Gezonden als Gods dienaar

Gezonden als Gods dienaar

Toen God zijn Zoon naar de aarde stuurde als onze Verlosser, werd Hij gestuurd als Gods dienaar.

2 min. ·

Toen God zijn Zoon naar de aarde stuurde als onze Verlosser, werd Hij gestuurd als Gods dienaar. De profeet Jesaja schrijft hierover: “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.” Jes. 42.1.

Door zijn Vader te dienen, werd Jezus ook onze dienaar. Je zou denken dat iemand die door God werd gestuurd om onze Verlosser en onze Koning te zijn, op zijn minst werd gestuurd in hemelse pracht, zodat de wereld meteen zou begrijpen wie Hij was, en waarom Hij kwam! Maar we lezen in de Bijbel dat Hij afstand deed van het Gode gelijk zijn, en dat Hij “de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.” Fil. 2:7

Gekomen om te dienen

De menselijke natuur kent een aangeboren egoïsme, en we zijn geneigd om te denken dat als de anderen ons maar dienen en ons goed behandelen, dan worden we wel gelukkig. Maar waar geluk heeft natuurlijk een veel diepere bron! Jezus zei: “Ik ben in uw midden als dienaar.” Luk. 22:27. Hij toonde dit heel duidelijk aan, doordat Hij zelf hier een voorbeeld in was. Hij zegt ook over zichzelf: “Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Matt. 20:28.

Jezus diende de anderen niet om door hen geëerd te worden, maar omdat Hij van ze hield. Hij probeerde vooral diegenen te dienen die Hem niet iets terug konden doen. Kleine kinderen, lammen, blinden, melaatsen en verstotenen konden bij Jezus komen en troost en genezing vinden. Jezus diende uit liefde, niet omdat anderen het verdienden. Het is niet juist om alleen maar te dienen en goed te doen aan degenen waarvan wij vinden dat ze het verdienen! Jezus had gerechtigheid lief, en haatte ongerechtigheid, en daarom heeft God Hem met vreugdeolie gezalfd boven zijn deelgenoten (Hebr. 1:9). Met andere woorden: Hij was de gelukkigste mens ooit op aarde!

Wij kunnen Hem navolgen

Nu is het onze beurt! Wij hebben de mogelijkheid om Jezus’ voetsporen te volgen en de ander in liefde te dienen (Gal. 5:13-14). Als wij God liefhebben en dienen, toont Hij ons de beste manier om onze medemens te dienen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.