Dit is de dag die de Here gemaakt heeft!

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft!

Iedere dag is weer een grote en rijke gave van God, met nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.

3 min. ·

“Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen!” Ps. 118:24. Iedere dag is weer een grote en rijke gave van God, met nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.

Jezus zegt dat we slechts deze ene dag hebben, en we hoeven ons niet bezorgd te maken voor de dag van morgen. Al ging het voorheen verkeerd en slecht, vandaag kan het helemaal nieuw en heerlijk worden. Is er iets uit het verleden wat ons geweten plaagt, dan krijgen we vandaag overvloedig genade en kracht om dat in orde te brengen.

Laten we juichen

Laten we, zoals het Woord zegt, juichen en ons verheugen over elke dag! God zelf heeft die voor ons gemaakt en ontworpen. Hij is getrouw en zorgt, dat wij vandaag niet boven vermogen worden verzocht en beproefd. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand zijn. (1 Korintiërs 10:13)  En we weten ook, dat God vandaag alle dingen voor ons zal laten meewerken ten goede. (Romeinen 8:28) Vandaag worden de goede werken voor ons bereid en we krijgen overvloedig genade en kracht om daarin te wandelen. (Efeziërs 2:10)

We moeten onze dagen leren tellen en zo leven, alsof elke dag de laatste is. Vandaag zou de enige dag kunnen zijn, de laatste dag die we hebben, om elkaar alle goedheid en liefde te bewijzen. Vandaag zullen we de naam van Jezus verheerlijken in alles wat we zeggen en doen, en onze liefdezon laten opgaan over bozen en goeden.

Vandaag zullen we met vreugde alles dulden, lijden en verdragen in het volle vertrouwen dat God de beproevingen afweegt. Vandaag zullen we vrijmoedig zijn en niet de moed verliezen, maar op het onzichtbare zien. Want dan zijn de verdrukkingen licht en kortstondig en bewerken ze voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.  (2 Korintiërs 4:16-18)

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft

“Want dit gebod, dat Ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.” Deuteronomium 30:11. “Maar dit woord is zeer dichtbij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, Ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat Ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden.” Deuteronomium 30:14-16.

Vandaag kies ik het leven en het goede óf de dood en het kwade, doordat ik de wetten van de Geest des levens die in mijn hart geschreven worden aanneem of verwerp. “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet…” Hebreeën 3:7-8.

De besluiten die we vandaag nemen, zijn beslissend voor de eeuwigheid! Jezus komt hen halen, die vandaag Hem verwachten en gereed zijn om Hem te ontmoeten. Zij zijn kinderen van het licht en kinderen van de dag.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.