Harten zonder bedrog en huichelarij

Harten zonder bedrog en huichelarij

Het is werkelijk mogelijk om door het geloof in Christus, je hart rein te bewaren, zonder bedrog en huichelarij, zelfs in de tegenwoordige verschrikkelijke tijd, waarin men een schijn van godsvrucht heeft, maar de kracht daarvan verloochent.

4 min. ·

“Jezus zag Natanaël tot Zich komen en zei  van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is! Natanaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem:  Eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom.”  Joh. 1: 48,49

Als Jezus nu spoedig terugkomt, dan is de opname van alle echte, geestelijke Israëlieten, waarin geen bedrog is.

Het wezen van Jezus was volkomen rein van allerlei bedrog en huichelarij. Zijn offer was heelhartig en het kostte bloed. Maar waar hij kwam, ontmoette hij bedrog en huichelarij. Zij eerden God met de lippen, maar hun hart was ver van hem vandaan.

“Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën. Luc. 12:1

Wij zien hoe ernstig Jezus dacht over huichelarij. Hij haatte het! Wij kunnen ook begrijpen dat Jezus heel  blij werd toen hij Natanaël ontmoette. Dit was geen oppervlakkig getuigenis wat Jezus over hem gaf. Hij had hem goed doorgrond, toen hij onder de vijgenboom zat.

Open en eerlijk, met je leven in het licht

Hetzelfde getuigenis kan Jezus ook geven van zijn bruid, de geestelijke Israëlieten. Kan hij dit ook zeggen van jou en mij, daar waar we zijn, thuis of elders: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is? Zo niet, moet het zo snel mogelijk zo worden, zodat wij gereed gemaakt worden voor zijn komst.

De voorwaarde om naar de discipelschool van Jezus te kunnen, is dat je alles opgeeft en alle bedrog en huichelarij en alles wat slecht is, aflegt. 1 Pet. 2:1 en Jac. 1:21

Het wordt een grote dag, als Jezus bij zijn komst  zijn leergierige studenten komt halen.

Hoe goed om zulke echte discipelen te ontmoeten, waarvan we weten dat we nooit iets slechts tegenkomen.  Waar niets achterbaks gebeurt. Zij zijn open, eerlijk en  hebben hun leven in het licht. Zij denken, spreken en doen het goede. Wij merken nooit iets anders, en konden wij in hun hart kijken, dan zouden wij veel meer goedheid zien dan dat we al aan de buitenkant zien. Ja zo is de ware, onwankelbare broederschap in het lichaam van Christus. Dit houdt stand in kwade en goede dagen en in de hele eeuwigheid.

Het wordt een grote dag als Jezus bij zijn komst de leergierige studenten komt halen die hij zelf heeft gevormd tot Zijn eigen eer. Het worden eeuwige stenen de nieuwe stad Jeruzalem die zijn licht en heerlijkheid werpt over de volken. Op. 21. Daar is geen mengeling, maar het is kristalhelder en door en door echt.

Bewaar je hart rein

Het evangelie is een werkelijke kracht tot verlossing van allerlei bedrog en huichelarij. Petrus verkondigde het evangelie en de heidenen kregen reine harten door het geloof. Hnd. 15:9. “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”, zegt Jezus in Mat 5:8. Maar het gaat niet vanzelf om je hart rein te bewaren. “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorspongen des levens” Spr. 4:23

Verzoekingen komen als slechte en onreine gedachten uit mijn vlees en willen plaats krijgen in mijn hart. Hier moet ik een geloofsstrijd voeren en mijn hart rein bewaren. Het is geen zonde om verzocht te worden, maar zet ik mijn hart open voor slechte en onreine gedachten, dan word ik ook slecht en onrein. Maar wij zullen de duivel geen ruimte geven. Wij zullen hem weerstaan vast in het geloof. Met het schild des geloof zullen wij alle brandende pijlen doven. Ef. 6:16.

Het is werkelijk mogelijk om je hart rein, zonder bedrog en huichelarij te bewaren door het geloof in Christus, ook in deze hedendaagse verschrikkelijke tijd, waarin men een schijn van godsvrucht heeft, maar de kracht daarvan verloochent.. 2.Tim.3:5.

Een vaste geest

“Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend” Ps. 51:8. Als God geen plaats heeft in het diepste en verborgene van je hart, dan kan Hij niet dat kostbare in je hart neerleggen wat Hij heeft: Zijn wijsheid die op de eerste plaats rein is.“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest” v. 12.

Er zal geen instabiliteit meer zijn, niets dat wankelt of vol met grillen zit, maar een vaste geest waar zowel God als mensen op kunnen rekenen. Dat zijn de broeders die Christus heeft en waar hij zich in alle eeuwigheid mee zal verblijden in de grootste heerlijkheid. Onder zulke broeders is hij de eerstgeborene. Rom. 8:29.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.