Een goed en gelukkig nieuwjaar!

Een goed en gelukkig nieuwjaar!

Een gelukkig nieuwjaar gewenst van ons allemaal bij ChristenZijn!

5 min. ·

Laten we het nieuwe jaar ingaan met opgeheven hoofd en met een levend geloof in het hele woord van God. Alles is geschreven voor ons geluk en ons eeuwig nut. Laten we niet wachten op oorlog en de antichrist en alle ellende die komen gaat. Mensen zullen wanhopig bezorgd zijn over al het kwaad dat over de aarde zal komen, wat alles een vrucht is van allerlei soorten zonde en trots. Laten we met opgeheven hoofd wachten op Christus en de eeuwige zomer. (Lucas 21:28-30).

Als we leven in geloof in God en het goede zaaien waar God ons genade voor geeft in wat we zeggen en doen, dan zullen we ook, volgens de wetten van gerechtigheid, het goede oogsten in zegen en vrede. Toen Jezus zijn discipelen uitzond met het heerlijke evangelie, zei hij dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde en beloofde Hij elke dag bij hen te zijn tot aan het einde van de wereld. (Mattheüs 28:18-20). We moeten ons aan die belofte vasthouden en ons erover verheugen. Dit geldt voor Jezus' discipelen die zijn woord houden en anderen leren om zich aan zijn woord te houden. Als we bij deze groep horen, dan zijn we zijn eigen speciale volk, het kostbaarste dat hij op aarde heeft. "Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zegt Paulus in Romeinen 8:31 en verder in vers 32: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" Ja, hij houdt zoveel van ons dat hij niet anders kan.

We begrijpen niet alles wat we in het leven tegenkomen, maar wat we wel lkunnen begrijpen, en waar we ons op kunnen verheugen, is  dat alle dingen ons ten goede dienen wanneer we God liefhebben (Romeinen 8:28), , en ook dat God getrouw is, en dat Hij niet zal toelaten dat we verzocht worden boven wat we aankunnen. (1 Korintiërs 10:13). We weten ook dat alles wat op onze weg komt wijsheid van God is, verborgen wijsheid, die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. (1 Korintiërs 2:7).

Wanneer we Christus volgen zijn we verzekerd van een innerlijke vrede en vreugde die niets en niemand kan verstoren. "Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied!" Hebreeën 12: 28. Dit koninkrijk begint zo klein als een mosterdzaadje, maar is door God zelf in ons geplant door het woord van de waarheid en heeft alle kansen in zich om te ontwikkelen en te groeien in de kracht en heerlijkheid van God. Dit koninkrijk bestaat in gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14:17).

"Mijn vrede geef Ik u", zegt Jezus in Johannes 14:27. In 2 Thessalonicenzen 3:16 schrijft Paulus: "Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.”

De Schrift is vol hoop en troost voor alle godvruchtigen in de tijd die voor ons ligt hier op aarde, en voor alle eeuwigheid. Hij zal in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2:7).

Als gewone mensen zijn we niet in staat om de zin van ons leven te begrijpen. Paulus bidt voor de gemeente in Efeze dat God hun verlichte ogen van het hart zou geven, zodat ze zouden begrijpen tot welke hoop ze geroepen waren en hoe rijk in heerlijkheid zijn erfenis is onder de heiligen, en hoe overweldigend zijn macht is voor ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. (Efeziërs 1:18-19). Ja, als we deze verlichte ogen van ons hart hebben, zodat we onze hoge, eeuwige en heerlijke roeping zien en begrijpen, dan kunnen we niet bezorgd en ontmoedigd zijn. We krijgen het zoals de bruid in Spreuken  31:25 "Kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe."

"Ja, maar het is niet zo makkelijk om altijd blij te zijn," zeg je. Eén ding is zeker; de dingen worden er bepaald niet gemakkelijker op als je niet blij bent! De vreugde in de Heer is onze kracht. We moeten deze vreugde  als een fundament in ons hart hebben door een levende hoop en een levend geloof, en dat tijdens  verdrukking en tegenspoed van welke aard dan ook. Als we het onzichtbare voor ogen hebben, dan zullen onze verdrukkingen van kort en licht zijn, en zij brengen in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Door een levend geloof wordt het zo.

Onrecht zal het overnemen in de laatste tijd  en de liefde zal bij de meesten verkillen. Maar wij moeten niet horen bij deze "meesten", maar bij de weinigen  in wie de liefde niet kan worden geblust. Het eeuwige licht brandt in onze harten en zal nooit doven, maar blijven schijnen in de hemelse woningen. Ook al nemen duisternis en kwaad om ons heen toe als nooit tevoren, wij zien de vijf wijze maagden voor ons, die met brandende lampen in de nachtelijke duisternis stonden.

“Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn." Psalm 37:37. "Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan.” Jesaja 3:10. Ja, als we het zo hebben, dan gaan we een goed nieuw jaar in, en het wordt beter en beter en helderder en helderder totdat we thuis bij God in Sion staan!

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift "Skjulte Skatter" in januari 1976.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skaters Forlag | ActiveChristianity

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.