Een leven in overvloed? Het KAN!

Een leven in overvloed? Het KAN!

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Mattheüs 5:6

3 min. ·

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Mattheüs 5:6

Ik weet nog dat ik als jonge tiener vaak bad: “God, help me om het goede te doen, help me om goede dingen te zeggen, help me om goed te denken”, doelend op wat goed was, of rechtvaardig in Gods ogen. Ik faalde keihard op al deze punten! Ik had mijn hart aan God gegeven en wilde echt voor Hem leven en Hem dienen. Ik wist dat een christenleven een ‘overvloedsleven’ moest zijn, zoals Jezus beloofd in Johannes 10:10, maar wat ik voelde stond ver weg van dit leven.

Weet je niet hoe?

We mogen nooit, maar dan ook nooit, opgeven, als we een oprecht en brandend verlangen hebben om voor God te leven, om Hem te behagen, maar niet weten hoe. Jezus zei: “Zalig (gelukkig en blij) die hongeren en dorsten naar gerechtigheid…” Precies zoals Hij beloofd had, wil Hij ons vullen, en de weg naar een goed leven laten zien, een leven in overvloed. Alle antwoorden staan natuurlijk in de Bijbel, maar we hebben Gods hulp nodig om ze te vinden.

Jezus’ voorbeeld

Ik ben heel dankbaar dat God mij als jonge christen naar mensen gebracht heeft, die mij uit de Bijbel lieten zien dat Jezus niet alleen mijn Verlosser was, degene die mijn zonden verzoend heeft, maar dat Hij ook mijn Redder was van de kracht van de zonde, de zonde die ik in mijn eigen natuur vond. Hij was mijn voorbeeld en liet voetstappen na die ik kan volgen. Zoals in 1 Petrus 2:21-22 staat: “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.”

Dus Jezus deed wat goed was, Hij zei wat goed was en we weten dat Hij alleen dacht wat goed was, omdat “de liefde het kwade niet toerekent (1 Korinthiërs 13:5. In het Engels staat er: De liefde denkt geen kwade dingen). Hij deed dit in net zo’n lichaam als jou en mij, door de kracht van de Heilige Geest! Wat een hoop en wat een belofte dat ik dit zelfde leven kan krijgen, zoals Hij geleefd heeft, door Zijn voetstappen te volgen, met de hulp van dezelfde Heilige Geest!

Wat betekent het om Jezus te volgen?

Je kunt heel makkelijk zeggen dat je een ‘navolger van Jezus’ bent, dat je bij de christenen hoort, in tegenstelling tot atheïsten of navolgers van een andere religie. Maar ‘Jezus volgen’ is Zijn voetstappen volgen, zoals Petrus ze beschrijft. Zijn voetstappen leiden tot Zijn leven, een blij, vervuld, wonderlijk leven waarin ik kan groeien in al Zijn deugden en karaktertrekken, of zoals Paulus uitlegt in Galaten 5:22-23:, “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.” Met andere woorden, er zijn geen grenzen aan tot hoever ik deze goede dingen kan krijgen en hoever ik erin kan groeien. Dit leven geeft echt voldoening en overvloed.

Hoe meer ik dit goede en gezegende leven ervaar, hoe groter mijn honger en dorst wordt naar meer hiervan! En we weten dat God geen onderscheid maakt tussen personen. De weg is open voor ieder die honger en dorst heeft, die Jezus woorden gelooft en die kiest om in Zijn voetstappen te volgen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.