Hoe kun je een steen worden die past in Gods bouwwerk?

Hoe kun je een steen worden die past in Gods bouwwerk?

In de Bijbel wordt de gemeente vaak vergeleken met een gebouw, dat in alle opzichten perfect in elkaar past. Wat betekent dit?

6 min. ·

In het eerste verbond bracht men elke dag dezelfde offers, die echter nooit de zonden konden wegnemen. (Hebreeën 10:11) In andere woorden, er was  geen ontwikkeling en vooruitgang onder het eerste verbond. In het nieuwe verbond is het heel anders.

“Gods bouwwerk zijt gij,” schrijft Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs 3:16). En Petrus schrijft: “Kom tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.” 1 Petrus 2:4-5.

Doe Gods wil

Jezus is de hoeksteen, de basissteen. Door het doen van Gods wil is Hij gevormd en tot hoeksteen gemaakt. Bij zijn komst in de wereld zei Hij: “Zie, hier ben ik – in de boekrol staat van mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.” Hebreeën 10:7. Op precies dezelfde manier treden wij tot het nieuwe verbond toe. Nu gaat Gods wil ook ons vormen, zodat wij aan Hem gelijkvormig worden. In de boekrol staat van ons geschreven. Wij worden door Gods woord behouwen. Jezus was het Woord in het vlees geopenbaard. Voordien had men Gods woord gehoord; nu kon men het zien, door het lichaam van Jezus. Dit is het werk van de Geest aan ieder van ons die tot het nieuwe verbond toegetreden is.

“Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.” 2 Tessalonicenzen 2:13.

Heiliging is herschepping van menselijk tot goddelijk. Uit onszelf kunnen wij dat net zo min bewerkstelligen als een blok steen zichzelf kan veranderen in een standbeeld. Maar in de hand van een beeldhouwer kan een blok steen worden bewerkt tot een standbeeld. Zo is het met ons ook. Wij moesten geheiligd worden door de Geest. Door geloof in Christus hebben wij de beloofde Geest ontvangen. Nu kunnen al die steenblokken, die zoveel moeite hebben gedaan om zichzelf in standbeelden te veranderen, door de beeldhouwer bewerkt worden. En ja, dan komt er een betere hoop voor hen!

Word herschapen door het Woord – naar Jezus’ beeld

Jezus is het origineel, en door de Geest worden wij naar hetzelfde beeld herschapen: tot levende stenen. De Geest werkt aan ons aan de hand van Gods Woord, zodat wij bijvoorbeeld passen in woorden zoals “vergeld geen kwaad met kwaad,” “overwin het kwade door het goede,” “zegen en vervloek niet,” “niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is,” “de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar” enz.

Wij zijn Gods bouwwerk. Daarom moeten wij, willen we de goede vorm krijgen, tot Jezus komen, het origineel. We kunnen ons niet laten vormen door vader en moeder, broer of zus of door weekbladen. We moeten ons niet door de tijdgeest laten bewerken. Nee: kom tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar.

Er zijn heel wat bouwlieden tegenwoordig die de mensen vormen zodat ze in hun politieke of godsdienstige partijen passen. Ze streven ernaar om groot te worden en erkenning te krijgen van hun tijdgenoten.

Maar wij kunnen niet én in de hemel én op de aarde passen. Wij die tot het nieuwe verbond zijn toegetreden om tot een steen in Gods bouwwerk te worden gevormd, moeten er tevreden mee zijn door de mensen verworpen te worden als we Gods wil doen.

Houd de geboden onbevlekt en onberispelijk

We zien hoe ernstig Paulus dit opvat: “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God die alle leven wekt, en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus.” 1 Timoteüs 6:12-14.

Wat houdt dat in: het gebod onbevlekt en onberispelijk handhaven? Het is hetzelfde als: het niet aan de omstandigheden aanpassen, zodat mijn begrip van het gebod niet door de psychologie van mijn tijdgenoten wordt besmet. Wij moeten immers volgens het gebod gevormd worden, volgens de geboden die Jezus zijn discipelen heeft gegeven voordat Hij werd opgenomen. (Handelingen 1:2)

De stenen van Gods bouwwerk zijn in alle eeuwen behouwen, en als Jezus terugkomt zullen ze tot een tempel worden samengevoegd. Nu worden wij behouwen, ieder op zijn eigen plaats en in zijn eigen tijd. Maar op een dag zullen wij net als de tempel van Salomo samengevoegd worden zonder dat er een hamer of beitel wordt gehoord. (1 Koningen 6:7)

Als nu Gods medearbeiders het gebod aan de opvattingen van hun tijd hadden aangepast, hoe zouden de in ± 2000 jaar gevormde stenen dan bij elkaar passen, denkt u? Maar Jezus is niet veranderd, en de Geest is al deze 2000 jaar dezelfde geweest, en als het gebod dan niet besmet is, passen de stenen volmaakt bij elkaar.

Zo kunnen we begrijpen waarom Paulus, als hij Timoteüs vermaant het gebod tot Jezus' komst onbevlekt te handhaven, zich zo krachtig uitdrukt. Hij geeft hem een bevel voor God die alle leven wekt, en voor Christus Jezus die de goede belijdenis betuigd heeft. Die belijdenis was, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Tot Hem, de levende steen, moest Timoteüs komen, en dan moest ook hij toetreden tot het verbond en geheiligd worden door besprenging met het bloed van Jezus. Paulus herinnert hem er ook aan dat hij ook zelf de goede belijdenis had afgelegd voor vele getuigen. Hij had zich laten dopen om te zoeken wat boven is, waar Jezus is, en niet wat op de aarde is. En nu vermaant hij hem: “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven.”

Laat je niet besmetten door de tijdgeest, handhaaf het gebod onbevlekt, dan zal je steen bij Jezus' komst in Gods bouwwerk passen.

Dit artikel is een uittreksel van een hoofdstuk getiteld “Gods bouwwerk” in het boek “Het nieuwe verbond en het geheimenis der wetteloosheid”, gepubliceerd door “Skjulte Skatters Forlag” in juni 1952. Het is uit het Noors vertaald. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.