Hoe kan ik me rein bewaren in een wereld vol onreinheid?

Hoe kan ik me rein bewaren in een wereld vol onreinheid?

Hoe geïnteresseerd ben ik eigenlijk om deel te krijgen aan mijn roeping als christen?

Neem even de tijd om na te denken over de betekenis van deze ongelofelijke bijbelverzen: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is." 1 Johannes 3:2-3.

De eerste vraag die ik me stel is: "Wat is mijn hoop?" Geloof ik in deze enorme waarheid, wat Johannes hier schrijft, dat ik echt Jezus zal zien zoals Hij is, en ik Hem gelijk zal zijn? Als ik dat geloof, is de volgende vraag: "Wat doe ik er dan aan?" Brengt het me in beweging – niet alleen om iets waakzamer te zijn, maar om mezelf te reinigen, zoals Hij rein is?

Vervuild water verontreinigt een reine bron

Misschien lijkt dit bijna onmogelijk. De wereld is vol van onreinheid – in dagelijkse gesprekken, in de media. De geest van de tijd is om je lusten te bevredigen. Schuine taal is gewoon geworden en slecht gedrag wordt zonder schaamte getoond. Sociale media en andere media staan vol van foto's en verhalen waarin de ontevredenheid van mensen naar voren komt, net als hun spot, godslastering, ijdelheid, kritiek, pessimisme en niet in het minst hun onreine lusten. Het lijkt alsof ik gebombardeerd word door allerlei indrukken van alle kanten, in verschillende gradaties van “goed” en “kwaad”.

Het is een feit dat ik begeerten in mijn natuur heb die geprikkeld worden door invloeden van buitenaf . Ze komen als gedachten of gevoelens van irritatie, minachting, kritiek, ontucht, ijdelheid, moedeloosheid enz. Maar hoe zit het dan met jezelf te reinigen, en je rein te bewaren? Als je je hart en geest vergelijkt met een waterbron, kun je zien hoe belangrijk dat is. Een kleine hoeveelheid vervuild water zal een schone bron vervuilen. Maar een verontreinigde bron kun je niet zomaar schoonmaken door schoon water toe te voegen. Om schoon te worden moet alle vervuiling verwijderd worden, en om schoon te blijven, moet alle vervuiling ver weg worden gehouden.

Zo is het ook met mijn geestelijk leven. Mijn begeerten reageren op een situatie, en proberen mijn hart en geest binnen te komen, zoals een scheutje vervuild water in een bron. Als ik deze gedachten laat leven, word ik verontreinigd door zonde, en de invloed van de zonde neemt toe in mijn leven. Onreine gedachten koesteren, nieuwsgierigheid zijn gang laten gaan en toegeven aan ogenlust openen een kier in de sluisdeuren, en na een tijdje ben ik een slaaf van mijn begeerten geworden. Een "kleine" gedachte van afgunst die ik toelaat, groeit als de kanker, en ik word steeds meer een bitter en kritisch persoon.

Als ik al ‘vervuild' ben, door toe te geven aan mijn begeerten, moet ik me bekeren en om vergeving vragen. In Zijn goedheid en barmhartigheid wil God mijn zonde me vergeven en mij helemaal reinigen. De vervuiling is weggehaald, en ik word weer een "reine bron".  Nu moet ik er natuurlijk wel voor zorgen dat dat zo blijft.

Waarom zou ik mezelf blootstellen aan verontreiniging?

Ik kan niet altijd voorkomen dat ik dingen zie of hoor die een reactie uitlokken uit mijn vlees, maar er is maar één uitweg als ik verzocht word: bidden, vechten en lijden om rein te blijven en het kwade te overwinnen. En God geeft me de Heilige Geest om me te leiden, en me de kracht te geven om te overwinnen.

Maar het is niet zo dat elke verzoeking onvermijdelijk is. Dan is er een andere strategie om mezelf rein te bewaren: vluchten alsof mijn leven ervan afhangt! Dit heeft te maken met mijn gezindheid en mijn hoop. In welke richting wil ik dat mijn leven gaat? Ik kan niet alle slechte invloeden vermijden, maar ik hoef ze niet op te zoeken of ze te tolereren.

Door blootstelling aan deze invloeden worden mijn ogen verzocht om te kijken, mijn tong wordt verzocht om te gaan praten en ik word verzocht om dingen te bedenken die anders misschien nooit in me zouden zijn opgekomen. Als ik God wil zien, waarom zou ik dan mijn ogen laten ronddwalen, alles lezen en bekijken van dingen die vol zijn van godslastering, spot, onreinheid en vuile taal? Waarom je abonneren op accounts van sociale media die spelen met deze begeerten, zelf als het "maar soms" gebeurt? Als ik geen ongedeeld hart heb, vind ik snel excuses. "Het is zo kwaad niet." "Dit kan ik wel hebben; ik weet wat ik doe." "Vaak is dit grappig, dus ik zal de vuiligheid er bij nemen."

Misschien denk ik dat ik het kan hebben, omdat ik eraan gewend ben geraakt. Het doet me werkelijk niets meer. Maar misschien zouden er wat rode lichten moeten knipperen als waarschuwing: Word ik steeds ongevoeliger voor dingen die  God verafschuwt? Zijn ze gewoon geworden voor mij, omdat ze ook in de wereld gewoon gevonden worden? Open ik me voor onreine geesten door eraan "gewend te raken"?

Mijn hoop en roeping

Het past niet bij iemand die zich voorbereidt om Jezus en God te ontmoeten, om ongevoelig te worden voor de zonde en de dingen van de wereld, door mezelf bloot te stellen aan dingen die ik had kunnen ontwijken. Hoe kan ik verwachten met zo’n gezindheid mezelf rein te bewaren? Door afgestompt te worden in mijn gevoelens loop ik gevaar om zo’n verontreinigde bron te worden, die Satans werk representeert: onreinheid, geklaag, haat, godslastering, trots, arrogantie, zelfzucht, ijdelheid, ongeloof, moedeloosheid. En wat er verder volgt. Maar dat is niet mijn hoop en mijn roeping!

Het is gepast voor een discipel om vervuld te zijn met dezelfde wraak, verontwaardiging en ijver die Jezus ook had toen Hij de zonde tegenkwam! (Jesaja 63:1-6; Hebreeën 5:7) Bestrijd de zonde in het vlees en vlucht weg van het verderf! Als ik in Jezus geloof, Hem volg, en zijn geboden bewaar, dan zullen er stromen van levend water uit mijn hart komen. (Johannes 7:38) Ik drink veel van het reine water van Gods Woord, en richt mijn gedachten op de dingen die boven zijn. (Kolossenzen 3:1-4) Door het Woord te gebruiken krijg ik geoefende zintuigen om te onderscheiden tussen goed en kwaad, en ik word bewapend om te vechten. (Hebreeën 5:13-14) Zelf word ik een bron met rein, levend water, die alles wat van God komt representeert: reinheid, trouw, dankbaarheid, liefde, heiligheid, ootmoed, onbaatzuchtig, mildheid, geloof, bemoediging. Enzovoort. Dat is mijn hoop en mijn roeping!

“Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren…“ Romeinen 6:12-14

 “Schuw de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.“ 2 Timoteüs 2:22

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.