Hoe wraak op de zonde je tot overwinnaar kan maken

Hoe wraak op de zonde je tot overwinnaar kan maken

Hoe je wraak kunt nemen op de duivel en hem onder je voeten kunt verpletteren telkens als hij je lastig valt.

7 min. ·

Heb jij een zonde die je al maandenlang plaagt, of misschien zelfs al jarenlang? Ben je het zat om slaaf te zijn van je lusten, zelfs als je weet dat dat verkeerd is? Wat jij nodig hebt is wraak – een reine, intense haat tegen de zonde in je leven!

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden”. 1 Petrus 5:8.

We weten dat Christendom oorlog is. We weten dat het enige doel van de vijand is om te moorden, te stelen en te vernietigen. Hij heeft daar al duizenden jaren ervaring mee.  Wij christenen hebben allemaal op een of andere manier schade geleden door de duivel.

Velen van ons hebben in het leven tijd verloren die we nooit meer terug krijgen, tijd die we gebruikt hebben om slaaf te zijn van de zonde, om onze lusten en begeerten te volgen waartoe Satan ons verzocht. Sommigen van ons hebben vrienden en familie verloren door beïnvloeding van de duivel, als  bekenden en geliefden er voor kiezen om God de rug toe te keren en te gaan leven naar hun eigen wil en hun eigen lusten. Satan neemt en neemt en neemt zoveel als hij kan. Hij is een bedrieger die de hele wereld wil afkeren van God. Maar het is absoluut mogelijk om hem te stoppen in zijn loop en hem op de vlucht te jagen in tegenovergestelde richting.

Draai de strijd om

De strijd kan de andere kant op gaan op het moment dat je de waarheid die in Gods woord is verstaat.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” Efeziërs 6:13.

Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt.” 2 Corinthiërs 2:14.

Een christen is een soldaat van God met alle krachten van de hemel achter zich om de vijand te overwinnen en te verpletteren tot stof onder onze voeten. Een christen kan zich toerusten tot de strijd door in zijn de Bijbel te lezen en te bidden met vreze en beven, daarmee krijgt hij wapens die hij nodig heeft om de strijd tegen Satan om te keren zodat Satan degene is die de nederlaag lijdt.

Als het de duivel is gelukt om je een nederlaag te laten lijden, pak dan je Bijbel en rust je toe voor de strijd. Verplicht jezelf om God te gehoorzamen, in alles. Besluit dat je alles wilt doen om staande te blijven, houd dat vol. Het is niet Gods bedoeling dat we het moeilijk hebben met nederlagen, als slaven van onze eigen zonden. Maar we kunnen strijd voeren tegen de duivel, dat is een strijd die we winnen, een strijd om volkomen vrij te worden van alle bewuste zonde!

Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. …Immers de zonde zal over u geen heerschappij voerenwant gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” Romeinen 6:12,14.

Neem wraak op de zonde

Nu is het tijd voor Gods strijders om wraak te nemen op de zonde. Denk eens aan alles wat Satan van je geroofd heeft, aan alles wat hij vernietigd heeft. Is dat niet genoeg? Heeft het niet lang genoeg geduurd? Heb je tot nu toe niet genoeg van je leven gebruikt met het doen van de wil der heidenen? (1 Petrus 4:3) Heeft de zonde je nog niet genoeg gekost?

Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.” Jesaja 63:4. Laat dezelfde dag van wraak die in het hart van Jezus was in jouw hart komen. Laat dezelfde geest van toorn tegen de duivel die zijn hele leven in het hart van Jezus brandde ook in jou branden! Geen zonde meer! Dat is zelfs geen alternatief!

Kies daarentegen je zondige lusten en begeerten te verloochenen en zeg er “nee” tegen! Keer op keer! Beloof jezelf dat je Satan van nu af aan elke dag nederlaag zal laten lijden! Genoeg is genoeg! Het kan wel zijn dat hij vaak heeft gewonnen, maar nu heeft hij een vijand in jou. Verander je pijn, boosheid en verdriet over alles wat hij van je heeft gestolen in vastberadenheid, geloof en ijver tegen Satan.

Als je jezelf vult met deze rechtvaardige toorn en godvruchtige ijver, met een brandend verlangen om Satan te laten betalen voor wat hij vernietigd heeft, dan komt er werkelijk een keerpunt in je leven. Daarna kan je echt terugslaan.

Ga in de aanval

Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.” 2 Corinthiërs 10:4.

Als mens zijn we heel zwak. Satan is een machtig wezen, een gevallen engel met veel meer krachten dan wij kunnen vatten. Maar we vergeten zo gauw dat er ook voor ons een kracht klaar ligt. Satan is dan misschien sterk, en de lusten en verzoekingen die ons plagen lijken onoverkomelijk, maar God heeft het hele heelal geschapen en alles wat daar in is. Hij heeft macht om alles te doen naar Zijn wil. En Zijn wil is om ons te helpen de duivel te overwinnen.

Dus val Satan aan. Laat hem betalen voor alle pijn en lijden die hij over de wereld heeft gebracht. Dat kan je doen door te strijden tegen de zonde in je eigen leven. Begin met het uitroeien van alle slechte gedachten en lusten die in je opkomen, en zeg “nee” zodat ze niet tot ontwikkeling kunnen komen. (Colossenzen3:5)

Vul je met Gods woord. Neem tijd om in de Bijbel te lezen. Denk aan de ander. Bid voor de ander. Bid voor jezelf. Wordt een gebedsstrijder; strijd voor je broeders en zusters met sterk geroep en tranen, zodat Satan niet over hen zal heersen.

Wees een licht in de duisternis. Spreek over Gods woord. Leef een overwinningsleven over je eigen zondige neigingen, zodat overal waar je komt je de schaduw van Satans verderf verdrijft en je het licht en de hoop van het evangelie verspreidt! Wees iemand die de plannen en slechte bedoelingen van Satan verhindert en ontmaskert. Satan heeft slechts macht zolang je toegeeft aan zijn werk.

Er zijn veel verschillende manieren om een strijder van Christus te zijn. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Wees gehoorzaam aan God. Hij is de generaal van het hemelse leger, waar jij bij hoort, een ootmoedige soldaat. Zonder Hem hadden we geen schijn van kans tegen Satan. Maar als we Zijn orders opvolgen, wat het ook is, dan is het de duivel die geen schijn van kans heeft.

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende , stand te houden.

Stelt u dan op, de lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt met dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen…” Efeziërs 6: 10-18.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.