Gideon: een bescheiden held

Gideon: een bescheiden held

Hoe zou jij het vinden om met 300 man tegenover een heel leger te staan?

6 min. ·

Gideon: een enorm inspirerend Bijbelverhaal!

Het Bijbelverhaal over Gideon is heel inspirerend voor ons allemaal!
Hoe zou jij het vinden om met 300 man tegenover een heel leger te staan?

“De HEERE is met u, strijdWanneer het gaat over vechten en strijd in een christenleven, dan verwijst dit bijna altijd naar een innerlijke strijd die ontstaat wanneer zondige gedachten je verzoeken tot het kwade. Gods Geest en het vlees staan...bare held! U zult Israël uit de hand van Midian verlossen!”

Deze woorden, gesproken tot Gideon door een engel die door God was gezonden, waren natuurlijk bedoeld om te bemoedigen – maar de eerste reactie van Gideon was zoiets als: “Waarom ik? Is er niet iemand die sterker of moediger is die dit kan doen?”

Gods wegen zijn vaak onbegrijpelijk voor ons. We zijn als mens kortzichtig en zwak. We falen keer op keer als we op onze eigen kracht vertrouwen in plaats van te streven naar het vinden en doen van Gods wil in ons leven. Gideon stond op het punt om dit aan den lijve te ondervinden.

Een onderdrukte natie

Omdat het volk van Israël zich van God had afgekeerd, liet Hij de Midianieten zeven jaar lang toe om Israël terroriseren en hun land en vee vernietigen. Volgens Richteren 7:12 waren de Midianieten “zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden.”

In wanhoop riep Israël tot God. God was Israël genadig en greep in. Hij besloot dat Gideon de verarmde, onderdrukte en angstige Israëlieten naar de overwinning zou leiden.

Toen hij dit hoorde, moet Gideon gedacht hebben: “Weet U niet hoe zwak en bang ik ben?” Natuurlijk wist God dit, maar Hij koos Gideon toch. God kent onze persoonlijkheid en onze zwakheden en onze neiging tot zonde.  Maar het is geen vergissing dat Hij ons heeft gekozen. Degenen die zichzelf als de grootste, de sterkste, de meest wijze zien, zullen het moeilijk hebben om Gods stem te horen boven hun eigen hoge gedachten en meningen. Maar zij die nederig zijn, met een open en ontvankelijk hart, zullen in staat zijn om Gods helden te worden, klaar om Zijn wil te doen.

De onzekere leider

Gideon nam de taak met tegenzin op zich. Keer op keer vroeg hij God om een teken. Allereerst verteerde een engel het eten dat Gideon had meegebracht met vuur. Daarna spreidde Gideon twee opeenvolgende nachten een wollen kleed uit over de grond, waarbij hij eerst wilde dat het kleed nat zou worden en de grond droog, en vervolgens dat het kleed droog zou blijven en de grond nat.

Was God ontmoedigd door deze voortdurende verzoeken? Begon Hij Zijn keuze te heroverwegen? Nee! Al deze tekenen en wonderen deden zich voor, waardoor Gideon de kracht en het geloof kreeg die hij nodig had! God weigerde Gideon op te geven, zelfs toen Gideon het zelf had opgegeven.Een korte tijd later: gesterkt door de Geest van God heeft Gideon de leiding over een Israëlische legermacht van 32.000 strijders. Een groot en indrukwekkend leger! Dan volgt er een nieuwe opdracht van God: iedereen die bang is moet terug naar huis! God wist dat Israël de eer van de overwinning zou opeisen en zou roemen in eigen kracht terwijl ze de overwinning aan Zijn leiding te danken hadden.

Denk je niet dat Gideon meteen had willen vertrekken? Dat hij niet had willen horen bij degenen die bang waren zodat hij de strijd en het risico om te sterven niet onder ogen hoefde te zien? Kun je je voorstellen hoe Gideon zich voelde toen hij deze nieuwe opdracht aan zijn 32.000 strijders gaf? Wat voor aanvoerder is dit, die willens en wetens vlak voor de strijd zijn soldaten de opdracht geeft te vertrekken?

“Het zijn er nog steeds te veel!”

De volgende nacht waren 22.000 van Gideon’s strijders vertrokken. Dit moet voor Gideon een zware klap zijn geweest. Als aanvoerder van 32.000 man begon hij te geloven dat het mogelijk was. Met slechts 10.000 man was het nagenoeg onmogelijk!

Toen sprak God opnieuw: “Het zijn er nog steeds teveel!”

Nog steeds te veel? Deze nieuwe opdracht ging in tegen elke menselijke logica! En dat was precies wat God wilde.

Gehoorzaam aan Gods leiding bracht Gideon het leger naar de rivier om te drinken. Alleen degenen die het water met hun tong oplikten, zoals honden drinken, mochten blijven, terwijl alle anderen naar huis werden gestuurd. Toen het stof was neergedaald, had Gideon nog maar 300 man over!

300 man tegenover een leger

Stel je Gideons angst voor toen God zei: “Ga naar het (Midianitische) kamp, want ik heb het in uw handen overgegeven.” Het is een ding om te horen wat God wil dat we doen… maar om het ook daadwerkelijk te doen kan voelen als een geheel nieuwe strijd!

En weer wist God Gideon te overtuigen. Hij droeg Gideon op het kamp te bespioneren, en hier hoorde Gideon dat de Midianitische soldaten ook bang waren. Een van hen sprak over een droom waarin een Midianitische tent kapot werd geslagen door een gerstebrood. “Dit is niets anders dan het zwaard van Gideon de zoon van Joas, een man van Israël!” riep de Midianitische soldaat. “God heeft Midian en het hele kamp in zijn hand overgeleverd”

Toen Gideon dit hoorde werd hij opnieuw vervuld van geloof. Met 300 man gewapend met niets meer dan hoorns en fakkels verborgen in kruiken van klei slopen de Israëlieten naar de uiterste randen van het Midianitische kamp. Toen het signaal klonk braken de Israëlieten hun kruiken, grepen hun fakkels en bliezen op hun hoorns terwijl ze riepen: ‘Het zwaard van God en van Gideon!”

Volkomen verrast en denkend dat ze in een hinderlaag waren gelokt door een groot leger raakten de Midianieten in paniek en begonnen tegen elkaar te vechten. Uiteindelijk vluchtten ze weg in de nacht. Hun enorme overmacht was verjaagd door een schamele 300 man, geleid door Gideon, een man Gods.

Luister naar Zijn stem

Luister naar de stem van God, die je wil leiden in je leven. In ons dagelijks leven kan het lijken alsof we tegen muren en onoverkomelijke obstakels aanlopen; momenten waarop we onze vijand zien – de diepgewortelde zonde in onszelf – en in de verleiding komen om te denken dat we die strijd nooit kunnen winnen. Maar Hij weet wie we zijn en Hij heeft ons voor de grondlegging der wereld uitgekozen om als overwinnaars te heersen over onze innerlijke zonde! Als we God de leiding geven over onze beslissingen zullen we overwinnaars worden, net zoals we lezen in het Bijbelverhaal over Gideon!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.