Hoe kan ik drinken uit de bronnen van verlossing?

Hoe kan ik drinken uit de bronnen van verlossing?

Onze God is de God die mensen verlost! Hoe kunnen wij deel krijgen aan deze verlossing?

4 min. ·

“Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.” Jesaja 12:3.

Het leven kan lijken op een lange reis door een uitgestrekt en onbekend land. Natuurlijk zouden we nooit zo'n reis ondernemen zonder dat er water te drinken is. De reis zou kunnen leiden tot groot gevaar, nood en zelfs de dood als er geen water is. Met zijn liefde en genade reist God met ons mee, om ons te helpen en te redden.

De God van verlossing

Psalm 68:21 zegt: “Onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.” Dit betekent dat God de God is die mensen verlost! Verlossing is redding, bevrijding van de vernietiging, het kwaad of verderf, wat het gevolg is van de zonde. God geeft ons Woorden van leven vol met Geest en met kracht om ons te redden van zonde en van de dood! Als we trouw zoeken naar Woorden van leven, zal Hij ze in onze omstandigheden in herinnering brengen, zodat ze kansen kunnen zijn om met vreugde uit deze wateren te drinken en gered te worden van de zonde!

Jezus zegt bijvoorbeeld: “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.“ Mattheus 5:9. Als we ervoor kiezen om van deze wateren te drinken in een situatie waarin we verzocht worden om onze eigen natuurlijke neigingen te volgen – zoals koppig, ruziezoekend, trots en eigenwijs te zijn – dan drinken we van bronnen van verlossing. Door Jezus’ woorden te volgen worden we kinderen van God. Wat een geluk om zulk water te drinken.

In elke situatie die we ontmoeten door de dag heen kunnen we óf de bronnen van verlossing ervaren, dan wel in afgrond van corruptie en verderf vallen. Dat wil zeggen, we kunnen ervoor kiezen om het voorbeeld te volgen dat Jezus ons in het Woord van God heeft nagelaten, of we kunnen onze eigen menselijke neigingen volgen. Er is zoveel waarvan we gered moeten worden; we hebben ruimschoots kansen om te drinken uit de bronnen van verlossing!

Groene weiden en stille wateren

Als mens zijn we gevuld met veel “droge plaatsen”, vertegenwoordigd door angst, rusteloosheid, lust, hebzucht, twist, vertrouwen in systemen die zo gemakkelijk afbrokkelen of ineenstorten, bezorgdheid en dergelijke. Als we uit de bronnen van het Woord van de God drinken, kunnen we vrij worden van deze dingen die mensen dag en nacht plagen. Zoveel rusteloosheid en stress over zoveel dingen verandert het uitgestrekte land van onze levensreis in een woestijn, en het neemt de vreugde weg die we zouden moeten ervaren. Gods bedoeling is niet dat we worden achtervolgd en geplaagd, maar Zijn verlangen voor ons is juist waar David over schrijft in Psalm 23:2: “Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.”

Hoe bereiken we deze groene weiden en dit water, dit rijke, volle, gelukkige leven dat gevuld is met de wateren des levens, Gods Woord, Gods leven? Jezus zal ons daar naartoe leiden, maar we moeten Hem gehoorzamen en volgen.

“De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.” Openbaringen 22:17.

Met een oprecht hart en gebed kunnen we vrijmoedig tot God komen met een simpele uitroep als: “Heer, vergeef me en red me van zo'n droog, zondig leven! Geef mij Uw verlossing en help mij!” Ook Jezus riep in de dagen van zijn vlees naar God, die Hem kon redden uit de dood! (Hebreeën 5:7)

Stromen van levend water

Als we God geloven en onszelf helemaal aan Hem geven, geeft Hij direct heel veel terug! We worden gevuld met Zijn Woorden van geest, leven en kracht. (Ezechiël 36:25-27) In Johannes 7:38 staat dat er binnenin ons nieuw leven komt door Zijn Woord, dat we nu in praktijk brengen, of ervan drinken, in onze dagelijkse situaties. Jezus zei: “Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” Johannes 4:14.

Nu kan het leven uit ons stromen, en worden we verlost in onze situaties. We zijn niet meer alleen op een woestijnachtige plaats, maar we putten kracht en leven uit Jesaja 12:2-6:

“‘God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’”

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.