Hoe kan ik de unieke talenten die God mij heeft gegeven, ontdekken en ten volle benutten?

Hoe kan ik de unieke talenten die God mij heeft gegeven, ontdekken en ten volle benutten?

‘Getalenteerd’ zijn kan iets heel anders betekenen dan je misschien denkt. Bijvoorbeeld dat je veel beproevingen hebt!

De gelijkenis van de talenten: beproevingen zijn ook talenten

In de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30) vertelt Jezus over een man die elk van zijn dienaren een verschillend aantal talenten (een geldsom) toevertrouwde. De bedoeling was dat ze dit zouden gebruiken om winst te maken voor hun meester.

De talenten in de gelijkenis worden meestal geïnterpreteerd als onze vaardigheden en sterke kanten, zoals je kunt zeggen dat iemand heel getalenteerd is. Maar de talenten staan ook voor de omstandigheden die God mij heeft gegeven in mijn leven, de mogelijkheden waar ik Gods wil kan uitvoeren.

Bekijk jezelf en je leven eens door Gods ogen: Waarom heeft Hij mij dit lichaam gegeven? Deze persoonlijkheid? Deze vaardigheden? Deze familie? Deze omstandigheden? Kan ik zien dat dit talenten zijn die mij zijn toevertrouwd? Beproevingen en moeilijkheden, of goede tijden en succes, zijn allemaal mogelijkheden die God mij persoonlijk heeft toevertrouwd!

Sterker nog, in Gods ogen betekent het hebben van veel uitdagingen dat ik veel talenten heb gekregen: met veel beproevingen ben ik dus zeer getalenteerd! En ik ben de enige die deze taken kan uitvoeren, omdat mijn pakket van omstandigheden volledig uniek is volgens Gods plan.

God vertrouwt erop dat ik deze mogelijkheden gebruik om tot ontwikkeling en groei te komen en inhoud voor de eeuwigheid te krijgen en Hij heeft mij het gereedschap gegeven om dit te bereiken. Als ik het wil, geeft God mij zijn Woord dat mij leert wat ik moet doen, en de Heilige Geest die mij de kracht geeft om het te doen. Jezus is hierin voorgegaan en heeft mij de weg laten zien. In elke situatie, met elk talent dat mij is gegeven, kan Gods naam worden grootgemaakt (zoals Jezus deed in Johannes 12:27-28), Gods wil gedaan worden (zoals Jezus deed in Lucas 22:42), en kan ik een "eeuwig gewicht van heerlijkheid" krijgen (2 Korinthiërs 4:17-18).

Verantwoording afleggen over de talenten die ik heb gekregen

In de gelijkenis moesten de dienaren verantwoording afleggen over de talenten die hen waren gegeven. Twee van hen hadden ze goed weten te gebruiken en hadden daarom winst gemaakt. Dit kun je vergelijken met het gebruiken van je omstandigheden zodat je iets van eeuwigheidswaarde krijgt. Gods investering in mij is dat Hij mij een lichaam gegeven heeft en omstandigheden waarin ik Zijn wil kan doen. De winst die Hij terugverwacht, is dat de zonde beetje bij beetje wordt uitgeroeid in mijn leven en vervangen wordt door iets nieuws: de deugden, de vruchten van de Geest (Galaten 5:22), eeuwig leven (Johannes 12:25; Romeinen 2:6-7), en bovenal dat door al deze dingen God verheerlijkt wordt door mijn lichaam en mijn situaties.

De man in de gelijkenis prees de eerste twee dienaren en zei,  "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." Mattheus 25:21.

Maar de derde dienaar, die één talent had gekregen, had het in de grond verborgen en er was niets terechtgekomen van wat hem was toevertrouwd. Zijn meester was erg teleurgesteld en noemde hem slecht en lui. Hij zei: "Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt." Mattheus 25:28.

Dit kan hard en oneerlijk lijken. Van de drie dienaren had hij het minst van alle talenten gekregen en hij had toch teruggegeven wat hij had gekregen? Maar het punt was dat hij zijn talent niet gebruikt had; hij was lui en wilde er niet voor werken. Niet alleen had hij geen winst gemaakt, maar het talent was waarschijnlijk beschadigd en vergaan doordat het onder de grond had gelegen. Het oordeel van de meester was absoluut rechtvaardig en eerlijk.

Mijn talenten gebruiken of begraven

Talenten kunnen verschillen. Stel dat ik ergens heel goed in ben. Gebruik ik deze vaardigheden om anderen te zegenen, om goed te doen, om te helpen en de weg te wijzen in het goede? Of ‘begraaf' ik ze door ze alleen voor mijzelf te gebruiken, om er zelf beter van te worden? Stel dat ik in moeilijke situaties kom, zoals ziekte of financiële problemen, of mensen begrijpen me niet en roddelen over mij. Gebruik ik dit om te overwinnen over het gemopper, de twijfel, de moedeloosheid etc. die bijna altijd opkomen uit de zonde in mij? Herken ik de gelegenheid als een uniek talent dat ik kan gebruiken om vruchten van de Geest te winnen, zoals dankbaarheid, geloof, blijdschap etc., of ‘begraaf' ik het door toe te geven aan de zonde en niets van eeuwigheidswaarde te winnen?

Levenslessen van de gelijkenis van de talenten

Ik ben in dezelfde positie als de slechte dienaar, als ik niets weet te winnen uit de situaties die God mij gegeven heeft, wat deze ook zijn. Sterker nog, als ik niets doe, dan laat ik mijn natuurlijke neiging om te zondigen etteren en groeien en zal het einde nog erger zijn dan het begin.

Maar nu kan ik iets doen met de kansen en de genade die God mij heeft gegeven. Mijn omstandigheden, groot of klein, lang of kort, zwaar of licht, moeten altijd iets van eeuwigheidswaarde in mij achterlaten: waar eerst ongeduld was, is nu geduld; waar eerst ondankbaarheid was, is nu dankbaarheid; waar ik eerst moeite had om anderen te verdragen, is nu liefde; waar ik zwak was, ben ik nu sterk geworden.

Dan zal ik die fantastische woorden horen uit de mond van mijn Meester, die ik mijn hele leven gediend heb:  "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." (Mattheus 25:21)

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.