De school op de Berg Sion

De school op de Berg Sion

Discipelen van Jezus zijn ingeschreven op een heel speciale school…

7 min. ·

“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”
Micha 4:1-2

Een andere soort school

Op de Berg Sion is een “school” gesticht voor “de vergadering van eerstgeborenen.” Met andere woorden, voor alle discipelen van Christus – hen die willen leren van de Meester. (Hebreeën 12:23)

De Heilige Geest is een leraar op deze school. Hij is de leraar van rechtvaardigheid; Hij leert ons alle dingen in alle vakken. Hij herinnert ons aan alle dingen die Jezus heeft gezegd, de wetten die Hij ons gegeven heeft. (Johannes 14:26-27)

Op deze school voelen de leerlingen zich veilig. De beveiliging hier is een ontelbare schare van engelen. God, de rechter over alles, is hier, en Jezus Zelf, de Middelaar van het nieuwe verbond, is zeer actief in de school. Hij leert ons om ijverig te zijn voor Zijn wetten en geboden. Deze zijn geschreven in ons leerboek: het Woord van God. Terwijl we ze leren worden ze ook in onze harten en gedachten geschreven. (Hebreeën 12:22-24; Hebreeën 8:10)

De studenten leren hier om te lopen op de weg die de Meester geopend heeft, om te volgen in zijn voetstappen. Dit is een absolute vereiste voor alle leerlingen in deze school. De leerlingen in deze school worden volledig ontwikkeld, ze worden niet één-dimensionaal. Ze krijgen lengte, breedte, en diepte in hun geest. Ze worden gelijk gevormd naar het beeld van de Zoon. (Openbaringen 12:16; Romeinen 8:29)

Vereisten voor deze school

Om gelijk te worden aan de Meester, moeten de studenten leren om hun eigen wil, gedachten, meningen, redeneringen, etc., op te geven en Zijn wil te doen. Dit brengt lijden, maar omdat ze vooruitkijken naar de vreugde die ze krijgen na dit lijden, zijn ze in staat dit te dragen. Het cursusmateriaal is duidelijk  uitgelegd door één van de eerste studenten van deze school, in Filippenzen 3:7-10. Deze student, die een voorbeeld is voor alle na hem komende studenten, was natuurlijk de Apostel Paulus.

Leerlingen moeten al hun eigen menselijke ‘wijsheid’ op geven, om de geest van Goddelijke wijsheid en openbaring te krijgen. Menselijke wijsheid is bijvoorbeeld om kwaad met kwaad te vergelden. Maar we leren van de Meester, die “als Hij gescholden werd, niet terugschold” en die ons leert; “Hebt uw vijanden lief, zegent wie u vervloeken, bidt voor wie u vervolgen.” Iedereen in deze school houdt zich aan deze geboden die leiden tot hemelse wijsheid en openbaring. (Efeziërs 1:17; 1 Petrus 2:23; Mattheus 5:44)

De maaltijden op deze school bestaan uit de beste voeding die er is. Nieuwe leerlingen starten met pure, onvervalste melk, en als ze groeien en volwassen worden, en meer kunnen verdragen, krijgen ze steeds meer vast voedsel. (1 Petrus 2:2; Hebreeën 5:13-14)

Op deze school wordt er geen ruzie gemaakt zijn geen “groepjes”, is geen woordenstrijd, zijn geen conflicten, geen jaloersheid, geen kwaadwilligheid, of ook maar iets wat hier op lijkt. De studenten wordt geleerd om elkaar lief te hebben met een pure, “broederlijke”, liefde, waar zo duidelijk over wordt geschreven in het Woord van God. Niemand ziet zichzelf als beter dan de ander, maar iedereen waardeert de ander beter dan zichzelf. Het is Christus die vooraan staat hier, de eerste onder veel broeders. (1 Korinthiërs 13:4-7, Romeinen 12:10; 1 Thessalonicenzen 4:9; Hebreeën 13:1; Filippenzen 2:3; Kolossenzen 1:15-18)

Elke leerling moet leren om de wapenrusting Gods te dragen, om zichzelf te verdedigen tegen de onvermijdelijke vijanden. Er zijn intensieve lessen om te leren hoe je de vijand kan herkennen – de overheden, machten, en wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten – en elke student moet bekend worden met de tactieken en manieren waarop ze strijd voeren. Hun methodes zijn vaak niet open en makkelijk te zien, maar ze zijn subtiel om gelovigen te overtuigen zodat ze gaan twijfelen, of jaloers worden, of andere  zonden te doen. Ze gebruiken daarvoor argumenten en gedachten die rationeel en redelijk klinken. Dit is hun manier van oorlog voeren. Het is daarom cruciaal dat leerlingen alle menselijke gedachtes en wijsheid weg doen, en in plaats daarvan de wijsheid leren die van boven is, en “de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.” De leerlingen leren om de machtige wapens van God te gebruiken “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.” (Efeziërs 6:12-17; Jakobus 3:17; 2 Korinthiërs 10:5)

De steen des aanstoots

Bij de ingang van de school ligt “een steen des aanstoots en een rots der ergernis”. Alleen degenen die hier langs komen kunnen naar de school op de Berg Sion. Velen vallen en blijven steken bij deze steen. (1 Petrus 2:8; Jesaja 8:13-18)

Deze steen des aanstoots is de vereiste om alles op te geven. Zij die niet hun eigen eer, hun aanzien in eigen ogen en in die van anderen, alles wat buiten Christus is, etc., willen opgeven komen niet langs deze steen, want om naar binnen te gaan moet je volledig afhankelijk zijn van Jezus.(want de toegang is afhankelijk van volledige overgave aan Jezus) Je moet bijvoorbeeld niet meer  trots zijn op je eigen prestaties in deze wereld, in plaats van de eer aan God te geven, of bitter en afgunstig zijn  of vasthouden aan wereldlijke bezigheden die afleiden van Christus. Mensen die groot zijn in zichzelf hebben geen behoefte om gevuld te worden met Christus, en ze nemen aanstoot aan het idee dat ze alles op moeten geven.

Zij die naar de school van de Berg Sion gaan moeten het opgeven om op zichzelf te vertrouwen, voor zichzelf te leven, of  hun eigen weg te gaan. Ze leven slechts overeenkomstig de wetten van de Geest des Levens in Christus Jezus, en dat leren ze op deze school. (Romeinen 8:2)

Het maken van vele discipelen

De leerlingen – de discipelen van Christus – hebben ook de opdracht om alle volkeren tot Zijn discipelen te maken, want alle mensen behoren eigenlijk God toe, en alle mensen moeten een kans krijgen om naar deze school te gaan. Maar weinig komen langs de steen des aanstoots, want de weg is smal, maar iedereen moet de kans krijgen. De drijvende kracht achter dit zendingswerk die van oprechte mensen discipelen maakt, is de grote Meester en Leraar Zelf. (Mattheus 7:13-14; Mattheus 28:19-20)

Laten er deze dagen velen zijn die naar deze school op de Berg Sion willen gaan!

Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.” Jesaja 2:3.

De grondige opleiding die studenten hier krijgen bereidt hen voor om te regeren samen met de Meester. De afgestudeerden van deze school zullen de wijsheid hebben geleerd waarmee ze de aarde kunnen regeren met Hem in het Duizendjarig vrederijk, zodat alle landen zijn gerechtigheid zullen kennen, en om het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid te stichten dat voor eeuwig zal bestaan. (Romeinen 5:17; 2 Thimoteus 2:12; Openbaringen 5:10; Openbaringen 20:4; Openbaringen 22:5)

Dit artikel is geïnspireerd door en gebaseerd op een artikel met dezelfde titel geschreven in Noorwegen door Johan O. Smith, en gepubliceerd door BCC’s periodieke blad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in maart 1937.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.