Hoe word je het ‘Woord van het leven’ op twee benen?

Hoe word je het ‘Woord van het leven’ op twee benen?

Jezus sprak woorden van leven, waardoor mensen verlost konden worden. Zijn gezag kwam door het doen van het Woord. Wij kunnen dit gezag ook krijgen.

6 min. ·

"Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. " 1 Johannes 1:1-3.

De apostelen spraken over het Woord van het leven, omdat ze dat zelf hadden gezien en beleefd bij Jezus. Hij wordt het Woord van God genoemd, en wij zullen ook deze naam krijgen, als we Hem navolgen. Iedereen die ons ontmoet, zou het Woord dat leven is, in ons moeten zien.

Kracht van de Heilige Geest

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." Johannes 1:1.

Door de zonde waren de mensen in duisternis en ze waren zonder het Woord, wat de heerlijkheid van het leven is. Maar Jezus kwam naar beneden om de heerlijkheid van dit Woord aan ons te geven. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast (Filippenzen 2:5-7), maar was vanaf Zijn geboorte gezalfd met de Heilige Geest, zodat Hij Gods stem kon horen en Zijn wil kon doen. Het Woord en de wil van God kregen benen om op te lopen, middenin in deze slechte en duistere wereld.

Op de dag van het Pinksterfeest konden de leerlingen pas goed Jezus gaan navolgen. Toen werden ze gezalfd met de Heilige Geest en kregen ze kracht om Gods wil te doen, net zoals Jezus kracht kreeg om die te doen. We lezen dat het Woord van God werd verspreid, en dat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk toenam. (Handelingen 6:7). Gods Woord kreeg veel lichamen, veel benen om op te lopen.

Het Woord van het leven: Het Woord doen

De hele volheid van God kwam in Jezus, doordat Hij het Woord van de Vader heeft aangenomen en heeft gedaan. "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon, de Vader." Johannes 1:14. Er is geen heerlijkheid buiten het Woord. We worden  omgevormd van heerlijkheid tot heerlijkheid, wanneer het Woord mens wordt in ons.

Het Woord is niet ver weg of te hoog waardoor het  moeilijk is om te vinden. "Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen." Deuteronomium 30:14. Als ook maar één woord van God werkelijk ‘levend’ is geworden in ons, hebben we een inwonende, onwankelbare kracht en heerlijkheid gekregen, en zijn we veel rijker dan wanneer we de mooiste en grootste diamant ter aarde in bezit zouden krijgen. Maar er is geen enkel woord van God wat in ons kan wonen, zonder de krachtigste weerstand van ons vlees en van Satans machten te krijgen. Hier kunnen we zelf over de uitkomst van deze gevechten beslissen, als we bidden om de gezindheid van Jezus te krijgen en daarin te blijven, zodat we altijd, net als Hij, kunnen zeggen: “Niet mijn wil , maar laat uw wil gedaan worden.”

Veel mensen komen niet verder dan spreken over Gods woord, maar Gods woord wordt niet zichtbaar in hun dagelijks leven. Elk Woord van God moet in Gods Geest gesproken worden, in geloof en volle zekerheid, en moet in geloof en in de Heilige Geest aangenomen worden, zoals het is – levend en krachtig – zodat het levend wordt in ons. Als Gods Woord levend in ons is geworden, zijn we geen dode godsdienstige mensen. Nee, het zal duidelijk zijn dat we springlevend zijn.

"..onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u Gods Woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest."
1 Thessalonicenzen 1:5-6.

"Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft."
1 Thessalonicenzen 2:13.

Als we het Woord van God aannemen als het woord van een mens, gaat er geen kracht vanuit. Omdat het maar zelden voorkomt dat iemand Gods Woord als waarheid aanneemt, was Paulus ontzettend blij met de Thessalonicenzen en dankte hij God altijd voor hen.

Volmaakte verbondenheid door het Woord dat leven is

Jezus zei: "Wanneer u bij mijn Woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen." Johannes 8:31.
De apostelen hadden een diepe verbondenheid met de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus, en verkondigden het Woord dat leven is, zodat meer mensen verbinding met hen zouden krijgen. (1 Johannes 1:1-3)  Zoals er volmaakte verbinding is tussen ieder Woord van God, zo is er volmaakte verbinding tussen degenen in wie het Woord mens is geworden. We zijn tot niets minder geroepen dan tot deze verheven, pure en gezegende verbondenheid in het licht. Dat wordt een broederschap waar de helse machten niet tussen kunnen komen.

Veel mensen lopen rond als levende protesten tegen Gods woord, terwijl ze tegelijk God aanbidden met hun lippen. Ze zijn ongeduldig, bitter en ondankbaar. Ook al vast en bid je nog zo veel om gezegend te worden, dat zal niet lukken buiten de wetten van de Geest om (Romeinen 8: 1-2). Daar vinden we leven, kracht en blijdschap.

Laat het zo zijn dat Gods woord levend in ons wordt, zodat de heerlijkheid van de Here van ons af kan stralen. Laat de vredige rust, de dankbaarheid en blijdschap van God armen en benen krijgen in deze onrustige, zorgelijke tijd. Laat het de ootmoed zijn, het geduld, de liefde en de goedheid, die daar rondlopen, binnenshuis en buitenshuis. Ja, laat het een heel leger worden van zulke woorden van God op twee benen, die zich nauw verbonden weten met elkaar, en met de Vader en de Zoon. Johannes schrijft: "We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken." 1 Johannes 1:4

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is een bewerkte versie van een artikel dat eerder is verschenen met de titel “Het Woord des levens” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (Verborgen Schatten) in juni 1950.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.