Een nieuw jaar = nieuwe mogelijkheden

Een nieuw jaar = nieuwe mogelijkheden

Een positieve en hoopvolle bemoediging voor het jaar dat voor ons ligt.

4 min. ·

Door Gods genade zijn we nu een nieuw jaar ingegaan en we hebben de eerste bladzijden van ons levensboek voor het komende jaar alweer beschreven.

Als je ontevreden bent met hoe je de afgelopen jaren hebt geleefd, dan liggen er nu nieuwe mogelijkheden voor jou! Het kan echt een nieuw jaar worden, met een nieuw leven tot eer van Christus. Alle problemen in je leven kunnen worden opgelost. Jezus is naar de wereld gekomen om de mensen uit hun zonde en ellende te helpen. Hij is gekomen om gebondenen los te maken en gevangenen in vrijheid te stellen; Hij is gekomen om alles te herstellen! Geloofd en geprezen zij Zijn heilige naam! Hij is gekomen om jou gelukkig te maken, jij die zo verdrietig bent. Het jaar dat voor je ligt kan voor jou een rijk en gezegend jaar worden, ongeacht hoe je leven vroeger is geweest.

Op weg naar een hoopvolle toekomst

Haast je om je zaken met God en de mensen in orde te maken, want de tijd is nog maar kort. Heb je alles in het reine, laat dan je gedachten niet bij de ellende van vroeger stilstaan, zodat ook je toekomst wordt bedorven. Satan heeft meer dan voldoende van je kostbare levenstijd gekregen. Hef je hoofd omhoog in geloof en vertrouwen op God en ga de toekomst met hoop tegemoet. “Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Jesaja 40:31. Halleluja! Zij lopen onvermoeibaar voort in de werken die tevoren zijn bereid, totdat het heerlijke einddoel is bereikt.

“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja. Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:19. Geloofd en geprezen zij God! Stromen van levend water kunnen doordringen in jouw woestijnleven en het tot een vruchtbare hof maken. Met haast kan dit gebeuren.

Maar wij worden niet uitgenodigd tot een leven zonder strijd en moeilijkheden. Nee, we worden juist uitgenodigd tot een wedloop van geloof! “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt…” Hebreeën 12:1. Jezus geeft ons de garantie dat onze wedloop een overwinningsloop zal worden, als wij van ogenblik tot ogenblik de kracht willen aannemen, die Hij ons wil geven.

God zal je tot een held maken

Juist onder de vele grote beproevingen van het leven staan helden op. Dat geldt voor de helden van deze wereld en voor de helden van Gods koninkrijk. Hadden mannen als Noach, Abraham, Jozef, Mozes, Gideon, Barak, Samuel, Jefta en David etc. niet zulke grote beproevingen meegemaakt, dan was hun naam nooit bekend geweest.

Nu heeft God nog iets veel beters met ons voor. Wij zullen toetreden tot de gelederen van de geloofshelden van het nieuwe verbond. Nu is het onze beurt om trouw te zijn in kleine en in grote dingen, want wie zichzelf overwint is meer dan wie een stad inneemt. Alleen de helden van het nieuwe verbond zijn bij machte geweest zichzelf te overwinnen, omdat het werk is volbracht en de Geest van Christus in hun hart is uitgestort. In deze context is Jezus de eerste en grootste held, en God staat klaar om iedereen die dat wil tot een held te maken – niet om een held te worden genoemd in deze wereld, maar in de toekomende!

Moge de Here het nieuwe jaar voor ons allen rijkelijk zegenen, zodat dit het meest gezegende en vruchtbare jaar van ons leven wordt. En laten wij leven in de verwachting van Jezus' wederkomst.

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is verschenen in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in januari 1947.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.