Hoe word je christen?

Hoe word je christen?

Wat moet je eigenlijk doen om een christen te worden? In dit artikel schrijft Elias Aslaksen helder en duidelijk wat je moet doen om christen te worden. En dat is niet zo gecompliceerd als je misschien wel zou denken. Als je maar wilt!

9 min. ·

Wat moet je eigenlijk doen om een christen te worden? In dit artikel schrijft Elias Aslaksen helder en duidelijk wat je moet doen om christen te worden. En dat is niet zo gecompliceerd als je misschien wel zou denken. Als je maar wilt!

Door een besluit te nemen

God heeft lang geleden besloten alle mensen aan te nemen en te verlossen die tot Hem komen. Nu is de keuze aan ons. Zodra wij de beslissing hebben genomen, is het in orde. “En na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, en hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u weder ontbieden.” Hand. 24:24-25. Vermoedelijk heeft hij nooit weer “gelegenheid” gekregen. Dit moet je opvatten als een ernstige waarschuwing! Eén ding is nodig! Neem direct een besluit.

“Maar Agrippa zei tot Paulus: Gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden! En Paulus zei: Ik zou God wel willen bidden, dat en spoedig en voorgoed niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik.” Hand. 26:28-29. Dat zeg ik ook graag: Werden allen die mij horen (of lezen) ook maar zo als ik, kregen ze het ook maar zo intens goed!

Het hangt alleen van jezelf af, beste vriend. God roept je, Hij nodigt je, vraagt je. Wil je of wil je niet? Dat beslis je zelf

Door tot jezelf te komen

“Toen kwam hij tot zichzelf en zei: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.” Luc. 15:17-18. Dat is bepaald veelzeggend. Iemand die gewoon op wereldse wijze leeft, als zondaar tussen zondaars, is eigenlijk niet bij zijn positieven, hij is niet zichzelf. Door na te denken komt hij erachter dat hij op zo'n manier niet leeft zoals hij eigenlijk zelf wil. Hij is met de anderen afgedreven, meegedreven met de stroom. Hij is daar gedachteloos in terechtgekomen. Vrienden en vriendinnen hebben hem bij de arm genomen en daardoor liep het verkeerd af.

Door tot bezinning te komen zal je net als de verloren zoon zeggen: Waarom moet het nu zo met mij? Het hoeft toch niet zo slecht met me te gaan! Nee, waarom zou je ongelukkig, rusteloos en wanhopig moeten zijn en een slecht geweten moeten hebben en bij God vandaan gaan? Hij neemt je immers graag aan! Sta op en ga naar Hem toe! Dan gaat het Schriftwoord in vervulling: “Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.” Luc. 15:32.

Door je zonde te erkennen en te belijden

Het loon of de straf van de zonde is de dood (Rom. 6:23). Zonde brengt scheiding tussen God en ons. Jezus is gekomen om onze zonden weg te nemen en daar een eind aan te maken. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Joh. 1:9. Als je je zonden belijdt, word je gereinigd. Dan word je christen. Dan is het begin gemaakt. Hoe groot je zonden ook zijn, ze worden allemaal in één enkel ogenblik uitgewist!

Door te bidden om redding en hulp

De eenvoudigste tekst in heel de Bijbel is: “Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.” Rom. 10:13. Als je zijn naam aanroept, bewijs je daarmee dat je in Hem gelooft. Jezus zegt: “Een ieder die bidt, ontvangt.” Matt. 7:7. En Jacobus zegt: “Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.” Jak. 4:2 Gered worden is heel eenvoudig. Daar is geen plechtigheid voor nodig. De woordkeus doet er niet toe. Eventueel druk je je nog verkeerd uit ook of zeg je precies het omgekeerde. Maar God begrijpt je wel. Je kunt zeggen: “Neem mij zoals ik ben” of wat je maar wilt.

Alles wat wij bidden naar zijn wil, dat ontvangen we. En zijn wil is in de eerste plaats dat al onze zonde wordt uitgewist, en verder dat we kracht krijgen om de zonde te overwinnen. Je wordt christen door je hart te vernieuwen, en dat doe je door om een nieuw hart te bidden. Dan geeft Hij het ons.

Door vast te houden wat Gods Woord zegt

Lees de Bijbel! Geneer je niet om het meest inhoudsrijke en beste boek ter wereld te lezen! Wat daarin staat heeft de macht om je totaal te herscheppen. Het is waarheid wat er staat. En het zijn niet alleen maar letters; er ligt geest en leven in die teksten. Neem God op zijn Woord, houd vast wat het Woord zegt, dan word je christen in geest en waarheid.

“Dat in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord (of gelezen) hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.” Luc. 8:15. Het vasthouden is hetzelfde als het geloven. De Bijbel is vol van zulke teksten die juist bevatten wat je nodig hebt, waar je naar verlangt, wat je blij wil maken en helpen. Lees maar! En je zult al gauw betreuren dat je niet eerder bent begonnen dit wonderheerlijke boek te lezen. Het Boek der Boeken! Het is een onuitputtelijke bron.

Vat het alleen niet verkeerd op, zoals zoveel mensen hebben gedaan. Je bewijst God er geen dienst mee door zijn Woord te lezen. Het lezen is op zichzelf geen dienen van God. Je moet lezen ter wille van jezelf. Wat wel waarde heeft, is dat je krijgt wat je nodig hebt en vasthoudt wat je leest. Dan ben je christen.

Door kleur te bekennen

Er zijn honderden en duizenden mensen die het Koninkrijk van God niet binnenkomen, geen christen worden, doordat ze de naam van Jezus Christus niet belijden voor de mensen. Het zijn van die ‘Nicodemussen' die middenin de nacht bij Jezus komen als niemand het hoort of ziet, maar niet durven als iemand ze kan zien of horen. (Joh. 3:1-2)

Wie vreesachtig en lafhartig is moet buiten blijven staan en het lot delen van allerlei goddeloze en verfoeilijke mensen. Openb. 21:8. “Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is.” Matt. 10:32-33. “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.” Rom. 10:10.

Er is dus geen sprake van behouden worden, voordat we Jezus Christus met onze mond belijden! Als je met je hart gelooft en met je mond belijdt, dan ben je christen geworden. Juist hierop zit het bij veel mensen vast. Ze houden het voor zichzelf, zeggen ze. Maar eigenlijk is dat niet waar, want ze hebben het helemaal niet.

Ze bidden in het verborgene, zeggen ze, en dat heeft Jezus immers zelf gezegd. Maar als je het natrekt, blijkt ook dit jammer genoeg niet waar te zijn. Maar dat kunnen we toch niet weten? O ja, zeker wel! Laten we maar lezen wat Jezus heeft gezegd: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” (Matt. 6:6. NO)

Dus vindt er geen verandering in het openbaar plaats, dan heb je niet echt in je binnenkamer gebeden! Dat gaat dus niet op, beste vriend.

Als je nu in je binnenkamer gaat en de deur sluit en dan bidt om grote vrijmoedigheid om de naam van Jezus te belijden voor de mensen, zoals de Bijbel duidelijk gebiedt, en God vergeldt je dan in het openbaar, hoe gaat het dan? Dan wordt ‘Nicodemus' werkelijk christen. Doe dat dus, goede vriend!

Door volledige afscheiding

We kunnen niet aan beide kanten van het front tegelijk strijden, we kunnen niet tegelijkertijd voor en tegen zijn. Kies vandaag dan wie je wilt dienen! Je wordt christen zodra je bewust afstand neemt van alles waarvan je weet dat het zonde is en van iedereen die aan de zonde vasthoudt, zodat je hun duidelijk te verstaan geeft dat je bij hen vandaan bent gegaan, dat je niet langer een van hen bent.

We moeten dit zonder uitzondering doorvoeren, zonder reserves. Geen tedere of warme familieband kan daar ook maar iets aan veranderen. De Schrift is daarover heel krachtig en glashelder. “Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen.” 2 Kor. 6:14-17

Op aards gebied moeten we natuurlijk op onze post blijven staan, in ons huwelijk, op ons werk enzovoort, tenzij ons werk op zichzelf goddeloos is. Maar in onze geest moeten we van hen zijn afgescheiden, net zoals we in ons werk uitsluitend doen wat in Gods ogen goed en rein is.

Zeg je familie en vrienden vaarwel (of wellicht beter gezegd: adieu, dat betekent: “tot God”) en heet hen daarna welkom! Zo doe je niet alleen jezelf goed, maar hen ook.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
 Artikel uit het boekje  “Christen zijn, wat is dat?” , 1936

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.