Gods werk zijn wij, in Christus Jezus geschapen

Gods werk zijn wij, in Christus Jezus geschapen

Je bent doelbewust geschapen door God om goede werken te doen en je leeft nu in een speciale genadetijd.

5 min. ·

“Want zijn werk zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziërs 2:10.

Wie zijn Gods werk?

Deze “wij”, die deelhebben aan dit heerlijke werk van God, zijn “zalig”. Voorin het hoofdstuk staat, wie deze “wij” zijn. Dat zijn zij die met Christus zijn levend gemaakt. Vroeger waren het overtreders en zondaars. Toen wandelden ze overeenkomstig de loop van deze wereld en had de geest, die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, hen in zijn bezit. Ze handelden verkeerd in de begeerten van hun vlees en naar de wil van het vlees en van de gedachten.

Maar nu is dat niet meer zo. God, die rijk is aan erbarming, had zich in zijn grote liefde over hen ontfermd. Nu zijn ze door het geloof in Jezus Christus opgewekt tot een nieuw leven, tot een heerlijke wandel in nieuwe goede werken, toebereid door de Heilige Geest.

Zij zijn de weg van hun begeerten moe en ze zijn er ten volle van overtuigd dat alleen Gods goede en welgevallige wil hun goed kan doen en van eeuwig nut kan zijn. Déze “wij” hebben zulke grote en rijke mogelijkheden, doordat zij een werk in Gods handen zijn!

Een ander werk

Wie naar de wil van het vlees en van de gedachten leven, zijn ook een werk. Zij worden gevormd door de geest en de omgeving waarin ze leven, door alles wat ze zien, lezen en horen. De wijsheid van deze wereld is doordrongen met afgunst en allerlei intriges.

Maar zo is het niet met de wijsheid van God! Die is rein en goed, en zalig zijn zij die daardoor worden gevormd tot gereedschap met een eervolle bestemming voor tijd en eeuwigheid. Zij worden behouwen en gebeiteld door het woord en de wil van God, zodat ze precies passen op de plaats die ze in de toekomstige wereld krijgen. Zij zijn één van Geest en één van zin, zoals de heiligen altijd zijn geweest. Als Paulus en de andere apostelen vandaag plotseling zouden opduiken onder deze “wij”, zouden ze volmaakt met hen samensmelten.

De kleine dingen in het leven

Ieder afzonderlijk van deze “wij” is door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. (1 Petrus 2:4) Ze zijn afgezonderd om een eigen volk van God te zijn, volijverig in goede werken, die God van de morgen tot de avond voor hen gereed legt. Elk werk, hoe klein ook, is zeer waardevol en heeft betekenis voor de eeuwigheid.

Als ze oog krijgen voor hun hoge roeping om Gods werk te zijn, komt al hun dagelijkse arbeid meteen op een hoog en heilig niveau te staan. Zij zien dat alle kleine dingen van het dagelijks leven eigenlijk grote en heilige dingen zijn, die door God wèl zijn voorbereid. Alle tegenvallers en beproevingen zijn goede, liefdevolle ingrepen van God tot ons eeuwig welzijn.

In deze positie is het moeilijk ontmoedigd en moedeloos te worden. Hij heeft zich immers over ons ontfermd om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2:7)

“De Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Verderfelijk tegen Hem hebben gehandeld, die zijn zonen niet zijn maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.” Deuteronomium 32:4-5.

God is oneindig goed en wil alleen maar het goede voor ons met zijn woord en zijn wil. Maar zijn wij weerspannig en ongehoorzaam, dan komen wij buiten zijn heerlijke, volmaakte werk te staan en wij zullen voor eeuwig te schande staan.

Genadetijd

Nog is er genadetijd met de mogelijkheid deel te krijgen aan dit werk van God, dat spoedig zal worden voltooid. Maar er is een radicale afscheiding en een totale overgave voor nodig dat God ons kan vormen. Wij moeten de invalspoorten naar ons hart via onze ogen en oren nauwlettend bewaken.

Wat wij zien en horen maakt een bepaalde indruk op ons en vormt mee ons denken en ons wezen. Daarom moeten wij nauwlettend toezien op wat wij lezen, naar luisteren en kijken, zodat wij ons hart niet vullen met allerlei menselijke gedachten.

Wij leven in een slechte, gevaarlijke wereld en moeten waakzaam zijn, opdat wij niet worden gevormd door de geest en de opvattingen van deze tijd maar door het woord van God.

Paulus vermaant de Filippenzen te bedenken al wat rein, waar en waardig is. Hij vermaant Timoteüs zich toe te leggen op het voorlezen van Gods woord. Deze dingen moest hij behartigen en erin leven, opdat aan allen zou blijken dat hij vooruitging.

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd met de titel “Zijn werk” in het maandblad van BCC Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in maart 1955. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.