Het evangelie van God

Het evangelie van God

Paulus legt het evangelie van God uit: wie Jezus is (1) naar het vlees, en (2) naar de Geest.

6 min. ·

Het evangelie van God

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Here” Romeinen 1:1-4

De profeten van het Oude Testament hebben over Jezus geprofeteerd in Jesaja 7:14-15, en in Jesaja 9 en 53. Er wordt over Hem geschreven in Micha 5 en op heel veel andere plaatsen. In het Nieuwe Testament kunnen we dat lezen, onder andere in Lucas 24:26-27, Handelingen 18:26, 1 Petrus 1:10-13 en andere plaatsen.

Hier zien we dat Paulus het evangelie van God over Jezus kort samenvat in twee delen: (1) wie Hij is naar het vlees en (2) wie Hij is naar de Geest. Nemen we één van die twee weg of veranderen we er iets aan, dan is het niet meer het evangelie van God.

Wat betekent het, dat Hij naar het vlees uit het geslacht van David is? Dat betekent heel gewoon precies wat er staat. We kennen immers David en zijn geslacht. Paulus was ook van die familie. Hebreeën 2:16. Hij zegt van zichzelf: “Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.” Zo was het vlees van Jezus dus ook.

Naar de geest der heiligheid is Hij door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Daaraan kunnen we ook niets veranderen.

Nu kunnen we vragen: Nam Hij de hele volheid van God in zijn geest mee, toen Hij naar de aarde kwam  in een lichaam dat van het vlees van David was?

Het antwoord is “nee’, want er staat: “Christus Jezus die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises.” Filippenzen 2:6-8.

Er staat dus: Hij heeft zichzelf ontledigd. En in andere vertalingen, onder andere de Noorse staat: Hij heeft er afstand van gedaan.

Er wordt vaak gezegd: “Hij was waarachtig God en waarachtig mens”. Dat is niet van toepassing, wanneer men bedoelt dat Hij de gehele volheid van God meegenomen heeft, toen Hij in een lichaam uit het geslacht van David kwam. En het is ook niet van toepassing als we in Hebreeën 12:2 lezen: “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.” 

Wat gebeurde er in Jezus tijdens zijn dagen in het vlees?

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden; en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.” Hebreeën 5:7-10.

Er staat dat Zijn gebeden verhoord zijn. Dan kan Hij dus niet gebeden hebben om bewaard te blijven voor de kruisdood op Golgotha. Die moest Hij immers ondergaan om alle dingen weer met God te verzoenen. Kolossenzen 1:19-22, 2 Korintiërs 5:19.

“Indien gij naar het vlees leeft zult gij sterven.” Met het oog op deze dood heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem die Hem kon redden. En Hij is verhoord. De dood kon Hem niet vasthouden.

Hier zien we weer zowel het eerste als het tweede deel van het evangelie.

In Hebreeën 2:14-15 lezen we: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou tenietdoen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” 

In Genesis lezen we hoe de slang Eva bedrogen heeft met de leugen dat ze als God zou zijn en goed en kwaad zou kennen. De slang kwam met een heerlijkheid, die Eva door ongehoorzaamheid zou kunnen bereiken, maar het resultaat was de dood.

Jezus kwam als eerste met een dood, en door middel daarvan heeft Hij hem tenietgedaan die de macht over de dood had. Hij kwam met de dood over de hartstochten en begeerten. Die vormen de oorzaak van al het verderf in de wereld, en monden uit in de dood. 2 Petrus 1:4. Maar door deze dood waarmee Jezus is gekomen, bereiken wij juist door gehoorzaamheid – de heerlijkheid waarmee de satan Eva had verzocht.

De meeste mensen hechten geloof aan dezelfde leugen waarin Eva geloofde, en ze komen in het verderf. Jezus daarentegen, heeft door alle lusten en begeerten in de dood te brengen, degene tenietgedaan die de macht over de dood had;  en voor wie gelooft, is de macht van hem die de macht over de dood had (satan), tenietgedaan.

Het bewijs daarvan is dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit de doden. Daarin had Paulus geloof gekregen, en door de kennis van Jezus kon hij zeggen: “Het leven is mij Christus en het sterven gewin.” Filippenzen 1:21-23.

“Wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” Romeinen 8:3. Dit is het eerste deel van het evangelie, dat het tweede mogelijk heeft gemaakt.

Romeinen 8:3 is het fundament van het evangelie, van de boodschap voor ons uit vers 4: “Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.”

______

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is een verkorte versie van de eerste twee hoofdstukken va nhet boek “Het evangelie van God”, in januari 1988 voor het eerst gepubliceerd door Skjulte Skatters Forlag.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 Gebruikte vertaling: NBG1951 tenzij anders vermeld.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.