Door levend geloof kun je een nieuwe schepping worden!

Door levend geloof kun je een nieuwe schepping worden!

Met een levend geloof in God is het mogelijk om niet langer belast te worden door dingen die in het verleden zijn gebeurd.

3 min. ·

“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis… Het volk dat Ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.”  Jesaja 43:18-19, 21.

Van dood naar leven

Veel mensen komen niet volledig vrij van hun verleden. De duivel, de prins van de duisternis, die ook de vreselijke naam "de aanklager van onze broeders" draagt (Openbaring 12:10), probeert ons altijd dat voor ogen te stellen waardoor we ontmoedigd of zelfs wanhopig worden. Maar als we Jezus om vergeving van onze zonde hebben gevraagd en met de mensen in orde hebben gebracht waar ons geweten ons plaagde, dan kunnen we de machten der duisternis voor altijd de rug toekeren. Christus heeft ons met Zijn kostbare bloed verlost van alle soort zonden – groot of klein.

Wat Jezus in de zee der vergetelheid heeft gegooid, zal de duivel proberen weer op te vissen; maar we kunnen hem weerstaan, vast in het geloof, en hij zal van ons vlieden. (Jacobus 4:7). Door geloof zijn we voor altijd overgebracht uit de duisternis naar het licht, uit de dood naar het leven en uit de macht van Satan naar God.

Een toekomst in het licht

Nadat we vrijgemaakt zijn van de zonde, zijn we in dienst van God gekomen. Nu hebben we tot vrucht onze heiliging en als einde het eeuwige leven. (Romeinen 6:22). Door deze vrijmaking van de zonde, kan alles wat nieuw en goed is uitspruiten. Alleen dan zullen we dat ervaren. Waar we vroeger een woestijnleven leefden, stromen nu levende rivieren door vruchtbare velden. Dat zullen we echt ervaren, tot blijdschap voor onszelf, maar ook voor anderen. We worden gevormd om Gods lof te verkondigen! Laat heel onze interesse en al onze gedachten uitgaan naar dit nieuwe!

In Christus ligt er een heerlijke toekomst voor ons – een toekomst in het licht en leven, met rust en dankbaarheid, vreugde en vrede.

In Filippenzen 3:13-14 schrijft Paulus: “…maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Het doel van Paulus was de zegeprijs, er is niemand die de volledige betekenis van deze zegeprijs onder woorden kan brengen. (1 Corinthiërs 2: 9). Paulus vermaant de jongeren:

“Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.” 2 Timotheüs 2:22.

Laat niets uit je oude leven een last of belemmering zijn. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Corinthiërs 5:17. De deugden van Christus omvatten alles wat nieuw is, zou het niet nu, meer dan ooit tevoren, uitspruiten? Dan zijn we een zegen met vreugde en vrede en een levende hoop voor onszelf, hoeveel onrust en bezorgdheid er om ons heen ook is. De hele hemel staat aan onze kant.

“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.” Openbaring 3:12-13; Openbaring 21:2.

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat voor het eerst werd gepubliceerd in het Noors in het maandblad van BCC "Skjulte Skatter" ("Verborgen Schatten") onder de titel "The Old and the New" in januari 1984.  © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.