Ga naar de inhoud

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft!

Iedere dag is weer een grote en rijke gave van God, met nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.
This is the day the Lord has made

 

“Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen!” Ps. 118:24. Iedere dag is weer een grote en rijke gave van God, met nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.

Jezus zegt dat we slechts deze ene dag hebben, en we hoeven ons niet bezorgd te maken voor de dag van morgen. Al ging het voorheen verkeerd en slecht, vandaag kan het helemaal nieuw en heerlijk worden. Is er iets uit het verleden wat ons geweten plaagt, dan krijgen we vandaag overvloedig genade en kracht om dat in orde te brengen.

Laten we juichen

Laten we, zoals het Woord zegt, juichen en ons verheugen over elke dag! God zelf heeft die voor ons gemaakt en ontworpen. Hij is getrouw en zorgt, dat wij vandaag niet boven vermogen worden verzocht en beproefd. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand zijn. (1 Korintiërs 10:13)  En we weten ook, dat God vandaag alle dingen voor ons zal laten meewerken ten goede. (Romeinen 8:28) Vandaag worden de goede werken voor ons bereid en we krijgen overvloedig genade en kracht om daarin te wandelen. (Efeziërs 2:10)

We moeten onze dagen leren tellen en zo leven, alsof elke dag de laatste is. Vandaag zou de enige dag kunnen zijn, de laatste dag die we hebben, om elkaar alle goedheid en liefde te bewijzen. Vandaag zullen we de naam van Jezus verheerlijken in alles wat we zeggen en doen, en onze liefdezon laten opgaan over bozen en goeden.

Vandaag zullen we met vreugde alles dulden, lijden en verdragen in het volle vertrouwen dat God de beproevingenBeproeving verwijst naar een gebeurtenis of situatie die op je weg komt waardoor je wordt verzocht tot zonde; het geeft zondige gedachten en verzoekingen de gelegenheid om in jou omhoog te komen. De beproeving ontstaat wanneer je gezindheid om God te dienen worstelt met je lust om te zondigen. Het verwijst ook naar moeilijke situaties die je vermogen om te... More afweegt. Vandaag zullen we vrijmoedig zijn en niet de moed verliezen, maar op het onzichtbare zien. Want dan zijn de verdrukkingen licht en kortstondig en bewerken ze voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.  (2 Korintiërs 4:16-18)

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft

“Want dit gebod, dat Ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.” Deuteronomium 30:11. “Maar dit woord is zeer dichtbij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, Ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat Ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden.” Deuteronomium 30:14-16.

Vandaag kies ik het leven en het goede óf de dood en het kwade, doordat ik de wetten van de Geest des levens die in mijn hart geschreven worden aanneem of verwerp. “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet…” Hebreeën 3:7-8.

De besluiten die we vandaag nemen, zijn beslissend voor de eeuwigheid! Jezus komt hen halen, die vandaag Hem verwachten en gereed zijn om Hem te ontmoeten. Zij zijn kinderen van het licht en kinderen van de dag.

Overgenomen uit een artikel van Aksel J. Smith. Eerder gepubliceerd onder de titel “Dit is de dag…” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in 1975.
© 
Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons