Jezus: Pionier, baanbreker, voorloper

Jezus: Pionier, baanbreker, voorloper

Als Jezus een voorloper is, moet dit betekenen dat anderen Hem navolgen.

7 min. ·

Heb je over Jezus gehoord als je voorloper? Je hebt misschien over Hem gehoord als degene die de weg in plaats van jou is gegaan.

Wat betekent het begrip ‘voorloper’? Volgens het woordenboek is een ‘voorloper’ een “persoon die iemand anders’ komst of ontwikkeling voorgaat; een persoon die iets nieuws invoert”. Er staat dat Jezus onze voorloper is. Als dat zo is, dan betekent dat noodzakelijkerwijs dat er anderen zijn die hem navolgen, anders zou het zinloos zijn om hem een ‘voorloper’ te noemen.

“Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.” Hebreeën 6:19-20.

Anderen volgen moet natuurlijk betekenen dat je op dezelfde weg gaat als zij, om hetzelfde resultaat te bereiken als wat zij bereikt hebben. Hoe volgen we Jezus eigenlijk? Eerst moeten we begrijpen wat Jezus heeft bereikt op aarde, en waarom we wensen om Hem na te volgen.

Hoe werd Jezus onze voorloper?

Toen Jezus geboren werd was dat niet zoals Adam voor de zondeval, zonder inwonende zonde in zijn menselijke natuur. Integendeel, Hij begon zijn loop als een mens en als dienaar, niet als een koning, want dan hadden niet velen Hem kunnen volgen. (Filippenzen 2:7). Hij had deel aan bloed en vlees –het hele lichaam der zonde- precies zoals de kinderen (Hebreeën 2:14; Romeinen 7:18).

“…en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Hebreeën 5:8. Jezus moest gehoorzaamheid leren; dat betekent dat Hij een eigen wil had die in strijd was met Gods wil. Lijden was nodig om Hem te leren de wil van zijn Vader te doen, wat betekende dat Hij niet toe kon geven aan zijn eigen wil. Iedere keer als Jezus werd verzocht, en zijn vlees zijn recht opeiste, veroordeelde God de zonde die woonde in Zijn lichaam, en Jezus offerde zich. (Romeinen 8:3-4) Hij deed nooit zonde, maar in plaats daarvan vond Hij de zonde die in Hem woonde en bracht daar een eeuwige dood over door nooit toe te geven. (Hebreeën 4:15). Op die manier werd alle zonde en de eigen wil in zijn vlees gedood, en goddelijke natuur kwam tevoorschijn in het leven van Jezus.

Toen Jezus aan het kruis op Golgotha stierf, scheurde het voorhangsel in tweeën, van boven naar beneden (Mattheus 27:51). Het voorhangsel versperde de weg tot het heilige der heiligen in de tempel, en symboliseert de zonde in het vlees wat alle mensen hebben geërfd na de zondeval, want het is de zonde die de mens van God afscheidt en de toegang tot het heiligdom verhindert. Toen het voorhangsel scheurde was dat een teken dat alle zonde in het lichaam van Jezus veroordeeld was en in de dood was gebracht.  Jezus had een nieuwe en levende weg ingewijd door het vlees – voorhangsel- helemaal tot aan de troon van de Vader (Hebreeën 10:19-22). Hij was een voorloper geworden, en had het volkomen mogelijk gemaakt voor de mensheid om deel te krijgen aan goddelijke natuur, als zij ook gewillig zijn om dezelfde weg te gaan door de zonde te doden in het vlees.

Hoe volgen we Jezus?

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde…”  1 Petrus 4:1-2. Jezus heeft ons de weg gewezen door de eerste te zijn die de strijd opnam tegen de zonde in de dagen van zijn vlees. Als het niet mogelijk was voor een mens om deel te krijgen aan goddelijke natuur, zou Jezus’ leven en dood vergeefs zijn geweest.

Velen hebben het begrip dat als ze tot Jezus zijn gekomen, ze de hele weg zijn gegaan. Maar er is een verschil tussen tot Jezus komen (de weg) en op de weg gaan.

Wat betekent het om op deze weg te gaan door ons vlees? “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont…” Romeinen 7:18. Dit was hetzelfde vlees als Jezus erfde als Zoon des Mensen. Als wij verzocht worden, is dat vanwege de zonde die in ons vlees woont, die ook wij geërfd hebben na de zondeval. Juist als we verzocht worden hebben we de mogelijkheid om de zonde te doden die we ontmoeten. Dit doen we door het te verloochenen, door niet toe te geven aan de verzoeking, maar in plaats daarvan onszelf te offeren om te doen wat behaaglijk is voor God. Op die manier wordt de zonde in ons vlees  geleidelijk gedood, en hij verliest zijn macht. Dat is wat het betekent om de zonde in het vlees te veroordelen (Romeinen 8:3).

Gedurende Zijn hele leven  heeft Jezus zijn lichaam als een offer aangeboden om de wil van de Vader te doen (Hebreeën 10:7; Lukas 22:42). Om Hem te volgen moeten wij ons ook overgeven aan dezelfde wil – Gods wil. We krijgen vergeving van zonden door het bloed van Jezus, maar als we ons leven inzetten  en ons overgeven aan dezelfde wil als Jezus deed, hebben we vrijmoedigheid om het heiligdom binnen te gaan in het bloed van Jezus, wat bloed is wat ook in ons eigen leven vloeit, figuurlijk gesproken, als we ons leven haten –onze eigen wil-  zodat deze sterft.

Persoonlijke hulp van onze voorloper

In het heiligdom openbaart God zich voor ons en spreekt tot ons. Hier leren we de wil van de Vader. Hier is ook de troon der genade (Hebreeën 4:16). Hier is Jezus, aan de rechterhand van de Vader, en pleit voor ons (Hebreeën 7:25). “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 2:18.

Omdat Hij zelf deze weg is gegaan, en verzocht is geweest in alles op dezelfde manier als wij, begrijpt Hij waar we doorheen gaan, en kan Hij mededogen hebben met onze zwakheden (Hebreeën 4:15). Het is geen mededogen of sympathie die ons toestaat om in de zonde te blijven, maar ware hulp om uit de klauwen van de zonde te komen en de ellende en dood te overwinnen waar die naar toe voert! Als wij tot Hem bidden, ziet Hij onze behoefte, en Hij bidt tot de Vader namens ons. Zo is hij ook onze Middelaar.

We kunnen vrijmoedig toetreden tot de troon der genade, om genade en hulp te krijgen om te overwinnen over de zonde op het juiste moment. We hebben deze hulp nodig wil gelukken wat Jezus deed. Deze genade tot hulp te juister tijd is geen vergeving nadat we gezondigd hebben, maar genade en kracht in het uur van verzoeking, zodat we niet vallen en zonde doen!

Als we Jezus aannemen als onze voorloper en alles opgeven om op deze discipelweg te gaan, zal Jezus ook onze dichtstbijzijnde, meest persoonlijke vriend worden. Hij spreekt tot ons in onze harten door de Heilige Geest, en geeft ons nauwkeurige, eerlijke en waardevolle leiding en raad. Als onze vriend biedt Hij ook troost en kracht, en is niet bang om ons de absolute waarheid over wie we zijn te vertellen, zodat we onszelf zien en kunnen veranderen.

Dan beleven we Jezus ook als iemand die niet alleen de weg baande, maar die samen met ons meeloopt, met een hart vol van zorg, liefde, hoop en barmhartigheid, en ons leidt en helpt richting het doel – om vrij te worden van de zonden in het vlees zodat alleen de deugden van Christus, de vruchten van de Geest, groeien en te voorschijn komen!

Categorieën

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.