Is het mogelijk om te leven zoals Jezus?

Is het mogelijk om te leven zoals Jezus?

Wij zijn mensen. Wij zondigen. Of niet?

5 min. ·

Het is een vraag die ik heb gelezen. Het is een vraag die mij is gesteld. Het is een vraag die ik mijzelf heb gesteld. “Is het mogelijk om te leven zoals Jezus?”

Misschien zou ik moeten beginnen met te zeggen dat ik geloof dat Jezus Gods Zoon is. Ik geloof dat Hij naar de aarde kwam, als een man. Het staat heel duidelijk in de brief aan de Hebreeën dat Hij in alle dingen aan ons gelijk werd gemaakt, in elk opzicht. Maar de Bijbel zegt dat Jezus geen zonde deed en ik vraag me af waarom. (Hebreeën 2:17-18; 4:15-16)

“Wij zijn maar mensen”

Mijn hele leven heb ik gehoord dat “God naar ons zondaren keek en medelijden met ons had. Hij houdt van ons, dus natuurlijk wil Hij de eeuwigheid samen met ons doorbrengen. Maar, ellendig stelletje zondaars die wij zijn, kan Hij ons niet zomaar allemaal gewoon de hemel binnenlaten, of wel soms? Dus zond God zijn Zoon (of Zichzelf, zoals velen geloven) naar de aarde. Hij kwam om de straf voor onze zonden op zich te nemen en om voor ons te sterven om ons onze zonden te kunnen vergeven, zodat wij die in Hem geloven de eeuwigheid in de hemel kunnen doorbrengen! Door zijn goedheid voor ons, houden wij van Jezus en wij proberen om op zo’n manier te leven die tot lof van zijn naam is. Maar wij zijn gewoon mensen. Wij zondigen.”

Is God niet sterk genoeg?

Elke keer dat ik dit verhaal hoorde kreeg ik het knagende gevoel dat er iets niet klopte. Kan God ons niet helpen om te stoppen met zondigen? Is Hij niet de Almachtige God? Is Hij niet sterk genoeg?

Toen hoorde ik op een dag een ander verhaal dat eindelijk hout sneed:

God keek naar de wereld, naar de mannen en vrouwen die Hijzelf had geschapen. Hij zag allerlei verschillende mensen. Hij zag mensen die openlijk in de zonde leefde. Hij zag ook mensen die probeerde om zijn geboden te bewaren – mensen die wanhopig probeerden om gehoorzaam te zijn aan de wetten die Hij voor hun gemaakt had. Al deze mensen hadden iets gemeen.

Omdat het WAAR is dat God ons zo erg liefheeft  dat Hij echt de eeuwigheid samen met ons wil doorbrengen, was Hij vol van verdriet. Door zijn eigen wetten, wetten die onveranderlijk zijn, kan God mensen die in zonde leven gewoon niet in zijn koninkrijk toelaten, een koninkrijk dat bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. (Romeinen 14:17)

Daarom stuurde God zijn eigen Zoon naar de aarde om ons te verlossen. Jezus stierf  voor onze zonden en God beloofde om onze zonden te vergeven, als wij Jezus als Heer in ons leven  aannemen. Maar dit was pas het begin van Gods plan!

Het belangrijkste deel van het verhaal van Jezus was niet het feit dat hij voor ons aan het kruis stierf. Dat was het leven dat Hij leefde! Hij was hier, Hij was een mens en werd bepoefd in ALLES, op dezelfde manier als wij (Hebreeën 4:15). Maar Hij deed geen zonde! Hij haatte de lusten en begeerten in zijn menselijke vlees. Hij haatte die zo erg dat Hij ze verloochende en kruisigde – elke dag bracht Hij zonde in de dood. Daarom had de dood aan het kruis op Golgota geen macht over Hem, Hij stond op uit de dood en verscheen aan zijn discipelen, voordat Hij terugkeerde naar de hemel om samen met zijn Vader te zijn!

Voetstappen die wij kunnen volgen!

Jezus is onze voorloper; Hij leefde het leven en liet voetstappen achter die wij kunnen volgen. (1 Petrus 2) Er staat duidelijk dat wij, als zijn discipelen, zijn geroepen om te volgen in de voetstappen van een man die nooit een zonde heeft begaan. Dat betekent dat wij ook kunnen leven zonder te zondigen!

Je begrijpt, Jezus keerde niet alleen terug naar de hemel om wat rond te hangen bij zijn Vader en ons alleen achter te laten om met onze eigen zonden en ongeluk te worstelen. Hij beloofde om de Heilige Geest te sturen om te helpen, te onderwijzen en ons kracht te geven om te overwinnen. Niemand krijgt zomaar de Heilige Geest. God zendt de Geest naar hen die hun eigen zonde zat zijn en Hem gehoorzaam zijn. (Handelingen 5:32)

Wij hebben het nodig om om hulp te bidden, om te kunnen stoppen met dat te doen waarvan we weten dat het fout is – stoppen om onze eigen wil te doen in plaats van Gods wil. Jezus verheugt zich als hij ziet dat wij ernaar verlangen om hem te dienen met ons hele hart en hij stuurt zijn Heilige Geest om ons verder te helpen op de weg van verlossing. Beetje bij beetje laat Hij ons meer zien wat gekruisigd moet worden.  Op deze manier worden we meer en meer zoals Jezus; wij worden vol van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. De hemelse deugden worden ons leven en wij kunnen uitkijken naar een eeuwigheid samen met onze voorloper, hij die voor ons leefde en voor ons stierf.

Ik geloof niet dat deze geschiedenis – die zoveel voor mij betekent – gewoon een verhaal is. Ik geloof dat het de waarheid is. Ik geloof dat dit voor mij is. Dit is waarom ik een christen ben.

“Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.” 1 Petrus 1:15-16

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.