Heilige wandel en godsvrucht

Heilige wandel en godsvrucht

Heilige wandel en godsvrucht is de enige weg naar echte vrijheid.

4 min. ·

Heilige wandel en godsvrucht is de enige weg naar vrijheid en blijdschap en zorgt voor de grootste heerlijkheid als Jezus terugkomt. Ieder die hierop wacht kan deze dag bespoedigen door te jagen naar meer heilige wandel en godsvrucht.

“Daar nu al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in  heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting  u spoedende naard de komst van de dag Gods… Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede… Geliefden, daar gij het nu van te voren weet, weest op uw hoede dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid.”  (2 Petrus 3:11-12,14,17)

Nu komt het er meer dan ooit op aan om elkaar op te wekken tot heilige wandel en godsvrucht. Dat is onze enige redding.
Gewone mensen jagen naar van alles, behalve naar heilige wandel en godsvrucht, maar zo gaan ze dan ook hun ondergang tegemoet

Liefhebben wat Hij liefheeft en haten wat Hij haat

Een heilige wandel is een wandel, afgescheiden van alles wat met zonde en onreinheid te maken heeft. Alleen de liefde voor Christus kan zo'n radicale scheiding maken en alleen in die liefde zullen wij bij Zijn komst niet beschaamd staan. Hebben wij Hem lief, dan haten wij wat Hij haat en hebben wij lief wat Hij liefheeft. Hierover mag bij niemand twijfel bestaan, als hij Gods Woord leest.

Timotheüs had de leer en wandel van Paulus nagevolgd en werd ertoe vermaand zich te oefenenin de godsvrucht. Ook wij moeten met grote interesse letten op de wandel van Jezus en de apostelen, en ook hoe andere heilige godvrezende mensen de weg gaan. Niet om het op een menselijke manier te bestuderen, maar om hen in Geest en waarheid na te volgen.

Wat is godsvrucht?

Wat is godsvrucht? “De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.” Spr. 8:13. Godsvrucht is éen zijn  met God in deze haat.

Godsvrucht maakt ons vast en onwankelbaar, zodat we niet door de misleiding van de goddelozen worden meegesleept en  onze standvastigheid kwijtraken. Er is nu meer  misleiding  dan ooit. De mensen verleiden en worden verleid. Het gaat richting losbandigheid en wetteloosheid. Men zoekt een vrijheid die niet bestaat. In plaats van vrijheid  raakt men verwikkeld in een steeds grotere chaos en ellende. Het slot van alle ellende is de antichrist, de wetteloze.

Het is slechts de liefde tot Christus die een radicale scheiding kan maken, en het is slechts in die liefde dat we niet beschaamd zullen uitkomen bij Zijn komst.

Heilige wandel en godsvrucht is de enige weg naar ware vrijheid en blijdschap, die eindigt in  grootste heerlijkheid bij de komst van Jezus. Allen die deze dag verwachten, kunnen haar bespoedigen door des te meer te jagen naar heilige wandel en godsvrucht.

“Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, , weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.” (Hebr. 13:5)

Het ziet ernaar uit dat het een tijd van overvloed is, als Jezus terugkomt. De mensen zullen bouwen en planten, eten en drinken, huwen en ten huwelijk worden genomen tot op de dag dat Jezus weerkomt. Geldzucht maakt de mensen blind voor de ware eeuwige schatten. Zowel in  de tijd van Noach als van Lot werden de mensen door aardse zaken misleid en kwamen om. Er zijn altijd maar enkelen geweest, die daaraan ontkwamen.
Laten wij vandaag met heel ons hart deel uitmaken van die enkelen die jagen naar heilige wandel en godsvrucht. Dan zullen wij beslist niet beschaamd staan bij de komst van Christus.

Overgenomen uit een artikel eerder gepubliceerd in het blad“ Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”), september 1968

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.