Het verbond en de beloften: waarom gehoorzaamheid meer dan de moeite waard is

Het verbond en de beloften: waarom gehoorzaamheid meer dan de moeite waard is

Als je een verbond met God sluit zoals Jezus deed toen Hij als mens op aarde was, krijg je ongelooflijke beloften voor je leven!

4 min. ·

Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.” Ef. 2:12.

Israël had een verbond met God en dat verbond gaf hun veel heerlijke beloften. Maar hielden zij het verbond niet, dan kwam er straf -tucht- over hen. God had hun bij de Sinaï een aantal geboden gegeven om te onderhouden. 

Er wordt een nieuw verbond gesloten met God

Jezus werd in het menselijk geslacht geboren en bij zijn komst in de wereld zei Hij: “Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” Hebr. 10:5-7.

Dit was het verbond dat Jezus sloot met zijn Vader. Het bestond niet slechts uit het houden van een paar geboden, maar uit het doen van de wil van de Vader. Daar waren geen grenzen aan. Om gehoorzaamheid te leren moest Hij zichzelf als offer brengen. Hebr. 5:8, 9:14. Hij moest zijn eigen wil prijsgeven: Hij moest sterven om de wil van de Vader te doen. Joh. 6:38. En door het bloed van een eeuwig verbond heeft God, de grote herder der schapen, onze Heere Jezus teruggebracht uit de dood. Hebr. 13:20)  De beloften van dit verbond zijn veel groter dan de beloften van het oude verbond.

Dit nieuwe verbond kon God niet sluiten met een heel volk. Maar Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” Joh. 10:27. Dat geldt niet alleen voor de Joden, maar door de verkondiging van het evangelie van Christus worden deze schapen vergaderd uit alle landen en volken.  Jezus zei: “En zij volgen Mij.” Zij gaan hetzelfde verbond aan als Jezus. De doop is daarvan een getuigenis. “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?” Rom. 6:3-5. Dat is de dood over onze eigen wil, zodat wij in een nieuw leven kunnen wandelen: naar de wil van de Vader, evenals Jezus.  Dan wordt Jezus onze herder en krijgen wij deel aan het bloed van hetzelfde verbond, dat ook ons recht geeft op de opstanding uit de doden. Dat zal de opname zijn, wanneer wij Jezus in de lucht zullen ontmoeten. 1 Tess. 4:16-17).

De beloften van het verbond

Zijn wij trouw aan het verbond, dan worden alle beloften van het verbond aan ons vervuld: wij hebben daar recht op. Lees erover en het zal u warm om het hart worden, als u gelooft. Ten eerste hoeft u zich niet meer bezorgd te maken over uw aardse onderhoud. Dat zal u bovendien geschonken worden, als u de wil van God doet. Mat. 6:31-34 Dan krijgt u deel aan de goddelijke natuur en ontkomt u aan al het verderf in de wereld. 2 Petr. 1:4. U wordt een erfgenaam van God en zult met Jezus worden verheerlijkt. Rom. 8:17. U zult met Hem zitten op zijn troon, evenals Hij met zijn Vader gezeten is op zijn troon. Op. 3:21. Zo kunnen we doorgaan. “Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben.” 1 Kor. 2:9.

Degenen die Hem liefhebben, zijn degenen die zijn geboden onderhouden. Joh. 14:15. Zij zijn trouw aan het verbond, evenals de grote Herder der schapen is geweest, en zij zullen met Hem leven in heerlijkheid. 2 Tim. 2:11-12.

 Dit artikel werd eerder gepubliceerd met de titel: “Pakten og løftene” in het blad “Skjulte Skatter” in september 1964

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.