Gods wonderbaarlijke licht

Gods wonderbaarlijke licht

Gods woord brengt warmte en wonderbaarlijk licht voor wedergeboorte, groei en ontwikkeling in Hem.

5 min. ·

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.” 1 Petrus 2:9-10.

Duisternis: de toestand van een persoon die niet wedergeboren is

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.” Genesis 1:1-2.

De aarde was woest en leeg, en er was totale duisternis. Dit is de toestand van een persoon die niet wedergeboren is. “Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.” Efeziërs 4:17-19.

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3:10-12.

Hier zien we de noodzaak van een diepgaande verlossing. Wat deed God in het begin met de troosteloze, lege en donkere aarde?

Gods woord schept licht en warmte voor groei

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.” Genesis 1:3-4.

Nadat God dit had gedaan, was de aarde niet langer woest en leeg. Gods woord zorgde ook voor warmte. We lezen verder in Genesis 1:12: “En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.”

God doet hetzelfde voor iemand die in duisternis leeft en in nood verkeert. David getuigde hier heel duidelijk over in Psalm 40:2-4: “Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.”

Toen Paulus naar Damascus ging, bevond hij zich in grote duisternis, maar onderweg bescheen een licht vanuit de hemel hem. (Handelingen 9:3.) Hierna was hij een nieuwe Paulus, en hij zei: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korintiërs 5:17. De oude, zure persoon, die zo vol is van kritiek, beschuldigingen, ontmoediging, afgunst, eisen, enz., is verdwenen. “Dit was het werk van de Heer; het is wonderbaarlijk in onze ogen.” Psalm 118:23.

De resultaten van Gods wonderbaarlijke licht

Veel mensen in ons midden kunnen bevestigen dat ze zo'n wedergeboorte hebben meegemaakt. De ogen van hun hart zijn verlicht en ze kunnen duidelijk zien wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen is, en wat de buitengewone grootheid is van Zijn macht voor ons die geloven. Deze kracht stelt ons in staat om alle zonden te overwinnen en echt te ervaren dat de hoop op het verkrijgen van goddelijke natuur niet beschaamd zal worden. (Romeinen 5:5).

Gods licht geeft ook warmte in onze harten, en zo kunnen we een overvloed van de vrucht van de Geest dragen. (Galaten 5:22).

“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” 2 Korintiërs 4:6.

Zo'n uitstraling van de deugden van Christus is buitengewoon aangenaam voor God, voor onze huwelijkspartner, voor onze kinderen en voor de broederschap. Laten we echt in het licht wandelen, zodat het bloed van Jezus ons kan reinigen van alle zonden die we in het licht ontdekken. (1 Johannes 1:7). Door in het licht te wandelen, weerstaan ​​we zonde tot het bloed vloeit, en wanneer bloed heeft gevloeid, vindt de dood over de zonde plaats. Er is geen diepere reiniging dan de dood.

" Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde..." 1 Petrus 4:1.

Geloofd zij God die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht!

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd in het maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in mei 2006.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.