Hoe weet je dat God jou roept?

Hoe weet je dat God jou roept?

God roept jou, maar het is aan jou om te antwoorden.

In 1 Timotheüs 2:4 staat dat God “wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

God heeft een ongelofelijk plan, en hij wil JOU gebruiken! Hij wil je verlossen van een ongelukkig leven in zonde, en een leven in ware vrede en vreugde geven. Hij wil je voorbereiden voor de eeuwigheid. Hij wil jouw leven gebruiken om Zijn naam te verheerlijken. God roept jou. Hij houdt van je en wil je helpen!

Maar hoe roept God jou? Je ontmoet misschien iemand wiens godvruchtige leven jou uitdaagt, of je leest of hoort iets dat een verlangen in jou wekt naar meer. Misschien probeer je om een goed leven te leiden en om op een goede manier te reageren, maar je schiet tekort, en je voelt je leeg van binnen. Dat is God, die jou roept. Hij trekt aan je, maar het is aan jou om te antwoorden.

In Hebreeën 1:1-2 staat: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.” God zond zijn Zoon Jezus naar de aarde als mens, waar Hij dezelfde verzoekingen en beproevingen meemaakte als wij, maar nooit toegaf aan de zonde. Op die manier liet Hij een voorbeeld achter om na te volgen.

Nu nodigt Hij jou uit om Hem binnen te laten in jouw leven, om je te leiden, te sterken en je te helpen om hetzelfde overwinnende leven te leiden. “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Deze roep van liefde is als een krachtige magneet, die altijd in één richting trekt: om je totaal af te wenden van alles wat slecht is, wat corrupt, kwaadaardig en egoïstisch is (zonde), tot Gods Zoon, Jezus Christus, om Zijn voorbeeld na te volgen en tot een leven te komen in rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Maar de keus ligt bij jou, omdat God je een vrije wil heeft gegeven.

Je hart openen voor Jezus betekent een beslissing nemen om helemaal te stoppen met leven voor jezelf en Hem de volledige controle te geven als je Heer en Verlosser. Dit is een beslissing die je leven totaal verandert. Je hoeft niet meer te blijven zondigen, je zelfbeheersing te verliezen, geïrriteerd of beledigd te zijn. Jezus kwam om jou te verlossen, om een weg uit dit alles te banen, en Hij wil je stap voor stap in dit fantastische nieuwe leven binnenleiden, als je gehoor geeft aan Zijn roep.

Laat niets je hinderen in de belangrijkste keuze van je leven – de deur van je hart vandaag openen voor Jezus.

De geciteerde Bijbelteksten komen uit de NBG 1951 vertaling.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.