Heb je gerechtigheid lief zoals Jezus gerechtigheid liefheeft?

Heb je gerechtigheid lief zoals Jezus gerechtigheid liefheeft?

Jezus beschreef het als een honger en dorst naar gerechtigheid.

4 min. ·

"Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Mattheüs 5:6.

Dit is de leer en het leven van Jezus. Hij had gerechtigheid lief en haatte onrecht en daarom werd Hij gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellenen. Jezus had een sterk verlangen om volkomen rechtvaardig te worden. Hij riep met sterk geroep en tranen tot Hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn godsvrucht. Hij was op deze manier volmaakt geworden. (Hebreeën 1:8-9; Hebreeën 5:7-9.)

We kunnen ook naar Paulus kijken. Hij had zeer goede referenties. Hij was een Hebreeër uit de stam van Benjamin, een Farizeeër die door Gamaliël was opgeleid, en Hij was volmaakt rechtvaardig volgens de wet. Hij was onberispelijk. Maar toen  de heerlijkheid van de Here Jezus voor hem zichtbaar werd was dit als vuilnis voor hem, om Christus te winnen. In plaats daarvan zocht hij de rechtvaardigheid die komt door geloofsgehoorzaamheid. Met andere woorden, Hij wilde tot de volheid van de deugden van Christus komen, de volheid van God. (Handelingen 22: 3; Filippenzen 3:5-10; Efeziërs 3:17-18.)

Honger en dorst naar gerechtigheid

Nu moeten wij, die ook hongeren en dorsten naar gerechtigheid, daarin worden getraind in ons dagelijks leven. Als mensen zijn we niet rechtvaardig van nature. We zijn onrechtvaardig, zelfingenomen, denken altijd gelijk te hebben, we zijn hoogmoedig en zoeken onszelf. God moet ons door de Heilige Geest de weg leren naar Zijn gerechtigheid die geschreven staat in Zijn woord. Als we gehoorzaam zijn en ootmoedig kunnen zijn onder de tucht komen we tot de vreedzame vrucht van gerechtigheid. (Hebreeën 12:7-11).

Een paar voorbeelden van hoe we gerechtigheid kunnen leren in ons gewone dagelijkse leven:

 • Het is rechtvaardig om iedereen te betalen wat we hen schuldig zijn. (Romeinen 13:7-8.)

 • Het is rechtvaardig om niet naar een vrouw te kijken om haar te begeren. (Mattheüs 5:27-28.)

 • Het is rechtvaardig om onszelf te oordelen en niet de ander. Dan krijgen we wijsheid om anderen te helpen. (Mattheüs 7:1-5.)

 • Het is rechtvaardig om onszelf niet te vergelijken met anderen (2 Corinthiërs 12:11.)

 • Het is rechtvaardig om onszelf te meten met het woord van God en de deugden van Christus. Zo houden we de nood om dieper verlost te worden.

 • Het is rechtvaardig om dingen te doen zonder partijdigheid of voorkeur. (Jacobus 2:1-9.)

 • Het is rechtvaardig om mensen te behandelen met genade, medelijden, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en goedheid.

 • Het is rechtvaardig om geldzucht en hebzucht te haten, en in plaats daarvan gul te zijn. (1 Timotheüs 6:10-11.)

 • Het is rechtvaardig om niet te morren en te klagen over onze situatie, maar om dankbaar en tevreden te zijn omdat God het heeft gegeven. (Filippenzen 2:12-14; Filippenzen 4:11-13.)

 • Het is rechtvaardig om te huilen met wie huilen en ons te verblijden met de blijden, want we zijn leden van hetzelfde lichaam. (Romeinen 12:15.)

 • Het is rechtvaardig om niet hoger over onszelf te denken dan ons past (Romeinen 12:3.) Zo worden we geen bemoeials in andermans zaken.

Een ontwikkeling in gerechtigheid

Het is nodig om in nood te zijn over onze eigen gebreken. Dat is wat ons drijft tot honger en dorst naar gerechtigheid. De belofte is dat we worden gevuld met gerechtigheid! Het is door geloof en geduld dat we de beloften beërven. (Hebreeën 6:12). Het is een ontwikkeling, een proces waarin we binnenkomen door geloof.

Jezus had veel wat Hij zijn discipelen wilde zeggen, maar Hij wist dat zij dat niet konden verdragen (Johannes 16:12). Ook hadden zij nog niet de kracht om te overwinnen. Die zou komen door de Heilige Geest die Hij hen zou zenden. Op dezelfde manier onthult God ons niet meer over onze ongerechtigheid dan we aankunnen (1 Corinthiërs 10:13). En als Hij het ons laat zien krijgen we kracht om te overwinnen als we de waarheid liefhebben en gehoorzamen. Dit proces gaat door overeenkomstig onze honger en dorst. We hebben de instelling nodig die Paulus had: "...één ding is zeker...ik ga recht op mijn doel af...” Filippenzen 3:13-14. Op deze manier ontwikkelen we ons voortdurend in de volheid van Christus deugden. Wat is er verder dan nog belangrijk?

“Zoek liever eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33-34.   


Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.