Hoeveel ben jij het afgelopen jaar veranderd?

Hoeveel ben jij het afgelopen jaar veranderd?

Bevalt het je wat je ziet? Of merk je dat er ruimte is voor verbetering?

5 min. ·

Denk aan een jaar terug. Hoe was jij toen? Vergelijk het met vandaag. Heb je meer geduld en goedheid? Ben je vrijgeviger? Ben je beter geworden in het betonen van oprechte zorg aan andere mensen?

Als dit niet zo is, waarom niet?

Denk er eens over na: Wat betekent het om een actief christen te zijn? Betekent het alleen dat je in je Bijbel leest, elke dag bidt en op zondag naar de kerk gaat? Natuurlijk kun je deze dingen toepassen in je dagelijkse routine, maar volg je alleen patronen en doe je wat een christen zou moeten doen, of ben je in ontwikkeling?

Deel krijgen aan goddelijke natuur

We kunnen lezen over ons doel als christenen in 2 Petrus 1:3-4: “Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.”
Wat een fantastische uitspraak! Petrus zegt eigenlijk dat dit ons doel is: om te komen tot goddelijke natuur door onze omstandigheden hier op aarde. Dit betekent dat er in ons een verandering moet plaatsvinden.

Wat doe je vervolgens, als je vandaag geen verschil merkt met hoe het vorig jaar met je was?

De grote vraag is: Bemerk je een nood? Ben je volledig afhankelijk van de hulp die God je geeft om je door de dag heen te leiden? Geef je toe dat Gods weg volkomen is, en je een onvolkomen mens bent, vol van de neiging om te zondigen? Want als je deze nood niet merkt, wat doe je dan om dichter bij de goddelijke natuur te komen zolang je hier op aarde bent? Ben je tevreden met je situatie?

“Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.” Openbaringen 3:17.

Dagelijkse waakzaamheid

Zelfingenomenheid toelaten in ons leven als christen is zeer gevaarlijk. We moeten nooit vergeten dat we in onze natuurlijke toestand ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn.

Zolang je ootmoedig genoeg bent om om hulp te roepen, wil de heilige Geest komen en je leiden. Het ergste wat je kunt doen is tevreden te zijn met jezelf – denken dat er niks is waaraan je moet werken in je leven. Aan het einde van Hebreeën 11:6 lezen we: “Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.” Werkelijk zoeken naar iets betekent dat je daarin onvermoeibaar doorgaat, zonder ophouden. Je zoekt er heel actief naar. God kan een vaartuig sturen dat in beweging is, maar niet één die stilstaat.

Als iemand je vraagt: “Wat doe jij nu om een beter christen te worden?” Heb jij een antwoord? Als je dit niet hebt, weet je dat je andere prioriteiten hebt toegelaten in je leven. Andere dingen die voorop staan in plaats van een leven met Christus. Je bent zelfingenomen geworden met datgene wat je hebt en hebt geen behoefte om verder te komen. In Spreuken 1:32 staat: “De zorgeloosheid (zelfingenomenheid) der dwazen zal hen te gronde richten.”

Het kan gebeuren dat je wat kennis hebt gekregen en enkele beslissende ogenblikken van geestelijke strijd hebt ervaren in je leven. Is dit genoeg? Ben je nu klaar? Nee! Je hebt het nodig om elke dag in constante ontwikkeling te zijn. Als je in bed ligt aan het einde van de dag, kun je terugzien en denken aan de keuzes die je hebt gemaakt, en nagaan of je de mogelijkheden tot ontwikkeling hebt gebruikt. Is dit niet beter dan zelfingenomen te zijn? Is dit niet beter dan de schouders op te halen en zeggen: “ach ja”, als je in je zondige neigingen valt?

Beseffen hoe groot onze roeping is

Waarom is het zo makkelijk om tevreden te zijn met jezelf? Dit is omdat je niet ziet hoe belangrijk het is om herschapen te worden naar de goddelijke natuur, dag na dag, zolang je hier op aarde bent. Je zoekt niet actief naar de mogelijkheden en benut ze niet ten volle om Gods wil te doen! Is er ooit een situatie waarin je kunt zeggen: “Dat is wel genoeg dankbaarheid. Ik heb nu niet meer dankbaarheid nodig,” of: “Ik was gisteren aardig, dus hoef ik vandaag niet meer aardig te zijn”?

Elke dag is een geschenk dat je ontvangt, zodat je dichter bij goddelijke natuur kunt komen. Je behoort onophoudelijk in dezelfde geest te zijn om je eigen wil op te geven om Gods wil te doen, elke dag, elk moment, elke seconde! Dan, en alleen dan zul je een enorme verandering in jezelf zien, van jaar tot jaar. Een verandering die maakt dat je bij de hemel past!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.