De wapenrusting van God – wat is dat?

De wapenrusting van God – wat is dat?

Hoe ieder onderdeel ons ondoordringbaar kan maken voor Satans listige aanvallen.

Satan is altijd al een grote vijand geweest van de mensheid, en talloze mensen gaan gebukt onder zijn aanvallen en geslepen leugens. Hij gebruikt veel strategieën: van proberen ons te overtuigen dat het volgen van onze lusten ons geluk brengen, tot ons vertellen dat wij hopeloze zondaren zijn, die niet geholpen kunnen worden.

Maar hij weet wat er over hem is geprofeteerd: dat zijn bittere einde nadert. (Openbaringen 20:10) Hij wil zoveel mogelijk mensen met zich meetrekken, zolang hij daartoe de mogelijkheid heeft.

“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Efeziërs 6:13.

We moeten waakzaam zijn, onze verdediging in gereedheid brengen, en een grote aanval inzetten om hem op de vlucht te jagen! Iemand die een harnas draagt, is niet slap of onverschillig ten opzichte van de krachten waarvan hij weet dat ze komen. Hij verwacht een aanval: hij is waakzaam!

“Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakenende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efeziërs 6:14-18.

Omgord met de waarheid

Wie de waarheid doet, omgordt zich ermee. Niemand kan hem op een leugen betrappen. Zoals elke afzonderlijke waarheid vrijmaakt, zal wie in al zijn doen en laten in de waarheid wandelt, vrij worden. Een klein leugentje geeft de machten van de duisternis gelegenheid om vat op ons te krijgen, maar de waarheid jaagt ze ver weg.

Bekleed je met het pantser van de gerechtigheid

Waarheid en gerechtigheid horen bij elkaar. De aanklachten van Satan ketsen af op persoonlijke gerechtigheid. De machten van de duisternis zijn erop gespitst bij de geringste ongerechtigheid binnen te vallen. Ongerechtigheid geeft Satan macht over de bedrijver daarvan.

Jezus zegt: “De overste der wereld komt en heeft aan Mij niets.” Johannes 14:30. Dat kon Hij zeggen, omdat Hij bekleed was met het pantser der gerechtigheid. Laat van ons hetzelfde gezegd kunnen worden, als Satan ons wil ziften als de tarwe.

Bereidheid tot strijd

“De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes”. Efeziërs 6:15

Op glas en scherpe stenen kom je met blote voeten niet erg ver, zeker niet als je op zo'n terrein moet vechten. Daarom moeten onze voeten geschoeid zijn. Zo moet ook wie er met het evangelie op uittrekt, in staat zijn te lijden voor het evangelie. Hij moet niet gauw bezeerd zijn door de tegenstand die hij krijgt, als blote voeten op glas en scherpe stenen. Zijn geestelijke voeten moeten geschoeid zijn.

Het evangelie des vredes heeft het vermogen in zich om ons voor te bereiden op de strijd. Maar zoals je alle dingen zelf moet oppakken al liggen ze voor het grijpen, zo is het ook in dit geval.

Het schild van het geloof

Geloof gaat altijd tegen de begeerten in. Bij elke verzoeking schiet Satan zijn vurige pijlen af op ons hart. Daar valt de beslissing of we gehoorzamen aan God of toegeven aan de begeerten van het vlees.

Toen Abraham de berg Moria opging om zijn zoon Izaäk te offeren, werden er vurige pijlen op hem afgestuurd in de vorm van gedachten als: “Wat zal Sara nu zeggen? Haar hart zal wel breken en dat wordt dan een triest slot van een lang en gelukkig huwelijk. Je wordt een moordenaar! Zelfs een dubbele moordenaar! Dit moet je verkeerd begrepen hebben. Een God van liefde kan zo'n bevel nooit hebben gegeven!”

Zo klinken Satans redevoeringen als iemand een geloofsdaad gaat verrichten. En elk woord werkte in Abrahams situatie als een vurige pijl. Maar Abraham had het niet verkeerd gehoord, hij ging dapper door omdat God het had gezegd en wij kennen het resultaat. De vurige pijlen van Satan ketsten af op het schild van het geloof.

De helm des heils en het zwaard des Geestes

De boze geesten in de hemelse gewesten zouden als ze konden de gelovige graag kwaad willen doen. Maar de helm des heils is hard en bestand tegen alle projectielen uit de lucht.

Een jubelend hart laat geen aanvechtingen toe. Wie moedeloos is, die loopt gevaar. Moedeloosheid is ongeloof, en ongeloof is geloof in de macht van de satan. Gelooft iemand daar eenmaal in, dan loopt het altijd mis. Zet dus in geloof en vertrouwen de helm des heils stevig op je hoofd en grijp daarbij het zwaard des Geestes!

De kracht van David was niet buitengewoon groot, maar in geloof nam hij een steen en slingerde die naar Goliat. Een prediker zei eens: al was Goliats voorhoofd tien meter dik geweest, dan was de steen er nog doorheen gegaan. Dat geloof ik ook. Het zwaard des Geestes dat in zijn scherpte door een verlicht verstand wordt gehanteerd in de volle zekerheid des geloofs, kan hele legers boze geesten op de vlucht jagen.

Aanhoudend bidden in de Geest

Gebed in de Geest zal ons veel meer geven dan wat we zelf kunnen vragen en bedenken. Wie niet gewend is te bidden, moet zich er in het begin toe zetten. Daarna zal de Geest zelf gebed bewerken. De Geest bewerkt diep in ons hart een innerlijk gebed zonder woorden, dat door Hem naar het verstand wordt geleid om daardoor te worden gebruikt. Zulk aanhoudend bidden doet onze levensinhoud toenemen en vermenigvuldigt de schatten in de hemel. Er komt als vanzelf geduld en zachtmoedigheid, want de Here is nabij.

Met de gehele wapenrusting Gods is het voor ons absoluut mogelijk om te beantwoorden aan de oproep: “Weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht!”  Efeziërs 6:10.


Dit artikel is een geredigeerde versie van een commentaar op de brief van Paulus aan de Efeziërs, uitgegeven door Skjulte Skatters Forlag in mei 1920.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.