Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen

Het Onze Vader: een gebed voor gelovigen

"Onze Vader in de hemel ..." Wat leert Jezus ons met dit gebed dat Hij zijn discipelen leerde?

“Bidt u dan zo:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.”

Mattheus 6:9-13 (Lucas 11:2-4).

Dit gebed, algemeen bekend als ‘Het Onze Vader’, is waarschijnlijk een van de bekendste gebeden onder christenen en veel mensen bidden dit gebed dagelijks. Maar laten we eens goed kijken naar wat Jezus ons wil leren. Hij leert zijn discipelen dit gebed nadat ze Hem hadden gevraagd om te leren hoe ze moesten bidden (Lukas 11:1).

Onze Vader in de hemel

Hij zegt niet: "Mijn Vader" maar "onze Vader." Jezus heet ons welkom in het hemelse gezin. Dat kunnen we ook elders lezen. “Ga naar Mijn broeders”, zegt Jezus nadat Hij was opgestaan. De term ‘mijn broeders’ wordt gebruikt binnen een gezin. En de auteur van de brief aan de Hebreeën citeert uit de Psalmen: “Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen." Hebreeën 2:12. Paulus legt uit dat we in Jezus toegang hebben tot de Vader - onze Vader. Wat een mogelijkheid! Bedenk eens wat een oudere broer we hebben!

Uw Naam worde geheiligd

Niet onze naam, maar Gods naam. Hoe dwaas is het om de naam van God godslasterlijk te gebruiken, om bijvoorbeeld te vloeken als dingen niet goed gaan. Uw naam, Uw koninkrijk, het gaat erom dat God wordt verheerlijkt, niet wij. Geluk ligt niet in onszelf, maar buiten onszelf, in onze Vader, Degene die ons heeft geschapen en de aarde heeft geschapen, de Schepper Zelf, die ook iets nieuws in ons wil scheppen en ons een heel ander nieuw leven en perspectief wil geven.

Uw koninkrijk kome

Hier zien we waar Jezus mee bezig was en wat Hij ons wil leren. Van nature houden we ons bezig met onze eigen zaken en hebben we de neiging meer te bidden op de manier van 'mijn koninkrijk kome'. Maar hoe zit het met het bezig zijn met ‘Uw koninkrijk’, het koninkrijk van God, het koninkrijk dat komt, waar de Bijbel over spreekt? Als gelovigen zijn we het er allemaal over eens dat God iets veel beters biedt dan we als mensen hier op aarde kunnen bereiken. Daarom spoort Jezus ons in de Bergrede aan om eerst Gods koninkrijk te zoeken. God, onze Vader, zal voorzien in alles wat we van nature zoeken, zoals eten, drinken, onderdak enz. (Mattheüs 6:25-34).

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde

Jezus vervolgt op dezelfde manier: “Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” Alles in dit gebed gaat over Gods zaak, niet over jou, mij en het mijne. Wij zijn zijn vertegenwoordigers hier op aarde, die ons voorbereiden op het komende koninkrijk, Zijn koninkrijk. Daarom moeten we Zijn wil leren kennen, zodat we leren om net als Jezus, onze voorloper te zeggen: “maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden." (Lukas 22:42; Hebreeën 10:7-9.) Stel je eens voor, ons lichaam kan een tempel voor de Heilige Geest worden, zoals Paulus schrijft in 1 Korintiërs 6:19, en we kunnen leren om Zijn wil te verstaan! Dan wordt het leven totaal anders. Paulus legt aan de Atheners uit dat God de grenzen en woongebieden van mensen heeft bepaald, zodat ze God zouden zoeken en vinden, ook al is Hij niet ver van ieder van ons (Handelingen 17:26-27).

Geef ons heden ons dagelijks brood

Hier kunnen we gemakkelijk aan natuurlijk brood denken, maar als we eerst het koninkrijk van God zoeken, dan geeft God ons ook al het andere dat we nodig hebben (Mattheüs 6:25-34). Laten we eens nader bekijken hoe onze Voorloper het opvatte. Hij zegt dat het Zijn voedsel was om Gods wil te doen (Johannes 4:34) en dat Hij Zelf het brood des levens is. "Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng." We hebben dit nodig als voeding voor onze geestelijke  groei (Johannes 6:27-38).

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven

Hier komen we bij onszelf. We hebben gezondigd en zijn van nature zondaars. Dit gebeurde na de val van Adam en Eva. Jezus is onze verzoening, zodat we vergeving kunnen vragen en ontvangen, maar dan mogen we geen eisen stellen aan onze schuldenaars. We hebben nu van Jezus geleerd en kunnen net zoals Hij onze medemens zeventig keer zeven keer per dag vergeven! (Mattheüs 18:21-22).

Leid ons niet in verzoeking

Hier vragen we onze Vader om ons te beschermen, zodat we niet verstrikt raken in situaties die niet wenselijk en goed voor ons zijn. Dit is bijvoorbeeld een goed gebed om in liefde bewaard te blijven, en zoals Paulus in Efeziërs 2:10 schrijft, om te wandelen in de werken (Gods wil) die Hij voor ons heeft voorbereid.

Maar verlos ons van de boze

Er is veel kwaad hier in de wereld. De hele wereld ligt in het kwade, maar we kunnen bewaard worden en Gods naam hier in de wereld heiligen. Maar we hebben wel hulp nodig van onze Vader in de hemel.

We begrijpen dat het nodig is om vervuld te zijn met de kracht van de Heilige Geest om dit te bereiken. Dit kunnen we niet uit onszelf. Maar we kunnen om hulp vragen. God geeft Zijn Geest aan degenen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32) en geeft de Geest overeenkomstig Zijn wil (Hebreeën 2:4). We zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op ons komt (Handelingen 1:8). Maar we moeten bidden om Hem te ontvangen, dan zal God Hem graag sturen als de noodzakelijke hulp die we nodig hebben tijdens onze wandeling hier op aarde. (Lees verder in Lucas 11 vanaf vers 5.)

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dus we weten waar we Gods koninkrijk kunnen vinden. Het is niet van deze aarde. Alle macht en heerlijkheid is bij God, onze Vader, dus laten we ernaar zoeken met heel ons hart en met al ons verlangen en kracht, dan zullen we het vinden. Want: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” Mattheüs 7:7.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.