Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?

Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?

Hoe ik over God denk – de manier waarop ik Hem ervaar – is in wezen een weerspiegeling van mijzelf.

3 min. ·

“Hij heeft ons mede opgewekt en een plaats gegeven in de hemelse gewesten, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ef. 2:6-7.

Veel mensen willen zo graag Gods goedheid ervaren. God is goed; Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matteüs 5:45). Zijn liefde is universeel. Die omvat alle mensen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen zich door God geliefd voelt, zijn goedheid opmerkt. Je kunt de indruk krijgen dat er bij Hem aanzien des persoons is. Maar dat is niet zo. En de oorzaak ligt bij de mens zelf.

Je kunt je afvragen: “Waar ligt die schat aan goedertierenheid dan?” Daarover lezen we in Efeze 2:10: “Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen.”

Achtervolgd worden door Gods goedheid!

Het geheim bestaat erin om tot Christus te komen en in Hem tot een nieuw mens geschapen te worden. Daar, in Christus Jezus, bewaart God zijn goedheid als een kostbare schat, in de ‘goede werken’ die Hij voor ons heeft bereid.

Dus als ik wandel in de werken die God voor mij bereid heeft, en daarmee God dien in eenvoudige trouw en liefde voor Hem, ga ik de overweldigende rijkdom aan goedertierenheid ondervinden van Gods genade over mij. Ik ga ervaren wat David eigenlijk zegt in Psalm 23:6: “Heil en goedertierenheid zullen mij achtervolgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.” Gods goedheid zal mij achtervolgen!

Bij Gods goedheid blijven

Je kunt zeggen: het godsbeeld van een mens, zoals hij over God denkt, is zijn eigen spiegelbeeld. “Jegens de getrouwe toont Gij u getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij u onberispelijk, jegens de reine toont Gij u rein, maar jegens de verkeerde toont Gij u een tegenstander. Psalm 18:26-27. Wie zelf bekrompen is en weinig over heeft voor zijn medemensen, ervaart God als bekrompen. Wil je God ervaren als royaal, met een warm en goed hart, wees dan zo tegenover je medemensen. Daarvoor is kracht genoeg in het evangelie dat Jezus, Gods Zoon, heeft gebracht om een mens van een slechte, akelige natuur te herscheppen tot iemand die oprecht, rein en rechtschapen is.

“Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking.” 1. Petrus 3:10-12. … over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft Romeinen 11:22. Trouw blijven bij Gods wet en Gods werkingen om het goede te doen, dat wil zeggen: blijven bij zijn goedertierenheid.

Gods goedheid als drijfkracht

God dwingt iemand niet tegen zijn wil in. “Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?” Romeinen 2:4. In zijn geweldige goedheid en lankmoedigheid jegens ons mensen trekt en lokt Hij ons naar zijn weg, om zo volgens zijn eigen wetten, zijn rijkdom aan goedheid over ons te kunnen uitstorten. Wil jij een van die mensen zijn?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.