De reinigende kracht van Jezus’ bloed

De reinigende kracht van Jezus’ bloed

Het bloed van Jezus heeft een tweeledig reinigende kracht! In dit verhelderende artikel lees je hoe dit plaatsvindt.

7 min. ·

De reinigende kracht van Jezus’ bloed is tweeledig. Dit blijkt duidelijk uit 1 Johannes 1:7-9: “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Het eerste deel: reiniging van gedane zonden

Het eerste deel is de reiniging van alle zonden die we hebben gedaan. In 1 Johannes 1:9 staat: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen…”  De voorwaarde voor vergeving, voor dit soort reiniging, is: erkenning van de zonde die je hebt gedaan, of met andere woorden: erkennen dat je in de duisternis hebt gewandeld (werken van de duisternis hebt gedaan). Dit is de vergeving van zonden die alle veroordeling wegneemt. Deze reiniging gebeurt in een ogenblik. Als we later opnieuw zonde begaan, zullen we niet beschuldigd worden of afgewezen; maar worden we verdedigd door Jezus, die de verzoening voor onze zonden is, en die ons onze zonden weer wil vergeven, als we die erkennen (1 Johannes 2:1-2). Maar het is de bedoeling dat we niet meer zondigen, maar een volledig overwinnend leven leiden (1 Johannes 3:6-10.)

“Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam 1 Korintiërs 6:18. We kunnen dus zeggen dat wanneer we zondigen ons lichaam aan de buitenkant verontreinigd wordt. Daarom wordt in Hebreeën 10:22 als het over zondevergeving gaat de uitdrukking gebruikt: “dat ons lichaam gewassen is met rein water”. Dit komt weer overeen met het eerste deel van het reinigingsmiddel dat uit Jezus’ zijde kwam toen hij aan het kruis van Golgotha ​​hing. (Johannes 19:34). Het water dat uit Jezus’ zijde kwam was een deel van het bloed, het eerste deel van het reinigingsmiddel, bestemd voor het eerste deel van de tweeledige reiniging.

Net zoals wij in het natuurlijke uitwendig worden gereinigd door water en inwendig door bloed, zo komt het eerste deel van Jezus’ bloed (wat Johannes water noemde) overeen met het eerste deel - de uitwendige- reiniging ofwel de vergeving van zonden.

Het tweede deel: inwendige reiniging

Maar het tweede deel is voor de inwendige reiniging of heiliging, een proces dat het hele leven duurt.

Over dit deel van de reinigende kracht van het bloed wordt gesproken in 1 Johannes 1:7-8. Helaas is dit deel veel minder bekend. Gewoonlijk wordt vers 7 gebruikt om de zondevergeving te benadrukken, wat in samenhang met de rest van het vers natuurlijk totaal onzin is.

De voorwaarde voor deze reiniging is iets heel anders dan de voorwaarde voor het deel krijgen aan de eerste reiniging: de vergeving van zonden. De voorwaarde is nu: wandelen in het licht, zoals God in het licht is! Dat we niet de werken van de duisternis doen, of met andere woorden: dat we niet zondigen. Want het is buitengewoon gemakkelijk te begrijpen, dat als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, we dan niet zondigen; dan hebben we dus ook geen vergeving van zonde nodig. Deze reiniging waarover gesproken wordt in 1 Johannes 1:7, die we dus nodig hebben als we in het licht wandelen en geen zonde doen, moet noodzakelijkerwijs een ander soort reiniging zijn dan dee eerder genoemde. Dit is niet een reiniging van zonde doen, maar van het hebben van zonde, niet een reiniging van elke zonde die een mens kan doen, die buiten het lichaam plaatsvindt, maar een reiniging - een dood - van de inwonende zonde, die in het lichaam is, die niet gedaan is door mijn bewuste 'ik' (Romeinen 7:17), waar mijn gezindheid niet in mee is (Romeinen 7:26), de zonde waarvan ik me van tevoren niet bewust ben, geen weet van heb, geen licht over heb, geen controle over heb, geen wet voor ken, (Romeinen 7:15 eerste regel; 1 Korintiërs 4:4; Romeinen 4:15 en Romeinen 5:13), de zonde waar ik niet door een verzoeking in gevallen ben (Jakobus 1:14-15), de zonde die ik door trouw in het licht te wandelen (door geen zonde te doen), beetje bij beetje te zien krijg, wat Paulus ‘de daden van het lichaam’ noemt (Romeinen 8:13), die we doden door de Geest - waarvan we dus gereinigd worden door het tweede deel van het reinigingsmiddel.

De kracht van het kruis

In plaats van de kracht van het bloed, kan je net zo goed zeggen: de kracht van het kruis, en zeggen dat het deze tweeledig is. De ene kracht komt voort uit  dat Hij voor ons werd gekruisigd, de andere, minder bekende kracht komt voort uit het feit dat we door het geloof met Hem gekruisigd zijn. De eerste geeft vergeving. De tweede geeft overwinning en heiliging.

Dat de tweede reiniging (heiliging) niet, zoals de eerste reiniging (overgave) in een oogwenk plaatsvindt - maar een continu proces is – blijkt heel duidelijk en krachtig uit 1 Johannes 1:8: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons."

Als God mij nu overvloedig heeft gezegend en mij, zoals het Woord zegt, meer dan overwinning heeft gegeven, zodat ik me van niets verkeerds bewust ben, en dat ik op elk gebied een goed geweten heb, dat ik een gelukkig leven leef in gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest, en dat ik op dit moment helemaal geen zonde opmerk - en ik zou dan zeggen dat ik geen zonde meer heb, dat alle zonde in al zijn betekenis en reikwijdte is vernietigd of weggenomen, dan oordeelt dit schriftgedeelte mij heel krachtig.

Door in het licht te wandelen en tegelijkertijd ootmoedig en waarheidlievend te zijn, zullen we geleidelijk aan veel zonde zien die we nog niet eerder hadden gezien, en waar het bloed van Jezus ons ook van zal reinigen. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden die we geleidelijk in een steeds toenemend licht te zien krijgen, wanneer we het eens zijn met het oordeel van het licht, en  door de Geest deze daden van het lichaam doden. Deze reiniging (verlossing) is de heiliging (Openbaring 22:11), of de groei naar Hem toe die het Hoofd is van alle dingen, of toegerust zijn voor de dienst voor elk goed werk, of groei in genade en kennis van Jezus Christus - waardoor we de schatten van wijsheid en kennis verwerven, die in hem verborgen zijn.

Dit is de weg van het kruis, de weg van zelfverloochening, de weg van lijden, de weg van de dood, de weg van de waarheid, de weg van de gerechtigheid, de weg van de liefde, de weg van de reinheid, de weg van de wijsheid, de weg van het leven.

Het bloed van Jezus - uitwendige en inwendige reiniging!

Er is dus een tweeledig reinigende kracht in het bloed van Jezus. De eerste reiniging gebeurt in een ogenblik. In een ogenblik ontvang je - door geloof - vergeving voor alle zonden die je hebt gedaan. De tweede reiniging is een continu proces, waarbij je - door geloof - wordt gereinigd van alle inwonende, onbewuste zonde – als je die erkent.

Vergelijk dit met Daniël 12:10! Uitwendige reiniging met water. Inwendige reiniging met vuur.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd in BCC's blad "Skjulte Skatters" in januari 1933.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.