Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?

Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?

Het is onmiskenbaar dat God het huwelijk ziet als een heilige en hoog verheven relatie!

8 min. ·

God heeft alle mensen geschapen met het vermogen om plezier te hebben in en te genieten van het leven, getrouwd of ongetrouwd. Maar voor degenen van ons die het huwelijk hebben gekozen, zijn het niet niet de verwachtingen van een gelukkig leven met elkaar wat ons motiveert om het huwelijk aan te gaan en te beloven elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen ‘tot de dood ons scheidt’?

Als christenen zullen we tegelijkertijd realiseren dat, wil het huwelijk slagen en werkelijk een gelukkige eenheid worden, het wijs is om in de Bijbel te kijken welke dingen en belangrijke richtlijnen ons op onze weg kunnen helpen.

Een gelukkige en geslaagde relatie

Het is heel duidelijk dat Gods intentie vanaf het begin was dat de huwelijksrelatie gezegend, geslaagd en gelukkig zou zijn. Eerst schiep hij de man naar zijn eigen beeld, in staat om lief te hebben, te communiceren en te scheppen, en plaatste hem in een prachtige tuin waar alle wensen van een zuiver mensenhart vervuld konden worden. Maar Gods fantastische scheppingswerk was niet compleet voor Hij ook de vrouw schiep. “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.” Genesis 2:18. Een hulp, een metgezel, zijn gelijke, iemand om zijn diepste gedachten mee te delen en om zijn onvoorwaardelijke liefde te beantwoorden! Toen God de vrouw naar Adam bracht was zijn vreugde compleet en hij zei: “Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.” Genesis 2:23.

Na deze liefdesverklaring lezen we: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” Genesis 2:24.
Jezus zelf haalt dit vers aan in Mattheus 19:5 en voegt eraan toe: “Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” De apostel Paulus verwijst weer naar hetzelfde vers, en verklaart dat de huwelijksrelatie het beeld is van “het grote geheimenis”, Christus en de gemeente. (Efeziërs 5:32)

Een fantastisch tegengif voor een geweldig reëel probleem.

Het is onmiskenbaar dat God het huwelijk ziet als een heilige en hoog verheven relatie! Dit was vanaf het begin zijn intentie. Vanaf het begin heeft hij de mensen ook wetten gegeven die hun geluk garandeerden zolang zijn wetten werden gehouden. Helaas veranderde één daad van ongehoorzaamheid alles, en de zonde kwam binnen in Gods goede scheppingswerk. Als we eerlijk zijn moeten we snel erkennen dat het nog steeds de zonde is die relaties kapot maakt, de harmonie in het huwelijk verstoort, en de oorzaak ervan dat de liefde verkilt.

De meeste mensen realiseren zich dat we geboren worden als egoïsten, egocentrische schepsels, met een verbazingwekkende bekwaamheid om aan onszelf te denken en aan onze pleziertjes. Dit is een armelijk recept voor een gelukkig huwelijk! Jezus biedt ons een fantastisch tegengif voor deze ziekte in Lucas 9:23. “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”

Niet alleen twee harten, maar twee willen

Om dit beter te begrijpen moeten we inzien wat het betekent om ‘jezelf te verloochenen’ en ‘je kruis op te nemen’. We kunnen heel eenvoudig onszelf verloochenen. Als iemand bijvoorbeeld wil afvallen, kan hij zich de luxe van zoete dingen en ongezonde hapjes ontzeggen. Maar waar Jezus over spreekt gaat heel duidelijk veel dieper dan dit.

“Jezelf verloochenen” heeft met je eigen wil te maken, onze wensen en eisen die vanuit onze egocentrische natuur als mens komen. Als het resultaat van de zondeval is onze eigen wil bijna altijd in strijd met Gods wil. In het huwelijk zullen we snel bemerken dat niet alleen twee harten en levens samengevoegd zijn, maar ook twee verschillende persoonlijkheden, ieder met zijn en haar eigen wil!

Jezus had ook een menselijke wil, maar Hij zei: “Doch niet mijn wil maar de uwe geschiede.” Lukas 22:42. Jezus koos ervoor zijn wil te verloochenen om Gods wil te doen. In Hebreeën 10:9 zegt Hij: “Zie hier ben ik om Uw wil te doen”. Jezus kwam om Gods wil te doen in een mensenlichaam, en dat kostte Hem zijn eigen wil. Hij is ons voorbeeld in alles, zodat wij ook onze eigen wil kunnen verloochenen en in plaats daarvan Gods wil doen. Het resultaat zal een gelukkige relatie zijn, en een steeds beter huwelijk.

Jezus stierf aan het kruis om onze zonden te verzoenen. Maar gedurende zijn leven nam hij zijn kruis op, wat betekent dat de zonde die Hij in zijn menselijke natuur meedroeg, niet meer mocht leven. Paulus noemt dit “het sterven van Jezus” in 2 Korinthiers 4:10. Jezus nodigt ons uit om hem te volgen op deze weg, waar de zonde overwonnen kan worden in de kracht van de Heilige Geest. Als wij zijn uitnodiging aannemen en Hem volgen in zijn voetsporen zal ook zijn leven geopenbaard worden in ons lichaam, tot steeds groter nut en zegen voor degenen om ons heen, inclusief de huwelijkspartner!

We kunnen elkaars leven verrijken!

Het is geweldig goed nieuws dat God niet anders over het huwelijk is gaan denken, ondanks de zonde die door het eerste paar in de wereld kwam! Zijn hart verlangt ernaar dat het lukt voor ons, en zijn liefde heeft ons wetten gegeven die, als we ze houden, ons vrijmaken van onze menselijke natuur, zodat we kunnen leren elkaar lief te  hebben zoals Hij ons liefheeft. De menselijke natuur wil altijd wat anders! Er hoeft maar weinig te gebeuren of een klein misverstand, een gewoonte die we niet leuk vinden, een gedachtenloos woord of een kritische blik brengt een schaduw over onze relatie. De menselijke natuur is zo snel beledigd!

Maar gelukkig hebben we Gods woord en wetten om ons te helpen. Als we bijvoorbeeld de woorden uit Kolossenzen 3:12-14 volgen, hebben we goede hoop op een gelukkige en geslaagde relatie zoals God het bedoeld heeft. “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
Dit betekent niet dat we het altijd eens zijn met elkaar of in iedere zaak dezelfde mening hebben. God heeft ons geschapen als individu met verschillende persoonlijkheden en manier van denken. Maar we kunnen elkaar bemoedigen in overeenstemming met Gods wetten van ootmoed, goedheid en barmhartigheid. Op deze manier kunnen we elkaars leven verrijken en een ware hulp voor elkaar zijn zoals God dat bedoeld heeft.

Een relatie van wederzijds vertrouwen en trouw

De Bijbel zegt dat het huwelijk bij allen in ere zal zijn. (Hebreeën 13:4)
Hij wil dat het een eerbare verhouding is voor beide partners. In Gods hart en plan is geen plek voor onderdrukking, aan de kant van man noch vrouw, uit welke cultuur of achtergrond we ook komen.

In Spreuken 18:22 lezen we: “Wie een vrouw vond heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.” God zegende het huwelijk vanaf het begin (Genesis 1:27-28) en zijn bedoeling was heel duidelijk dat het een relatie zou zijn van wederzijds vertrouwen in en trouw aan elkaar. Als metgezel van elkaar op de levensweg kunnen man en vrouw samenwerken als een team en leren elkaar meer en meer lief te hebben, zodat ze kunnen samengroeien in alles wat goed is. Als dit onze ervaring is, kunnen we oprecht zeggen dat we een gelukkig huwelijk hebben, maar tegelijk beseffen dat wat goed is, altijd beter kan!

En als we dit nog niet helemaal bereikt hebben, is er geen reden om de hoop op te geven. We kunnen volledig op God vertrouwen dat we daar wel komen! God houdt nog steeds van scheppen, en als we zijn goede wetten en geboden zoeken en volgen, zal Hij nieuw leven in ons scheppen. Dan worden we een nieuwe schepping in Christus, ook in ons huwelijk. “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziërs 2:10.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.