Het woord van het kruis is kracht van God

Het woord van het kruis is kracht van God

4 min. ·

“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.” 1 Korintiërs 1:18.

Het woord van het kruis

Paulus bidt voor de Efeziërs, die liefde voor alle heiligen hadden ontvangen, dat ze “verlichte ogen van hun hart zouden krijgen om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.” Efeziërs 1:15-23.

Daar zien we iets van de kracht die God ter beschikking heeft gesteld aan degenen die geloven. Als Jezus niet zo trouw aan zijn Vader was geweest, als hij niet in alle dingen gehoorzaam was geweest, zou het vlees dat hij van zijn moeder geërfd had tevoorschijn zijn gekomen. Maar hij zei: " maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden." Lucas 22:42. Het was het kruis dat deze kracht van God in hem voortbracht. Hij moest ook uit geloof leven, omdat hij de Leidsman en Voleinder van het geloof is (Hebreeën 12: 2). Jezus had niet volmaakt kunnen worden als hij ook maar één keer aan het vlees had toegegeven. Want dan zou de wijsheid van God niet in Hem tevoorschijn zijn gekomen. Dan had God hem niet zo'n grote kracht kunnen geven dat Hij Hem uit de dood kon opwekken. Dat is de kracht die werkzaam en actief is in ons die geloven (Efeziërs 1:19).

Alles heeft met het kruis te maken. Door het kruis komt de kracht van God en de wijsheid van God naar voren. Eén ding is het voltooide werk op Golgotha. Satan had zich misrekend toen het hem gelukt was Jezus aan het kruis te krijgen. Hij dacht dat hij had gewonnen toen Jezus stierf. Maar toen was het werk klaar, dat betekende dat Jezus zijn Geest, volkomen rein, aan de Vader kon overgeven nadat hij alles had doorgemaakt wat een mens in deze wereld kan doormaken. Gedurende dit alles werd zijn Geest nooit besmet door iets in zijn vlees. Dat is overwinning. Dat is het woord van het kruis.

Met Christus gekruisigd

En wij zijn geroepen om met Jezus op tronen te zitten, wij die overwinnen zoals hij heeft overwonnen, dat staat in Openbaring 3:21. Het woord van het kruis moet een dagelijkse uitwerking hebben in ons leven. Jezus spreekt over een kruis dat hij elke dag opnam. Wij moeten hetzelfde doen in onze omstandigheden, in de omgang met onze kinderen, in de omgang met onze echtgenoten, in de omgang met onze broeders, in de omgang met onze collega's. We moeten met Hem gekruisigd zijn.

Paulus geeft het sterkste getuigenis dat in de Bijbel te lezen is als hij zegt: “Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. " Galaten 2:19-20. Het leven dat Paulus leidde, leefde hij door geloof in God, die hem kracht gaf, die hem hielp, die elke dag bij hem was. Het is die God - die Jezus - die we volgen. Het is het woord van het kruis dat we verkondigen. Op die manier kwam de kracht van God en de wijsheid van God ook over de gemeente, die Zijn lichaam is. Hij die alles in allen volmaakt, staat er geschreven (Efeziërs 1:23). Dat is Jezus Christus, onze Heer.

Laten we het woord van het kruis geloven. Dood over mijn eigen wil. Dood over mijn eigen lusten. Dood over alles wat te maken heeft met jezelf zoeken en egoïsme. Dan begint het leven van Jezus tevoorschijn te komen. Dan wordt de liefde van God in ons hart uitgestort: ​​dezelfde liefde waarin Jezus leefde en wandelde hier op aarde.

Dit artikel is gebaseerd op een toespraak van Kåre J. Smith op 26 mei 2020.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.