Is jouw liefde voor Jezus wel oprecht?

Is jouw liefde voor Jezus wel oprecht?

Als we afgaan op wat Jezus hier zelf over zegt, is er maar één manier om zeker te weten dat onze relatie met Hem oprecht is.

Houd je van Jezus en reken jij jezelf tot één van zijn vrienden? Dit is de relatie met Jezus die we nodig hebben om in de eeuwigheid met Hem samen te zijn.

Maar wat is het verschil tussen simpelweg in Hem geloven en Hem aanroepen, en een oprechte relatie met Hem? Een relatie waarin Hij in ons hart leeft en waardoor we steeds meer op Hem gaan lijken?

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden”

Jezus zegt: “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden…Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief…wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.” Johannes 14:15-24.

Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt om deze geboden te bewaren, om ons de hemelse deugden eigen te maken en zo steeds meer zoals Hij te worden!

“…hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. 1 Johannes 2:5-6.

Hij heeft de weg voor ons geplaveid en ons als Helper de Heilige Geest gegeven. We kunnen alle geboden bewaren door niet te handelen naar onze eigen wil en nooit toe te geven aan bewuste zonden. Hij zal ons alle kracht en hulp hiervoor geven als we onszelf helemaal aan Hem geven.

De wil van de Vader doen

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: “Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die wetteloosheid werkt!” Mattheüs 7:21-23 (HSV)

Het is een ernstige zaak als we Jezus aanroepen maar ook wetteloosheid werken en zijn geboden negeren. “Wie zegt: ‘Ik ken hem’, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.” 1 Johannes 2:4. We kunnen niet zeggen dat we van Hem houden als we onze eigen wil niet opgeven en zijn geboden niet houden. Als we zo leven houden we van onszelf en niet van Jezus.

Door te lezen over Jezus en zijn manier van leven hier op aarde zien we wat zijn geboden zijn en wat we moeten doen om Hem te volgen. “[Jezus] antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” Mattheüs 22:37-40.  Gods geboden staan duidelijk in zijn Woord voor ons en voor onze tijd. Lees bijvoorbeeld Mattheüs 5:28 en 1 Johannes 2:15.

De Bijbel zegt ook dat Gods wetten in onze harten geschreven zullen worden in plaats van op kleitabletten, zoals in de tijd voordat Jezus op aarde kwam. “Dit is het verbond dat Ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten -spreekt de Heer: In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven.” Hebreeën 10:16. (We hebben de Heilige Geest gekregen als een Helper in onze tijd, om ons Gods wil te leren en ons te herinneren aan zijn woorden. (Johannes 14:26).

Beloften voor hen die zijn geboden houden

Zoals er waarschuwingen zijn voor degenen die Jezus aanroepen maar Zijn Woorden niet houden, zijn er ook ongelofelijke beloften voor hen die hem oprecht liefhebben (hen die zijn geboden houden)! “Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.” 1 Korinthe 2:9.

Wanneer we naar zijn woorden beginnen te leven krijgen we dag na dag langzaamaan steeds meer deel aan hemelse deugden. Dan worden we gelukkiger en dankbaarder voor zijn geboden; die brengen echte rust en een vreugde die de wereld ons niet kan bieden.

“Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.” Psalm 40:9 (NBV). Dan zijn voor ons zijn geboden helemaal geen last! “Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last…” 1 Johannes 5:3.

Om samen met Jezus de erfenis te ontvangen is het nodig dat we al zijn geboden leren houden. Dan worden we gelukkig en vrij midden in alles wat er gebeurt op ons levenspad.

We weten in ons hart hoe wij hierin staan. Als dat nog niet in orde is, is kunnen we nu een nieuw besluit nemen  om onze manier van leven te veranderen en van Jezus te houden, zoals Hij eerst van ons gehouden heeft.

“Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, – dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.” 1 Johannes 2:16-17.

Tenzij anders aangegeven komen de geciteerde Bijbelverzen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.