Deze revolutionaire kennis kan je leven volledig op zijn kop zetten

Deze revolutionaire kennis kan je leven volledig op zijn kop zetten

Ben je klaar voor de waarheid?

5 min. ·

“Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen...”  Filipenzen 3:8.

Het kennen van Jezus heeft een revolutionaire uitwerking

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.” Hosea 4:6. De kennis van God is Gods licht. Door de openbaring van de Geest heeft Paulus deze kostbare kennis van Christus Jezus ontvangen, die alle andere kennis ver te boven gaat. Alles wat hij eerder   had geleerd of waar hij tegen op keek in deze wereld, werd nu vuilnis en verlies voor hem.

Het waarachtig kennen van Jezus Christus heeft een revolutionaire uitwerking op het leven van mensen. Het maakt een einde aan het liefhebben van de wereld en de dingen die in de wereld zijn.

Paulus bad ook vurig voor de Efeziërs dat zij verlichte ogen des harten zouden  krijgen en de geest van wijsheid en openbaring aangaande de kennis van Hem. (Efeziërs 1:17-18.)

Het is algemeen bekend dat Jezus op Golgotha stierf als verzoening voor de zonden van de wereld. Maar de weg die Jezus ging vanaf de tijd dat Hij als kind het verschil tussen goed en kwaad leerde onderscheiden tot aan het moment dat Hij riep: "Het is volbracht!” is echter veel minder bekend en er wordt zelden over gepreekt.

De weg die Jezus ging

Deze weg was ingewijd door Zijn vlees. (Hebreeën 10:20) Nu kunnen wij vrijmoedig dezelfde weg gaan, recht het heiligdom binnen. In het oude verbond was het onmogelijk voor een mens om zichzelf te verloochenen en een volmaakt geweten te bewaren. (Hebreeën 9:9-10). Dit zou nu  nog net zo onmogelijk zijn als  de zonde in het vlees, waartegen de wet machteloos stond, niet in Jezus ter dood was veroordeeld. (Romeinen 8:3.)

Maar God zij dank kan de zonde in het vlees ook in ons worden veroordeeld door geloof in wat er  in Jezus is gebeurd. In dezelfde mate als we het sterven van Jezus over ons zelfleven in ons omdragen, kan het leven van Jezus nu in ons openbaar worden. Hierdoor krijgen we steeds meer deel aan goddelijke natuur en worden we meer en meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. (2 Korintiërs 4:10; 2 Korintiërs 3:18; 2 Petrus 1:4.)

In de kracht van een eeuwige Geest kon Jezus altijd zeggen: "Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede." Lucas 22:42. Wij kunnen ook hetzelfde zeggen in de kracht van dezelfde Geest; zo verloochenen wij dagelijks onszelf, nemen ons kruis op en volgen in Zijn voetstappen, en uiteindelijk komen wij daar waar Hij is in Zijn heerlijkheid. (Lukas 9:23.)

Het onmogelijke is nu mogelijk

Wat in het oude verbond onmogelijk was is nu mogelijk geworden. Nu kunnen we volledig behouden worden in overeenstemming met ons geweten. Nu kunnen we dezelfde Geest ontvangen die Jezus had tijdens  Zijn verblijf hier op aarde toen Hij in elke verzoeking overwon. Als wij in diezelfde Geest overwinnen zoals Hij overwon, zullen wij op de troon  naast Hem zitten.  (Openbaring 3:21.) Als wij met Hem lijden en standhouden in de verzoeking, zullen wij ook samen met Hem verheerlijkt worden en zullen wij alle dingen met Hem beërven. (Hebreeën 2:18; 1 Petrus 4:13; Romeinen 8:17.)

Toen Paulus' ogen geopend waren voor deze gezegende weg van het kruis en de zelfverloochening die rechtstreeks leidt naar de troon van de Vader en de Zoon rende hij alsof slechts één de prijs kon winnen. Zolang hij op aarde was moedigde hij ook iedereen aan om deze wedloop te lopen. Hij vermaande  dag en nacht om het  zelfleven op te geven en een Godvrezend leven te leiden, om de geboden rein en onberispelijk te bewaren tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. (1 Timotheüs 6:11-14.)

Het ware licht en de juiste kennis van Jezus Christus breken nu door de duisternis van het ongeloof in deze dagen. Het zal onmogelijk zijn om het schijnen van dit licht te verhinderen. Natuurlijk zullen degenen die zich op hun gemak voelen in de religieuze schemering heel wat opschudding veroorzaken wanneer het licht naar binnen schijnt; zij zullen proberen het te ontkrachten door te beweren dat het een valse leer is en een harde en veroordelende geest. Ja, het is zeker dat het licht oordeelt en dat de ware kennis van Christus absoluut  een valse leer zal worden voor allen die voor zichzelf willen leven. Maar de oprechten verheugen zich zeer wanneer het licht in hun harten schijnt.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd eerder gepubliceerd met de titel "De kennis van Christus Jezus" in het BCC-maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in februari 1939.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.