Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, 40 dagen na paaszondag, wordt al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling door de gemeente gevierd – met een goede reden.

4 min. ·

Volgens Lucas had Jezus zich laten zien, nadat hij opstond uit de dood. “…aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.” (Handelingen 1:3).

Christus is opgestaan!

Het moet een onvergetelijke ervaring zijn geweest voor de discipelen, om Jezus te zien en te horen spreken in zijn verrezen lichaam, het onmiskenbare bewijs dat Hij volkomen overwonnen had over de zonde en over Satan en over de dood zelf. Net als de twee discipelen die met Hem mee wandelden naar Emmaus (Lucas 24:13-32), moeten zij wel vol van enthousiasme en verbazing zijn. Hij verscheen aan hen in de bovenzaal op eerste paaszondag, en een week later kreeg Thomas de kans het verrezen lichaam van Jezus aan te raken dat de littekens van zijn kruisiging droeg, een bewijs dat Hij dood was voor de zonde, voor eens en altijd (Johannes 20:19-29).

Er was geen enkele twijfel. Jezus Christus was opgestaan uit de dood. Alles wat Hij over zichzelf geprofeteerd had, was waar. 33 jaar lang heeft Hij op aarde geleefd als een mens en met  dezelfde neigingen als die wij hebben, is Hij op elke manier net als wij verzocht, en door te sterven voor de zonde en Zijn eigen wil, heeft Hij Satan overwonnen, die de macht over de dood had. Hij voleindigde de weg door het vlees die wij kunnen volgen, en gaf zichzelf als een vlekkeloos offer aan God – een perfecte verzoening voor de zonde van de mens. Satan kon niet langer iemand aanklagen bij God, omdat de hele schuld afbetaald was (Kolossenzen 2:13-14). Bovendien moedigde Jezus hen aan om in Jeruzalem te blijven, omdat zij binnenkort allemaal de kracht zouden ontvangen om te overwinnen en zijn getuigen konden zijn door de Heilige Geest, die Hij zou zenden vanuit de hemel.

Jezus keert terug bij Zijn Vader in de hemel

Maar om dat te kunnen doen, moest Hij eerst terugkeren naar de hemel, en Zijn rechtmatige plaats innemen aan de rechterhand van de Vader. Dat gebeurde dicht bij Bethanië op de Olijfberg (Lucas 24:50). Dat was een geweldige openluchtsamenkomst. Met de afscheidsbelofte dat Hij Zijn discipelen niet alleen zou laten, maar door de Heilige Geest, de Trooster, de Helper, de Leraar van de Gerechtigheid, bij hen zou zijn, zelfs tot het einde der tijden (Johannes 16:7, Matteüs 28:18-20). Jezus werd opgenomen voor hun ogen “en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.””

Ik denk dat als wij daar bij waren geweest, wij ook in stilte hadden staan staren naar de hemel. Maar God heeft voor ons een werk te doen, en Hij stuurde twee engelen om de discipelen hun opdracht te geven. “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” “Toen keerden zij terug naar Jeruzalem … Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.” (Handelingen 1:9-14). Deze 120 mensen waren de eerste vruchten van de gemeente, en zij mochten de fundamenten van Gods tempel op aarde leggen, gemaakt van levende stenen die Jezus volgen op de weg die Hij voor ons baande.

De tempel is voltooid

In onze tijd voegt God de topsteen toe aan het gebouw, de discipelen die eendrachtig worden samengevoegd tot een heilige tempel in de Heer, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen (Efeziërs 2:1-22). Wanneer dit werk voltooid is, komt de opname, onze Hemelvaartsdag, waarbij de trouwe discipelen, die ook eerstelingen zijn voor God en het Lam, worden opgenomen om Hem in de wolken te ontmoeten.

En wanneer Hij terug komt op de Olijfberg op Zijn witte paard, de Koning der koningen en Here der heren, de Getrouwe en Waarachtige, zullen Zijn discipelen bij Hem zijn, en samen zullen zij de aarde reinigen van alle boosheid en onrechtvaardigheid (Zacharia 14:4-5, Openbaring 19:11-12).

Ja, Hemelvaartsdag is een dag die het waard is om te vieren. Ooit werd dit een algemene feestdag waarbij mensen naar de kerk gingen om God en Jezus te prijzen, zelfs al begrepen ze de ware betekenis hiervan niet helemaal. Maar de geest van de antichrist werkt er aan godsdienstige feesten te vervangen door wereldse feesten, om zo de tijden te veranderen (Daniël 7:25), en voor veel mensen is Hemelvaartsdag een heel gewone dag. Moge zo veel mogelijk mensen begrip krijgen over de ware betekenis in Gods fantastische plan van verlossing voor de mensen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.