Een meester in het helpen!

Een meester in het helpen!

De Bijbel spreekt over overwinning op de zonde. Veel mensen rekenen erop dat Jezus hen hun zonden vergeeft – maar hoe zit het met het overwinnen van de zonde?

4 min. ·

Jezus, de grote goede meester, staat altijd klaar om ons te helpen. De meesten gaan ervan uit dat Hij altijd klaarstaat om ons onze zonden te vergeven, en dat wij bij Hem kunnen komen als we ziek zijn of in andere moeilijkheden verkeren. Maar als het gaat om de eigenlijke hulp die Hij ons wil geven – overwinning over de zonde die in ons woont – blijft de grote goede meester vrijwel alleen.

“Wie is het die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen.” Jesaja 63:1.

Een discipel wil worden zoals zijn Meester

Velen volgden Jezus vanwege de tekenen en wonderen die Hij gedaan had. Slechts weinigen werden zijn getrouwe discipelen, die wilden leren te worden als hun meester. Die lieten zich verlossen en voorthelpen tot de troon van de Vader.

Jezus spreekt tot zijn discipelen over gerechtigheid. Als we met heel ons hart verlost willen worden van alle ongerechtigheid in kleine en grote dingen, dan zullen we ervaren dat Hij machtig is om te verlossen en er een meester in is om ons te helpen.

“Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Matteüs 5:3. Alleen wie arm van geest zijn, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en treuren over zichzelf, kunnen op de nieuwe en levende weg worden verder geholpen.

Ben je in nood over je zonde?

De meeste mensen kennen geen ernstige nood over hun zonde. Een beetje ongerechtigheid, onwaarheid en onnauwkeurigheid in het spreken, dat steekt bij hen niet zo nauw, hoewel er staat dat onze godsdienst dan waardeloos is. (Jakobus 1:26) Vergeving speelt bij hen een rol, maar hulp om de zonde te overwinnen niet.

Als we merken dat de zonde ook maar enigszins macht over ons heeft, bijvoorbeeld boosheid, bitterheid, bezorgdheid of moedeloosheid, dan past het ons grote nood te hebben, zodat het een zaak van levensbelang wordt om overwinning te krijgen! We moeten in ons hart ook altijd nood hebben omdat wij niet zijn als onze meester.

“Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 2:18.

Verzocht worden is geen zonde. Maar in die verzoekingen moet er een noodroep uitgaan naar Hem, die een meester is in het helpen. Hijzelf is verzocht geweest, maar Hij zocht altijd hulp bij zijn hemelse Vader, zodat het in een verzoeking of beproeving nooit tot zonde kwam. Als Hij één enkele keer in verzoeking had toegegeven, had de duivel vat op Hem gekregen en had de dood macht over Hem gehad, net zoals over alle andere mensen.

Verlossing voor hen die Hem gehoorzamen

In zijn hart was een noodroep: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en een noodroep onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden.” Hebreeën 5:7-9.

Die alles omvattende strijd onder gebeden en noodroep met sterk geroep en tranen was een worsteling om ons allen te redden van eeuwige dood en ondergang. Wat wordt onze hemelse meester dan groot en heerlijk! Hij heeft overwonnen! De dood en het dodenrijk hebben Hem niet kunnen vasthouden. De overwinning werd behaald door gehoorzaamheid en trouw in alle verzoekingen tijdens zijn leven en Hij is een oorzaak van eeuwig heil geworden voor allen die Hem gehoorzamen. Als wij ongehoorzaam en dwars zijn, kan Hij ons niet helpen en verlossen.

Die grote goede meester verdient dat wij Hem liefhebben en gehoorzamen. Laat Hem daar niet voor niets staan met zijn verlossing en hulp.

Word een helper

Ook wij worden echte helpers en wegwijzers, in zoverre wij ons zelf hebben laten helpen en de weg wijzen. Aan zulke mensen is overal een uitermate grote behoefte. Ze hebben geen eisen maar ze dienen, helpen en geven! Ze laten zich helpen om te kunnen helpen! Dat zijn de nuttigste mensen op aarde.

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het Noors, in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in December 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.