Iets om te begrijpen als ik er niets van begrijp

Iets om te begrijpen als ik er niets van begrijp

In de situaties waarvan ik dacht: “Waarom gebeurt mij dit?” leerde ik iets waardevols.

5 min. ·

Ik heb de neiging om altijd "waarom” te vragen - soms voel ik me net een tweejarige! En zo nu en dan betekent dit dat ik me afvraag waarom dingen mij overkomen. “Waarom zit ik in die of die situatie?” Juist in deze situaties leerde ik iets waardevols.

Als mens ben ik erg kortzichtig. Ik begrijp dingen vanuit mijn perspectief en vanuit mijn kaders. Ik kleur situaties volledig in door mijn eigen bril.

Ik kan omstandigheden tegenkomen die ik gewoonweg niet begrijp, zoals ziekte of financiële moeilijkheden, verkeerd begrepen of afgewezen worden, een naaste verliezen etc. Ik kan die dingen niet zomaar wegwuiven en altijd maar vrolijk zijn. Maar ik kan wél begrijpen dat God deze situaties perfect in Zijn hand heeft en dat Hij wil dat ik er wat uithaal!

Alles gebeurt met een reden

God is alwetend. Hij begrijpt alles volmaakt en volledig, vanuit elk perspectief. Hij begrijpt de gedachten en bedoelingen van elk mensenhart. Hij heeft me gemaakt en Hij weet precies hoe ik ben als persoon. “...U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet alles.” Psalm 139:1-24.

En Hij weet dat ik een vlees heb waarin geen goed woont. Hoewel Hij dit alles weet heeft Hij me toch geroepen tot een leven van ontwikkeling in heiligmaking. Dit kan alleen gebeuren als ik begrijp dat ik deze situaties voor dit doel moet gebruiken.

Stukje bij beetje laat God me de gebieden zien waar dingen nog niet zijn zoals ze moeten zijn, waar dingen veranderd moeten worden. Zelfs als ik het "waarom” niet begrijp gebruikt God mijn situaties om me te helpen mijn ware natuur te zien. Ik moet mezelf echt verootmoedigen om de waarheid over mezelf te erkennen. Maar als ik dat doe – en de waarheid liefheb – kan God een werk in mijn leven doen.

Ik kan wensen dat mijn omstandigheden anders waren, maar als ik voortgang en een ontwikkeling doormaak begin ik steeds meer te zien en te begrijpen wat Gods bedoelingen zijn. Misschien dat een situatie die ik eerst "lastig” vond, me eigenlijk in diepere nood bracht en tot diepere verbinding met en vertrouwen op God. Of misschien zag ik iets in mezelf dat “eruit kwam” in de situatie- zoals bezorgdheid of trots. Als ik deze dingen zie heb ik de mogelijkheid om ze te overwinnen en om te veranderen.

Ik wil worden zoals Jezus

Jezus kwam naar de aarde omdat hij broeders en zusters wilde. (Romeinen 8:29; Johannes 20:17; Hebreeën 2:12). Of Zijn bruid, zoals een andere vergelijking zegt. (Openbaring 19:7-9; 2 Korinthe 11:2; Johannes 3:29). Hij wilde mensen met wie Hij het koninkrijk der hemelen kon delen. (Romeinen 8:16-17; 1 Johannes 3:2). Om een geschikte metgezel voor Hem te worden moet ik de weg gaan die Hij ging. Ik moet me ook verootmoedigen en God toestaan om me grondig te bewerken zoals Hij Jezus bewerkte tijdens Zijn dagen hier op aarde. (Hebreeën 5:7-9).

Op een praktische manier betekent dit dat ik Gods woord gehoorzaam zo dat het levend in me wordt. Waar ik eerder werd geplaagd door dingen die niets met Gods koninkrijk te maken hadden (angstige gedachten, onreine gedachten, zelfzucht, trots enzovoorts) ontwikkel ik me nu in dingen die perfect in Gods koninkrijk passen (geloof en een volmaakte rust in God, volmaakte reinheid, een tong zonder bedrog, ware nederigheid etc.). Jezus was volmaakt geworden, en om een passende bruid voor Hem te zijn moet ik me ook op deze manier ontwikkelen. (Mattheüs 5:48; Hebreeën 5:9).

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” Filippenzen 3:12.

God kent me zo goed dat Hij precies de omstandigheden weet die nodig zijn om mij dat doel te laten bereiken! Hij plant alles volmaakt en compleet perfect; precies dat wat ik persoonlijk nodig heb! (Romeinen 8:28.)

Vertrouw op de Here met heel je hart

Er zijn genoeg situaties waarin het goed is om analytisch te zijn, maar wanneer dit me tot gedachten van onrust en twijfel leidt is het duidelijk dat ik een verkeerde richting insla.

“Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” Spreuken 3:5. Ik denk vaak aan dit vers in verband met mijn neiging om dingen teveel te overdenken. Als ik iets niet kan begrijpen kan ik gewoon erkennen dat ik het niet weet. Maar God weet het wel en Hij heeft alles onder controle! Hij is niet kortzichtig, dus ik kan rusten in de volle zekerheid dat Hij alles begrijpt en alles leidt. (Psalm 147:5; Jesaja 55.)

God kent alle "waaroms” vanaf het eerste begin, maar Hij moet mij stukje bij beetje bewerken. Als een vader die zijn kind onderwijst vertelt hij het kind niet alles wat hij weten moet tegelijk! Dat zou overweldigend zijn en niet heel effectief. Hij geeft me steeds meer licht over de dingen die in mijn leven moeten veranderen, naarmate ik in staat ben het te verdragen. Als ik me dan verneder onder Zijn machtige hand, en ik ben gehoorzaam aan Zijn woord en aan Zijn leiding in mijn leven dan krijg ik vooruitgang op de weg van heiligmaking. Persoonlijk verheug ik me erg op dit leven, en verheug ik me om verder te gaan in een eenvoudige trouw op deze weg!

"Maar nu, Heere, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: Wij zijn allen het werk van Uw handen.” Jesaja 64:8.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.