De waarheid achter verlossing: geest, ziel en lichaam

De waarheid achter verlossing: geest, ziel en lichaam

God wil jouw geest tot vrede en rust leiden. Geef jij je over aan Zijn leiding?

5 min. ·

De mens: lichaam, ziel en geest

“Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensgeest in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel.” Genesis 2:7.

Ons lichaam is gevormd uit stof van de aardbodem en wordt in stand gehouden door wat uit de aarde opgroeit. Door mijn lichaam sta ik in verbinding met al het geschapene. In het begin blies God blies de levensgeest in de neus van de mens. Door onze geest staan we in verbinding met God. Pas toen de geest in het lichaam kwam, werd de mens tot een levende ziel. De ziel is het leven, het resultaat van de samenwerking van geest en lichaam. Door de ziel sta ik in verbinding met de mensen.

Gescheiden van God

Nu was het de bedoeling dat God ons zou leiden door onze geest. Maar toen kwam de zondeval, de scheiding van God. De mens ging leven naar de begeerte in het lichaam. (Genesis 3:6) Het lichaam had een instrument moeten zijn in de dienst van de geest aan God, maar in plaats daarvan nam het zelf de leiding. Daardoor kwam er scheiding met God, doordat de geest van de mens de slaaf werd van de begeerten in het vlees. De vrucht van die zondeval is al het verderf dat we in de wereld zien. Dat komt door de begeerte. (2 Petrus 1:4)

Oneindige leegheid

Omdat het lichaam de leiding heeft overgenomen, zijn we van nature aards – vleselijk en niet geestelijk. Ons leven is in het geschapene, en van nature aanbidden we de grootheid van deze wereld. Onze ziel, de zinnen, draaien alleen maar om het zichtbare. De waarheid is dat we in die toestand rusteloos zijn en lijden onder de leegheid van de wereld, want onze geest kan nooit bevredigd of verzadigd worden door het geschapene. We begrijpen dat van nature niet, vanwege de duisternis waarin we zijn, en het gevolg is dat we verstrooiing en tijdverdrijf zoeken, wat de leegheid alleen maar vergroot. Je zou kunnen zeggen dat we een voorsmaak van de hel ervaren in onze ziel. Maar God heeft ons in deze toestand niet aan onszelf overgelaten. Er staat: “Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt: de geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade.” Jakobus 4:5.

De gezindheid van de Geest

Het is mogelijk om, door het licht van het evangelie, je tot God te bekeren. In plaats van onze begeerten lief te hebben, kunnen we doen zoals Jezus zei: “Neem dagelijks je kruis op en verloochen jezelf.” Door onszelf te verloochenen wordt onze geest vrijgemaakt van de zonde in het vlees en we krijgen gemeenschap met God. En dan, nu we gevoed worden door Gods Woord en gebed, ontvangen we kracht om ons lichaam te tuchtigen in en in bedwang te houden. 1 Korintiërs 9:27.

Het resultaat is dat we geestelijk worden en ons leven, onze ziel, komt in het hemelse. We beginnen begrip te krijgen van het onzichtbare, dat eeuwig is. We komen uit het rusteloze van de vergankelijke leegte vandaan en gaan het onvergankelijke kostbare leven binnen, dat onze geest rust geeft. De volledige verlossing van de ziel uit de vergankelijke leegheid is het einddoel van ons geloof. (1 Petrus 1:3,4,9)

Een roeping om te vervullen

Jezus heeft ons leren bidden: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Matteüs 6:10. Jezus vervulde dit gebed tijdens zijn dagen in het vlees. En bij zijn komst in de wereld zei Hij: “Gij hebt mij een lichaam bereid, zie hier ben Ik om uw wil, o God, te doen.” Hebreeën 10:5-7. Hier ligt ook onze roeping en taak. Wij hebben ook een lichaam gekregen. Als dat niet de leiding kan overnemen (waardoor wij ons zouden verlagen tot een leven in overeenstemming met onze hartstochten en begeerten), maar wordt gesteld tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer, dan breiden wij het Koninkrijk Gods op aarde uit.  Door onze geest ontvangen we Gods wil en met ons lichaam voeren we die uit. De vrucht van deze samenwerking wordt een hemels leven, een verloste ziel.

De dood zal geen macht meer hebben

Jezus zegt: “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit … Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Matteüs 6:32-33. De heidenen zoeken wat het lichaam nodig heeft, daar ligt het zwaartepunt. Dat doen de dieren ook. Met ons moet het anders zijn. We moeten de voeding en het welzijn van de geest voor ogen hebben, eerst Gods Koninkrijk zoeken. Als we dat doen, zal God voor ons lichaam zorgen. Daardoor worden wij verlost van alle zorgen waardoor de wereld wordt gekweld.

Die bevrijding van de geest uit de zonde in het vlees is een opstanding, en alleen zij die deel hebben aan deze verlossing, krijgen deel aan de eerste opstanding. Zalig en heilig zijn zij, want over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem als koningen heersen die duizend jaren. Openbaringen 20:6. Alleen door deze verlossing kan de God des vredes ons geheel en al heiligen, zodat geest, ziel en lichaam mogen blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn bij de komst van onze Here Jezus Christus! 1 Thessalonicenzen 5:23.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.