Gedoopt met de Heilige Geest en met vuur

Gedoopt met de Heilige Geest en met vuur

De Geest is genade en het vuur is waarheid en die twee kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Wat betekent dat voor ons?

Johannes zegt, “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Mattheus 3:11.

Geest en vuur zijn niet te scheiden

Je kan niet de Heilige Geest en het vuur van elkaar scheiden. Als één van beide niet aanwezig is, kan de ander er ook niet zijn. De Heilige Geest komt met vrede en blijdschap, en het vuur verteert het zelfleven en veroorzaakt pijn. Zoals het vuur in de Geest woont, zo woont ook de Geest in het vuur, want God is Geest, maar is ook een verterend vuur. (Hebreeën 12:29)

Het vuur zal zich direct melden bij een persoon nadat die met de Heilige Geest is gedoopt. Als wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding, zal ook de gemeenschap aan het lijden van Christus daar direct aanwezig zijn. Gods wil is onze heiligmaking, maar hij die Gods wil doen wil, zal ook snel de pijn merken wanneer hij deel krijgt aan het lijden van Christus. God heeft geen behagen in iemand die zich terugtrekt en zichzelf spaart. Het beeld van Christus komt tevoorschijn in ons als wij de Geest gehoorzamen. Christus offerde Zichzelf voor ons in de kracht van een eeuwige Geest, en op grond van het bloed van het eeuwige verbond heeft God de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden teruggebracht. (Hebreeën 13:20)

Vijanden van het kruis van Christus proberen om de opstandingskracht vast te houden, terwijl zij  de gemeenschap aan het lijden van Christus afwijzen. Juist dit is waar mensen gaan dwalen. De Heilige Geest en het vuur, de kracht en het lijden zijn niet van elkaar los te maken. God laat  nooit toe dat die gescheiden worden. Alleen onwetendheid en de begeerte om naar het vlees te willen genieten zal iemand daartoe brengen om ze te willen scheiden. Het zal altijd duidelijk worden dat zulke mensen afgedwaald zijn.

De Heilige Geest en vuur: Genade en waarheid

Om het verschil te zien tussen de Heilige Geest en het vuur, kunnen we zeggen dat de Geest de genade is en het vuur de waarheid. De genade beschermt en bewaart ons totdat het vuur zijn werk gedaan heeft. Gerechtigheid komt alleen daar tevoorschijn waar het vuur gewoed heeft. Daar komt een voedingsbodem waar gerechtigheid kan groeien. De bedoeling van de genade is niet om te verbergen en te bedekken, maar om voor het vuur te bewaren. De toorn van God wordt niet afgewend door de genade, maar Zijn brandende toorn eist dat het vuur zijn werk doet. Een misdadiger kan vergeving krijgen, maar als hij zijn straf ondergaat, heeft hij betaald  voor zijn misdaad, en is hij rechtvaardig wat dit betreft volgens de wetten van het land.Zo is het ook in de geestelijke wereld. God verlangt van ons dat we geestelijke offers brengen in Christus Jezus. Je kan die offers ontlopen door te zeggen dat Christus het offer was in jouw plaats. Dat is natuurlijk waar, maar het is niet de waarheid die tot heiliging leidt. Voor heiliging is onze instemming nodig en onze gehoorzaamheid aan Gods wil. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden. Als we niet met Hem lijden, worden wij niet met Hem verheerlijkt. Het kruis is voor ons een wapen. Dat wapen voorkomt dat het zelfleven en vleselijk genieten de macht overnemen in ons leven. Satan krijgt dan geen voet aan de grond, behalve als je 'jezelf spaart'. De wereld voedt het vlees op alle mogelijke manieren, en allerlei boze geesten gedijen in en rond wereldse mensen.

Hoe wij God behagen

Het kruis verdrijft Satan. Jezus overwon aan het kruis, en daar overwinnen wij met Hem. Er is kracht in het woord van het kruis. Het brengt bij elkaar en verenigt. De gemeente wordt één als het woord van het kruis zijn werk doet, maar wanneer mensen zich overgeven aan zoete gevoelens, dan gedijen de boze geesten.

Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God — bij ons. (1 Petrus 4:17) God is voor het oordeel uit Zijn heiligdom gekomen, en Hij begint bij de heiligen - bij ons. Het oordeel heeft zijn werk gedaan in Christus en is nu werkzaam in degenen die zijn gedoopt met de Geest van Christus. Zo worden de weg, de waarheid en het leven geopenbaard. God heeft in Christus Geest al zijn brandende eisen aan de mensheid voldaan. Daarom, als iemand God tevreden wil stellen, dan moet hij deze Geest hebben.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd met de titel “Ånden og ilden” (“Spirit and fire”) in het blad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) van Mei 1912.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity / ChristenZijn

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.