Jezus wil jouw goede herder zijn

Jezus wil jouw goede herder zijn

Laat jij Jezus jouw goede herder zijn? Of probeer je nog steeds je eigen leven te sturen?

4 min. ·

Jezus zegt in Joh. 10:11: “Ik ben de goede herder”,  en dat is Hij werkelijk, maar niet voor iedereen! Wil Hij een goede herder voor iedereen zijn? Ja, ik geloof dat Hij dat wil, en dat is de reden dat Hij stierf om de zonde van de hele wereld, en niet alleen voor een paar. Maar de waarheid is dat de meeste mensen Jezus niet als herder in hun leven willen, maar liever zelf het stuur in handen nemen.

Dan kan je de vraag stellen: Voor wie is Jezus een herder? Of: wie zijn Zijn schapen? Dat is iedereen die alles heeft gegeven om Zijn discipel te zijn. “Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn, … Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn”. Luc. 14:26-17, 33.

Iedereen die deze prijs betaalt, is gekwalificeerd om een discipel, ofwel een leerling van Jezus te zijn. “Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester”. Luc. 6:40.

Staat er werkelijk dat ik zal zijn als Hij? Ja, dat is exact wat er hier staat. En dat past ook bij Rom. 8:28-29 “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. Stel je eens voor dat je zo’n herder, leider en leraar kan hebben die ons kan leren alles te gebruiken zodat het tot geestelijke groei leidt, zowel dag als nacht.

Jezus is een meesterherder

De rol van de herder is om zijn schapen te bewaken, beschermen, voeden en koesteren, en Jezus is hierin een meester. “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”. Hebr. 4:15. Jezus, die leefde, ademde en liep op deze aarde, weet nauwkeurig wat nodig is en wat goed is voor ons. “Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; hij voert mij aan rustige wateren”. Ps. 23:2. Jezus leidt ons tot echt voedsel. “Jezus zeide tot hen: mijn spijze is de wil te doen van degene, die mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen”. Joh. 4:34.

Wij vinden ook dit ware geestelijke voedsel als wij Gods wil doen. Ons innerlijke mens wordt steeds sterker als wij gehoorzamen en doen wat Jezus tot onze harten spreekt. (Heb. 5:9, Jac. 1:25) Hij lest ook onze diepste dorst. “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke! Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Joh. 7:37-38. Wij lezen in Matteus 4, dat toen Satan hem aanviel met verzoekingen, Jezus altijd Gods woord gebruikte om hem tot zwijgen te brengen. Hij leert ons hetzelfde te doen, zodat wij persoonlijk meemaken wat er in Rom. 16:20 staat. “De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden”. Toen de discipelen op weg naar Emmaüs hoorden over Jezus, brandden hun harten in hun, en zo is ook vandaag als wij de stem van onze zegende Heer en Verlosser horen door zijn woord.

Leer van Jezus

Als lammeren jong zijn, verdedigt en beschermt Jezus hen vol ijver. Maar als zij opgroeien en volwassen worden, zal Hij hen leren zichzelf te beschermen tegen alle vormen van slechtheid. Zij die zich christenen noemen vandaag de dag zijn meestal lui en willen dat Jezus alles voor hun doet. Zij geloven graag in Hem, zolang ze hun kruis niet op hoeven nemen en hem te volgen. “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven”. Tit. 2:11-12. Ja, de genade in Jezus Christus zal ons leren alle slechtheid af te wijzen, en niet alleen af te wijzen, maar ook te overwinnen.

In Matt. 1:28-30 geeft Jezus een uitnodiging aan iedereen die verlangt naar dit leven in overwinning over alle zonde. “Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.“

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.