Hoe kan ik schijnen als een licht in deze wereld?

Hoe kan ik schijnen als een licht in deze wereld?

Ik kan God verheerlijken met mijn leven!

‘’Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’’ Matteüs 5:14

Als christen moet ik mezelf afvragen: is mijn leven een afspiegeling van dit vers? Als ik denk aan hoe ik op mijn werk ben en hoe ik ben tegen verschillende mensen die ik op een doordeweekse dag ontmoet, kan ik dan echt zeggen dat ik schijn als een licht in deze wereld?

Dit vers verwijst niet alleen naar uiterlijke dingen, zoals iemand zijn die niet vloekt of bedriegt, maar naar mijn innerlijk, waarvan het  resultaat zichtbaar is voor de mensen om mij heen. Als iemand hard of onbeleefd reageert terwijl ik iets met een goede bedoeling doe, hoe reageer ik dan?

Reageren op situaties

Ik begin mijn werkdag met de beste bedoelingen, vastbesloten om alleen te reageren met goedheid en geduld naar mijn collega’s en klanten. Dingen gaan zoals gepland; we werken allemaal hard aan de dringende taken die opgestapeld liggen op onze bureaus, totdat een collega, duidelijk gestrest, het kantoor binnenloopt en respectloos reageert tegen iedere persoon die hij tegenkomt.

Plotseling verandert de sfeer. Iedereen lijkt nu opeens gestrest en geprikkeld. Als ik word gewezen op een fout die ik niet gemaakt heb en daarvan de schuld krijg, merk ik de irritatie opkomen van binnen. Ik heb een fractie van een seconde om een beslissing te nemen. Ik wil mezelf onmiddellijk verdedigen, op trotse en geïrriteerde toon er op ingaan, en laten zien dat deze collega het verkeerd zag. Allerlei gedachten stormen op mij af; ik vraag me af  waarom deze persoon zo moeilijk doet, waarom ze altijd zo moeten reageren, en waarom ze mij op deze manier behandelen zonder goede reden. In plaats daarvan doe ik een schietgebedje, waarin ik God vraag om mij te helpen, want ik weet dat ik zonder Hem niet de kracht heb om op een goede manier te reageren.

Ik merk een rustige, zachte en liefdevolle stem die tot mij spreekt, die me aanspoort te stoppen en te vragen: hoe zou God willen dat ik nu reageer? “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.”  Kolossenzen 3:12. Ik besef dat ik met goedheid, vriendelijkheid moet reageren, dat ik zacht en nederig kan zijn en me niet laten meeslepen met de irritatie en ergernis die ik van binnen voel.

Let op!

Als ik ernaar streef om constant waakzaam te zijn, aandacht te besteden aan elke gedachte, en mijn intenties beoordeel, kan ik duidelijk zien dat ik tekortschiet in vergelijking met de gezindheid van Christus. (Filippenzen 2:5) Maar als ik vastbesloten en ootmoedig ben en God vraag om hulp, dan zal ik ervaren dat ik niet toe hoef te geven aan mijn natuurlijke reacties in deze hevige situaties. ‘’Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’’ Hebreeën 4:16. Ik moet tot God bidden om kracht, al voordat deze situaties zich voordoen, mezelf altijd vullen met Zijn woord als pantser, en bidden tijdens deze omstandigheden wanneer ik merk dat ik niet in staat ben om te reageren op de manier waarop ik besloten heb dat ik wil reageren. God is er altijd om me te helpen.

Wanneer God met hulp komt, betekent dat niet dat ik me plotseling gelukkig voel en dat de dingen ‘gemakkelijk’  gaan. Ik moet lijden om niet te reageren op de manier waarop mijn lichaam wil reageren. Hij zal mij altijd door de situatie dragen als ik bereid ben te lijden en om Zijn hulp te vragen. Dan kan ik een verandering ervaren.

Als we voor God leven, en niet voor onszelf (onze eigen eer, gevoel, natuurlijke reacties, etc.), dan moeten we leven om Hem in alle situaties te behagen, en te leven als een dienaar voor Hem zoals Jezus dat deed. Dit is ver verwijderd van wraak nemen op iemand, waarvan ik vind dat hij mij slecht behandelt. Als ik ootmoedig ben en eerlijk over de manier waarop ik natuurlijk ben, dan is het opeens niet zo moeilijk  om anderen beter te beoordelen dan ikzelf, ongeacht hoe iemand handelt of mij behandelt. (Filippenzen 2:3) Wie ben ik om beledigd of boos te zijn, tegen te spreken, en hard te reageren op iemand die naar mij uithaalde?

Zie toe op jezelf

Als we God ontmoeten aan het eind van ons leven, moeten we zelf rekening afleggen voor onszelf; voor wat we gedaan hebben met de omstandigheden, en de tijd die God ons gegeven heeft. God is niet geïnteresseerd in hoe ik mensen behandelde op basis van hoe goed ze tegen mij waren. Hij is geïnteresseerd of ik in elke situatie mijn eigen leven heb afgelegd, zoals Jezus deed tijdens zijn tijd op aarde.

‘’Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’’Matteüs 5:16.

Ik ben geroepen om een licht te zijn in deze wereld; een licht in mijn werkplek. Als ik gericht ben op mijn eigen reacties en mezelf oordeel in plaats van te denken hoe anderen zouden moeten handelen, kan ik deze hemelse vrede en geluk in mijn hart bewaren, mezelf steeds meer reinigen van zonde en van mijn natuurlijke neigingen elke dag. ‘’Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.’’ 1 Timoteüs 4:16. Mijn hoop is dat mensen een verandering in mij merken op mijn werk en overal waar ik ga. Ik zal volledig vrij worden om te reageren naar mijn natuurlijke neigingen van irritatie en trots, zodat mensen kunnen zien dat God een werk in mij heeft gedaan, en Hem zullen verheerlijken!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.