Gods woord scheiding laten maken tussen ziel en geest

Gods woord scheiding laten maken tussen ziel en geest

Ik kwam tot het inzicht dat ik een ogenschijnlijk goed christelijk leven kan leiden zonder verbinding te hebben met de Heilige Geest.

Als een jonge christen hoorde ik het evangelie van overwinning over de zonde, en ik kreeg geloof dat dit mogelijk was voor mij. Ik kreeg meer begrip van wat het betekent om een christen te zijn en hoe ik overwinning kon krijgen over alle bewuste zonde in mijn leven. Ik koos ervoor om trouw Jezus’ voetsporen te volgen en met mijn hele hart een discipel te worden.

De jaren gingen voorbij. Ik had een interessante baan en in mijn vrije tijd nam ik met veel plezier deel aan de gemeenteactiviteiten. Het dagelijkse leven had steeds dezelfde soort omstandigheden, verzoekingen en beproevingen zoals iedereen wel meemaakt.

Een discipel die de Geest niet verstaat?

In al deze situaties van het leven werd het me duidelijk dat ik een ogenschijnlijk goed, respectabel christelijk leven als een ziels mens kan leiden – namelijk dat ik word bestuurd door het menselijk verstand, gevoelens, gewoontes en tradities, zonder dat mijn menselijke geest continu in verbinding staat met de Heilige Geest. Ik kan alleen Jezus volgens als een discipel als ik geleid word door de Heilige Geest. Toen ik mij dat realiseerde, kwam ik echt in nood.

Ik vroeg mezelf: Ben ik alleen een ziels persoon, die zijn gevoelens laat besturen en dicteren, en die niet de stem van de Heilige Geest hoort? Ik wist diep van binnen dat het mijn roeping is om door de Heilige Geest geleid te worden. Mijn eigen geest moet de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan, mijn ziel –mijn menselijk verstand en gevoel – kunnen niet het centrale punt in mijn leven zijn.

In mijn nood bad ik, en ontving ik leiding en hulp van God, zodat mijn geest volledig vrij kan worden van mijn zielse gedachten, gevoelens en beïnvloeding. Egoïsme, de drang om gelijk te hebben, geërgerd worden als ik niet werd gehoord, de aandacht opeisen, ontevredenheid als mijn ‘slimme ideeën’ niet werden opgemerkt, dit alles hoort bij mijn innerlijke leven, dat verdorven is en gestuurd wordt door gevoelens en menselijk verstand, en het verhindert mij om de stem van de Heilige Geest te horen.

Ik wil ongestoord Gods wil doen met mijn hele hart, en Zijn gedachten leren kennen. Dan moet ik de Heilige Geest me laten leiden en te binnen brengen, zodat ik de opdrachten vind die God voor me klaarlegt. Ik wil echt altijd dit leven leiden, een leven vol van betekenis en vreugde.

De oplossing tot overwinning over een op-en-neer-leven.

In het leven van alledag word ik verzocht om in overeenstemming met mijn humeur en mijn gevoel te leven. Bijvoorbeeld als ik verzocht word om ontevreden te zijn met mijn omstandigheden of het leven wat God mij heeft gegeven. Maar in dat moment van verzoeking moet ik resoluut al deze onbruikbare gedachten die uit mijn vlees omhoog komen weerstaan, en precies zoals de apostel Paulus deed, met een vastberaden gezindheid te besluiten dat ik gekruisigd ben met Christus. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij. (Galaten 2:20 en 1 Petrus 5:8-9). Ik behoor niet langer mijzelf toe, ik ben niet de auteur van mijn leven, maar behoor aan Hem toe, die mij van de dood tot het leven heeft opgewekt.

Ik heb ervaren dat zodra ik verklaar dat ik met Christus gekruisigd ben, ik de duivel begin te weerstaan. Hij zal dan vluchten met zijn boze plannen (Jakobus 4:7), en tegelijk krijg ik de kracht van God om de strijd op te nemen en deze gedachten van egoïsme, ergernis, gedachten van eerzucht en bitterheid te overwinnen. Dan laat de stem van de Heilige Geest mij de weg van verlossing zien die God voor me heeft klaargelegd, de weg waarop ik mijn eigen leven kan vinden en in de dood kan geven. “Wie zijn leven liefheeft maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.” Johannes 12:25.

“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” Romeinen 8:14.
Ik wil door de Heilige Geest geleid blijven worden. Ik weet dat Hij me altijd laat zien wat ik moet offeren, en door Hem te gehoorzamen, leef ik als een geestelijk christen die Gods woord scheiding laat brengen  tussen ziel en geest. Gods woord oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. (Hebreeën 4:12)

Als gedachten van bezorgdheid opkomen en mijn gevoelens zijn negatief, dan kan ik eenvoudig Gods woord gehoorzamen:  “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”  Filippenzen 4:6.

Als ik acht geef op het Woord, oprecht om hulp bid en deze negatieve gedachten haat, dan zullen ze hun kracht verliezen en het zwaard (het woord van God) heeft zijn werk gedaan. Paulus bad dat God de wil van de Thessalonicenzen en hun werk van het geloof zou volmaken zodat de naam van Christus verheerlijkt zou worden. (2 Thessalonicenzen 1:11-12) Dat is ook het verlangen van mijn hart.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.