijk. Dit is in het bijzonder opgemerkt bij hen die in nood zijn om overwinning te krijgen.

Een voortdurende ontwikkeling

We kunnen echter niet zomaar een volkomen overwinning verwachten, daarom lezen we: “En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.” 1 Joh 2:1-2

Toch is het van het grootste belang dat een christen niet tevreden is met het lijden van een nederlaag, en zo slap en onverschillig wordt. Hij moet de moed niet verliezen, en niet opgeven in zijn strijd tegen de zonde, want het kost tijd om een overwinnaar te worden en te blijven. Hij moet blijven leven in geloof en hoop totdat hij doorbreekt in een overwinningsleven. Dit kan met hulp van en gehoorzaamheid aan de Heilige Geest van God. Het is bijzonder gezegend om in een gemeenschap met christenen te zijn die hetzelfde doel hebben en een verlangen hebben om te overwinnen. Zulke mensen worden geleid door hun grote herder – Jezus Christus – als zij Hem volgen in Zijn spoor.

De beloning van een christen

Een christen zal beloond worden met het eeuwige leven als hij trouw is geweest aan God door zijn geboden te gehoorzamen, zoals deze hem gegeven zijn door Gods Zoon, Jezus Christus.

Johannes 3:36. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is , zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”

Johannes 4:14. “…maar wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.”

Openbaring 20:12-15. “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek de levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.