Hoe bekeer ik mij?

Hoe bekeer ik mij?

Passen de gedachten die je laat rondgaan in je hoofd wel bij de goede christen waarvan iedereen denkt dat je dat bent? Moet je je misschien bekeren en binnenin orde op zaken stellen?

5 min. ·

Passen de gedachten die je laat rondgaan in je hoofd wel bij de goede christen waarvan iedereen denkt dat je dat bent? Moet je je misschien bekeren en binnenin orde op zaken stellen?

Het is niet zo moeilijk om anderen te laten denken dat je een goed christenleven leeft. Aan de buitenkant is het redelijk makkelijk om aardig, correct en nederig te zijn. Maar hoe is het in je gedachteleven? Ben je daar ook zo aardig en nederig? Zou jij je schamen als diegenen die dicht bij je staan de gedachten mochten zien die rondgaan in je hoofd?

Ik ben er zeker van dat je veel excuses zou kunnen verzinnen waarom je stiekem zondigt, daar waar niemand het ziet. Maar het wordt tijd dat je eerlijk bent tegen jezelf. Echt eerlijk. Jazeker, de waarheid doet pijn – maar onderschat nooit de kracht van de waarheid om je vrij te maken van onreine gedachten, woede en al die andere zonden die mensen hun hele leven gebonden houden. Het is tijd om je te bekeren. Maar hoe?

Heel makkelijk, verneder je. Word zo klein in eigen ogen, dat je jezelf ziet als de mens die je eigenlijk bent: ellendig en arm, iemand die hulp nodig heeft.

“Maar ook nu nog luidt het woord des HEEREN: Bekeert u tot mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE uw God.” Joel 2:12-13.

De meesten die proberen in hun gedachten een goed christenleven te leven, merken dat dit uitloopt op een mislukking. Maar probeer nooit de schuld op anderen te schuiven. Het leven is daar te kort voor. Scheur je hart en niet je klederen! Roep tot God uit het diepste van je hart! Dit is de eerste stap van je bekering, een algehele erkenning aan God over hoe je bent en hoe het met je is. Misschien een erkenning dat je niet die reine en heilige kerkganger bent waarvan je vrienden dat wèl denken.

“Zie de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort.” Jes. 59:1-2

Je zonden hebben je gescheiden van God! Om je leven in orde te krijgen, moet je God alles in geuren en kleuren vertellen! Als je iets achterhoudt in deze cruciale eerste stap, als er een zonde is die je niet durft toe te geven, kom je nooit helemaal los van je verleden.

Als je daarentegen je hart opent voor God en al je zonden erkent die je geweten al zo lang hebben geplaagd met een knagend schuldgevoel, zal Psalm 32:5 van jou worden.

“Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.”

Vergeving! De onbeschrijfelijke verlichting van die schuldenlast die er altijd was. De vreugde om te weten dat God de lei heeft schoongeveegd. De gezegende zekerheid om van het duister in het licht te zijn gekomen, van de macht van satan terug naar God! Het enige wat je van dit fantastisch geschenk af kan houden is dat je anderen niet vergeeft. Maar na God’s ongelofelijke genade voor jezelf te hebben bemerkt, na eindelijk te hebben gezien wat voor wrak je bent, hoe zou je dan anderen niet kunnen vergeven?

Maar wat nu? Je hebt vergeving voor je zonden gekregen, maar diep van binnen huiver je bij de gedachte dat je in een spiraal terecht komt van altijd te moeten zondigen en vergeving te moeten vragen. Dat is geen vrijheid. Dat is slavernij! Maar wat wil God dan vervolgens? Als je stilstaat en even een moment nadenkt, zal Hij precies vertellen wat Hij wil dat je doet.

God heeft je vergeven – maar daar wil Hij wat voor terug, namelijk dat je je leven helemaal omkeert. Hij zal je duidelijk maken dat je dingen in orde moet maken met anderen, gewoontes moet opgeven, stoppen met de omgang met sommige mensen en bepaalde websites mijden als de pest.

“De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zicht tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en tot onze God want Hij vergeeft veelvuldig.” Jes. 55:7

Begin met bidden. Vertel Jezus alles over je hartsverlangen, dat je vrij wilt worden van die beklemmende zonde die je zolang in zijn greep had. Bid om kracht om je hart als een tempel te bewaren voor God door “nee” te zeggen in verzoeking! Vul je hart en gedachten met dingen die je helpen in de strijd voor reinheid. Laat niemand deze nieuwe honger en dorst, die de wereld en al haar amusement niet kan stillen, van je afnemen.

Met de kracht die je ontvangt door te bidden tot Jezus, ben je in staat om de rest van je leven op aarde vrij van de zonde te leven. Dit is wat het betekent je bekeren en een discipel van Jezus te worden – de grootste roeping die iemand kan wensen en een beslissing waar je nooit spijt van krijgt.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.