Geesten die van boven en van beneden komen

Geesten die van boven en van beneden komen

We worden omringd door invloeden van alle kanten. Waarvoor staan we open, waar strijden we voor, en wat is het resultaat?

5 min. ·

“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.” Op. 22:1. Er is niets dat zo rein en waar is als wat er stroomt uit de troon van God en van het Lam.

Onreine geesten van beneden – achteruitgang en een vloek

Het krioelt tegenwoordig van allerlei geestescentra, die gif van de afgrond uitspuwen. Degenen die het meest onreine wat er is uitdenken en laten drukken, worden snel miljonair. Die vloedgolf van zonde en alle mogelijke ellende komt tegenwoordig meer dan ooit opzetten uit de put van de afgrond.  De voorvechters van die ellende noemen zich radicaal en modern en menen vooruitstrevend te zijn. Maar zij helpen de zaak juist achteruit tot de tijd van Noach en van Sodom en Gomorra. In de tijd dat Jezus weerkomt, zullen de mensen in dezelfde geestelijke duisternis leven. En diezelfde geest zal ook hetzelfde oordeel krijgen. (Matteüs 24:37-39)

Veel leidende figuren, die beseffen dat het helemaal de verkeerde kant opgaat, durven zich daarover niet duidelijk uit te spreken, uit vrees als ouderwets en conservatief te worden beschouwd. De meest brutale en wetteloze mensen nemen de leiding, waar ze die maar kunnen krijgen. En helaas wordt hun niets in de weg gelegd, omdat de meeste mensen zwak en laf zijn. Er zijn er altijd maar weinig geweest die voor waarheid en recht in de bres wilden springen. Maar in de verkeerde richting is er nooit gebrek aan voorvechters geweest.

Maar wat is het resultaat van die vloedgolf uit de afgrond die losgebroken is? Bewapeningswedloop, oorlogen, armoede, nood en honger, overvolle gevangenissen en psychiatrische inrichtingen, steeds meer ongelukkige gezinnen, scheidingen, misbruik van alcohol en drugs wat allerlei ongeluk en ellende veroorzaakt. Wie draagt de schuld? Kunnen we God beschuldigen? Wat we zaaien, zullen we oogsten! Wie denkt dat het beter zou zijn God en het christendom te laten verdwijnen, is compleet verduisterd in zijn verstand.

Er is een geestesstroom die uit de afgrond komt. Die is slecht en onrein en brengt vervloeking met zich mee.

Een reine Geest van boven – vooruitgang en zegen

De meest vooruitstrevende mensen die op aarde hebben geleefd, zijn Christus en de apostelen, en allen die hun voetspoor in dezelfde gezindheid en geest zijn gevolgd. Het resultaat van hun werk is gerechtigheid, waarheid, echte vrede en blijdschap, een gelukkig huwelijks- en gezinsleven, barmhartigheid, vrijgevigheid en alles wat edel en goed is. Als iedereen deze richting was ingeslagen, hoefde er geen politie of leger te zijn. Alles op het gebied van geweldpleging, misdaad en oplichterij zou verdwijnen. Niemand hoefde honger of kou te lijden. Miljoenen gevangenen uit alle gevangenissen ter wereld konden in vrijheid worden gesteld. Duizenden kinderen die nu onder zware druk leven en door brute ouders worden geslagen en mishandeld, zouden opgroeien in harmonische gezinnen onder een zon van liefde.

Er is een Geest die stroomt vanuit de troon van God en van het Lam. Die is goed, rein en helder als kristal en brengt Gods zegen met zich mee. God zij gedankt dat er iets bestaat wat rein en helder is als kristal en ons rein en helder als kristal kan maken. Dat kristalheldere water mag geen kleur of smaak van onze persoonlijkheid krijgen, maar moet kristalhelder en rein verder stromen tot zegen van onszelf en anderen.

“Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.” Johannes 7:38-39. Stel je eens voor te worden doordrenkt van die reine, levende, gezonde Geest uit de hemel, terwijl we nog in deze slechte, duistere en onreine wereld zijn! Dat is levend christendom en geen zogenaamde godsdienstigheid.

Herschepping en verlossing door Gods Woord

Van nature zijn wij allemaal door en door zondig, onrein en leugenachtig. Maar geloofd zij God, door de kracht van het evangelie kunnen we gereinigde en totaal andere mensen worden!

Jezus sprak reine woorden, zodat zij die ze hoorden en geloofden, door zijn woorden rein konden worden. (Johannes 15:3) Zo moet het ook bij ons zijn. De meeste mensen spreken en schrijven woorden waardoor anderen onrein worden. Petrus sprak woorden waardoor mensen behouden werden. De heidenen die zijn woorden hoorden en geloofden, kregen een rein hart. (Handelingen 11:14; Handelingen 15:9)

Jakobus schrijft: Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.” Jakobus 3:17.

In de wijsheid die van beneden komt heerst bittere naijver, leugen, zelfzucht, wanorde en allerlei kwade praktijk. (Jakobus 2:14-16). Jakobus schrijft verder dat zij aards, ongeestelijk en duivels is. Daar is niet veel vreedzaamheid en gezeglijkheid. Dat zien we en horen we dagelijks.

Reinheid en Gods kracht horen bij elkaar

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Matteüs 5:8. We zien in Hooglied 6:10 dat de bruid vol reinheid en kracht is: “Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, rein als de zon, geducht als krijgsscharen met banieren?” Reinheid en kracht van God horen bij elkaar. Dat is de hoogste kracht die een mens in zijn leven kan krijgen om het kwade te overwinnen en het goede te doen, en om met blijdschap te dulden, te lijden en te dragen.

Laten wij in onze tijd de banieren van de reinheid hoog opheffen! Dan zal God zelf onze oorlogen tot overwinning brengen. De hele hemel staat in de strijd aan onze zijde. Later zullen we die heilige, heerlijke schare verenigd zien als de kostbare en kristalheldere edelstenen van het nieuwe Jeruzalem.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd onder de titel “De geestesstroom van boven en van beneden” in BCC’s maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in December 1969.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.